}

قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371

مصوب 1380/07/14 مجمع تشخيص مصلحت نظام


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
آئين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 1380 1380/12/22
آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده (76 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 - 1385/12/26
آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده (76 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 - 1385/12/26
اجازه خريد دستگاه كلين روم و ملحقات آن براي بيمارستان امام خميني (ره) توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از شركت MRC انگليس از طريق ترك تشريفات مناقصه 1383/12/23
اصلاح آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ـ مصوب 1380 1382/01/24
اصلاح آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371ـ مصوب 1380 1381/04/12
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (5) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب (1354) و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب (1371) 1393/05/26
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380- 1387/10/15
اصلاح تبصره (2) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 1382/09/09
اصلاح تصويب نامه شماره 40716 / ت 33990 ه‍ مورخ 8 / 8 / 1384 1385/06/29
اصلاح تصويب نامه شماره 58352 / ت 25960 ه‍ مورخ 27 / 12 / 1380 1385/07/02
اصلاح تصويب ‎نامه شماره58352/ت25960هـ مورخ27/12/1380 1384/02/11
اصلاح تصويبنامه موضوع اصلاح ماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 - 1386/12/28
اصلاح عبارتي درماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) وتبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354والحاق دوتبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 1384/08/04
اصلاح ماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 - 1385/11/04
اصلاح ماده (14) تصويب نامه شماره 58352 / ت 25960 ه‍ مورخ 27 / 12 / 1380 1385/08/28
الحاق متني به عنوان بند (4) به ماده (11) آيين نامه اجراي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 1392/04/09
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت ادامه و تكميل ساختماني طرح بناي ياد بود مقبره الشعراء درتبريز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1367/07/13
تصويب نامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (3) ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380- 1383/09/01
تغيير دستگاه اجرايي پروژه شماره 5 طرح تسهيلات زيربنايي و رفاهي و كمك آموزشي دانشگاه شهيد چمران از دانشگاه شهيد چمران به دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1383/08/19
عدم شمول تعرفه حق آزمايش موضوع آيين‌نامه تعرفه‌هاي حق آزمايش موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 64[1364] نسبت‌ به هدايا وارده براي آوارگان افغاني 1367/10/28
قانون صدور مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان و بر و كف ) براي فضاهاي آموزشي 1386/01/22
موقوف الاجراشدن بندهاي (3) و (5) ماده (14) آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزﺀ «ب» ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي ‌ـ‌ مصوب 1354 ‌ـ‌ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ‌ـ‌ مصوب 1380‌ ـ‌ 1383/03/17

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ