}

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
تبديل روستاي قلعه نوروداب به شهر روداب 1375/03/13
آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1375/10/02
آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1375/10/02
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1375/10/02
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1375/10/02
آيين ‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 1377/06/11
آيين ‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 1377/06/11
الزام كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري باسازمان عمران كرمان درزمينه فعاليت درمنطقه ويژه تجاري سيرجان 1371/07/15
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/10/08
آيين نامه شماره 6420/ت17179هـ مورخ 14 /10 /1377 راجع به انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1377/09/29
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/09/29
انتزاع رشته هاي هنر از فرهنگستان زبان و ادب فارسي و الحاق آن به فرهنگستان علوم 1370/10/10
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1377/11/26
اصلاح تحريري تصويب نامه موضوع موظف نمودن كليه دستگاههاي دولتي و شوراهاي اسلامي كلان شهرها در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به مديريت پسماند 1394/06/07
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در نهاد رياست جمهوري ،وزارت فرهنگ وآموزش عالي ،سازمان برنامه وبودجه ،وزارت راه وترابري ،وزارت آموزش وپرورش و... 1369/05/03
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ذيل ماده 67 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/11/02
مراقبت دادستان‏ها در اجراي احكام كيفري 1346/01/30
آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش 1378/01/11
آيين نامه اجرايي تشكيلات ،انتخابات داخلي ، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك 1378/01/11
آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار 1378/01/11
تكليف كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود جهت اصلاح نام انجمن شهر 1378/02/01
الحاق تبصره اي به ماده 23 آيين نامه داخلي هيات دولت 1379/04/15
آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها 1378/01/11
آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1378/07/07
تاييد تكميل عمليات موج شكنهاي بندرانزلي توسط شركت شوك از طريق ترك تشريفات مناقصه 1378/11/23
اصلاح آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش 1378/12/15
اصلاح ماده 17 آيين نامه اجرايي تشكيلات وانتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها 1378/12/15
اصلاح ماده 45 و حذف تبصره 45 آيين نامه اجرايي تشكيلات ،انتخابات داخلي و امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك 1378/12/15
اصلاح ماده 45 و حذف تبصره ماده 45 آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي روستا و انتخاب دهيار 1378/12/15
اتخاذ تصميماتي درخصوص مسايل و مشكلات خاص شركتهاي بهمن پلاستيك، نقش ايران، ميخ سازي يزد و نوظهور 1379/02/28
اصلاح متن الحاقي به ماده 67 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 0 1379/05/16
‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1379/12/21
تامين اعتبارو اختصاص مبلغ چهل ميليون ريال بمنظور ادامه فعاليتهاي دبيرخانه شورايعالي هماهنگي آموزش فني و‌حرفه‌اي كشور به دبيرخانه مذكور 1367/02/19
تامين مبلغ 125/112/558ريال مانده بدهي بابت كارمزد وام مسكن روستائيان سيستان و بلوچستان به بانك از محل اعتبار مناطق محروم 1367/02/11
تأمين اعتبار و پرداخت مبلغ نه ميليارد ريال به استانهاي خسارت‌ديده و مورد تهديد از حوادث غير مترقبه 1367/02/04
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار 1380/11/14
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي 1380/11/14
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك 1380/11/14
آيين نامه اجرايي تبصره بند 5 ماده 3 قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري 1381/04/30
تصويبنامه شماره 19234/ت26856هـ مورخ 6 /5 /1381 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1381/05/02
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1381/04/16
آيين نامه شماره 18468/ت 26735هـ مورخ 24 /4 /1381 راجع به انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1381/04/16
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي جهت هماهنگي در برگزاري هر چه بهتر دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشور 1381/10/08
اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1381/11/27
اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1382/03/28
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مبني برمساعدت وهمكاري درجهت كمك كارمندان دولت درامرنظارت توسط هياتهاي نظارت برانتخابات شوراهاي شهرو شهرك وروستاوبخش 1377/12/09
آيين ‌نامه نحوه پرداخت حق‌ جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 1383/11/07
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي استان 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي عالي استانها 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا 1384/05/05
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش 1384/05/05
آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 1384/09/02
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري در برگزاري انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري 1385/07/08
اصلاح ماده (9) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي كشور 1385/12/20
اصلاح ماده ( 8 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش و اصلاحات بعدي آن 1386/06/28
اصلاح آيين نامه اجرايي تشكيلات‘ انتخابات داخلي و امورمالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار 1386/11/17
آيين نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور 1388/12/16
اصلاح آيين نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور 1389/12/22
آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور 1392/02/29
آيين نامه اجرايي ماده (80) [(90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
آيين نامه اجرايي ماده (80) [(90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
الحاق ماده (8) به آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي و اصلاح شماره مواد (8) و (9) 1394/08/17
«تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1395» 1394/11/11
«تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1395» 1394/11/11
تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس راني و ميني بوس راني شهر تهران در سال 1395 1394/12/16
بخشنامه در خصوص تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري استان ها جهت انتخاب و معرفي يك نفر قاضي براي عضويت در هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي كشور با قوانين 1395/05/19
بخشنامه در خصوص تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري استان ها جهت انتخاب و معرفي يك نفر قاضي براي عضويت در هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي كشور با قوانين 1395/05/19
قانون استفساريه ماده 79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران 1395/08/12
تعيين نرخ وروديه و حق توقف پاركينگ هاي عمومي در شهر تهران 1395/02/26
تعرفه هاي اصلاحي بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل ماده واحده مصوبه – ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 1394/2/19 1395/03/12
تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 1395/06/20
تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 1395/06/20
تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 1395/06/20
اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري تهران 1394/12/18
آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي 1395/12/08
آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي 1395/12/08
مصوبه «اصلاحيه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيكي شهر تهران- ابلاغي به شماره 160/218/34849 مورخ 1384/12/26» 1396/01/27
اصلاح رديف هاي (3) و (4) جدول ماده (6) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شواهاي اسلامي 1396/08/14
اصلاح ماده (7) آيين‌ نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 1396/08/17
[نامه اصلاحي] اصلاح تصويب نامه شماره 83905 /ت54095هـ مورخ 11 /7 /1396 با موضوع آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
[نامه اصلاحي] اصلاح تصويب نامه شماره 83905 /ت54095هـ مورخ 11 /7 /1396 با موضوع آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 1397/09/25

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ