}

قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1389/04/29 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام 1394/07/21

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب