}

تصويب نامه در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
3 اصلاح تصويب نامه شماره 1466/ ت 56402 هـ مورخ 17/ 1/ 1397 1398/01/11 بند 1 1- ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي و همچنين تجهيزات و دستگاه هاي مربوط صرفاً جهت استفاده در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري – صنعتي داراي پروژه هاي مشابه با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد. نامه اصلاحي
3 اصلاح تصويب نامه شماره 1466/ ت 56402 هـ مورخ 17/ 1/ 1397 1398/01/11 مقدمه هيأت وزيران در جلسه 7 / 11 / 1397 به پيشنهاد شماره 3898 / 10 / 972 مورخ 13 / 8 / 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - و تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- و با رعايت ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391- تصويب كرد: نامه اصلاحي
2 اصلاح تصويب نامه شماره 150701 / ت55953 هـ مورخ 11 / 11 / 1397 1398/01/11 مقدمه هيأت وزيران در جلسه 7 / 11 / 1397 به پيشنهاد شماره 3898 / 10 / 972 مورخ 13 / 8 / 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - و تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- تصويب كرد: اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 اصلاح تصويب نامه شماره 150701 / ت55953 هـ مورخ 11 / 11 / 1397 1398/01/11
2 اصلاح تصويب نامه شماره 150701 / ت55953 هـ مورخ 11 / 11 / 1397 1398/01/11

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب