}

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
تبديل روستاي قلعه نوروداب به شهر روداب 1375/03/13
آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1375/10/02
آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1375/10/02
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1375/10/02
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1375/10/02
‌آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 1377/06/11
‌آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 1377/06/11
الزام كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري باسازمان عمران كرمان درزمينه فعاليت درمنطقه ويژه تجاري سيرجان 1371/07/15
تغيير زمان مندرج در مصوبه تاييد سرمايه گذاري شركت سهامي آب منطقه اي كرمان از محل منابع داخلي براي اجراي طرح مطالعه توسعه منابع آب كرمان طي سالهاي 1377 الي 1380 1381/04/01
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/10/08
آيين نامه شماره 6420/ت17179هـ مورخ 14 /10 /1377 راجع به انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1377/09/29
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/09/29
انتزاع رشته هاي هنر از فرهنگستان زبان و ادب فارسي و الحاق آن به فرهنگستان علوم 1370/10/10
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1377/11/26
اصلاح تحريري تصويب نامه موضوع موظف نمودن كليه دستگاههاي دولتي و شوراهاي اسلامي كلان شهرها در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به مديريت پسماند 1394/06/07
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در نهاد رياست جمهوري ،وزارت فرهنگ وآموزش عالي ،سازمان برنامه وبودجه ،وزارت راه وترابري ،وزارت آموزش وپرورش و... 1369/05/03
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ذيل ماده 67 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/11/02
مراقبت دادستان‏ها در اجراي احكام كيفري 1346/01/30
آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش 1378/01/11
آيين نامه اجرايي تشكيلات ،انتخابات داخلي ، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك 1378/01/11
آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار 1378/01/11
تكليف كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود جهت اصلاح نام انجمن شهر 1378/02/01
الحاق تبصره اي به ماده 23 آيين نامه داخلي هيات دولت 1379/04/15
آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها 1378/01/11
آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1378/07/07
تاييد تكميل عمليات موج شكنهاي بندرانزلي توسط شركت شوك از طريق ترك تشريفات مناقصه 1378/11/23
اصلاح آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش 1378/12/15
اصلاح ماده 17 آيين نامه اجرايي تشكيلات وانتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها 1378/12/15
اصلاح ماده 45 و حذف تبصره 45 آيين نامه اجرايي تشكيلات ،انتخابات داخلي و امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك 1378/12/15
اصلاح ماده 45 و حذف تبصره ماده 45 آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي روستا و انتخاب دهيار 1378/12/15
اتخاذ تصميماتي درخصوص مسايل و مشكلات خاص شركتهاي بهمن پلاستيك، نقش ايران، ميخ سازي يزد و نوظهور 1379/02/28
اصلاح متن الحاقي به ماده 67 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 0 1379/05/16
‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1379/12/21
تامين اعتبارو اختصاص مبلغ چهل ميليون ريال بمنظور ادامه فعاليتهاي دبيرخانه شورايعالي هماهنگي آموزش فني و‌حرفه‌اي كشور به دبيرخانه مذكور 1367/02/19
تامين مبلغ 125/112/558ريال مانده بدهي بابت كارمزد وام مسكن روستائيان سيستان و بلوچستان به بانك از محل اعتبار مناطق محروم 1367/02/11
تأمين اعتبار و پرداخت مبلغ نه ميليارد ريال به استانهاي خسارت‌ديده و مورد تهديد از حوادث غير مترقبه 1367/02/04
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار 1380/11/14
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي 1380/11/14
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك 1380/11/14
آيين نامه اجرايي تبصره بند 5 ماده 3 قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري 1381/04/30
تصويبنامه شماره 19234/ت26856هـ مورخ 6 /5 /1381 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1381/05/02
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1381/04/16
آيين نامه شماره 18468/ت 26735هـ مورخ 24 /4 /1381 راجع به انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1381/04/16
اصلاح مصوبه سرمايه گذاري شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران از محل منابع داخلي جهت اجراي طرحهاي تكميل ماشين آلات ساخت شناور ، احداث كارخانه براي ساخت سازه هاي فراساحل و تعمير كشتيهاي بزرگ و پروژه هاي ساختماني 1381/07/21
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي جهت هماهنگي در برگزاري هر چه بهتر دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشور 1381/10/08
اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1381/11/27
اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1382/03/28
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مبني برمساعدت وهمكاري درجهت كمك كارمندان دولت درامرنظارت توسط هياتهاي نظارت برانتخابات شوراهاي شهرو شهرك وروستاوبخش 1377/12/09
آيين ‌نامه نحوه پرداخت حق‌ جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 1383/11/07
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي استان 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي عالي استانها 1384/01/24
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا 1384/05/05
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش 1384/05/05
آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 1384/09/02
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري در برگزاري انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري 1385/07/08
اصلاح ماده (9) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي كشور 1385/12/20
اصلاح ماده ( 8 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش و اصلاحات بعدي آن 1386/06/28
اصلاح آيين نامه اجرايي تشكيلات‘ انتخابات داخلي و امورمالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار 1386/11/17
آيين نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور 1388/12/16
اصلاح آيين نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور 1389/12/22
آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور 1392/02/29
آيين نامه اجرايي ماده (80) [ماده (90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
آيين نامه اجرايي ماده (80) [ماده (90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
الحاق ماده (8) به آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي و اصلاح شماره مواد (8) و (9) 1394/08/17
«تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1395» 1394/11/11
«تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1395» 1394/11/11
تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس راني و ميني بوس راني شهر تهران در سال 1395 1394/12/16
بخشنامه در خصوص تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري استان ها جهت انتخاب و معرفي يك نفر قاضي براي عضويت در هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي كشور با قوانين 1395/05/19
بخشنامه در خصوص تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري استان ها جهت انتخاب و معرفي يك نفر قاضي براي عضويت در هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي كشور با قوانين 1395/05/19
قانون استفساريه ماده 79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران 1395/08/12
تعيين نرخ وروديه و حق توقف پاركينگ هاي عمومي در شهر تهران 1395/02/26
تعرفه هاي اصلاحي بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل ماده واحده مصوبه – ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 1394/2/19 1395/03/12
تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 1395/06/20
تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 1395/06/20
تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 1395/06/20
اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري تهران 1394/12/18
آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي 1395/12/08
آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي 1395/12/08
مصوبه «اصلاحيه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيكي شهر تهران- ابلاغي به شماره 160/218/34849 مورخ 1384/12/26» 1396/01/27
اصلاح رديف هاي (3) و (4) جدول ماده (6) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شواهاي اسلامي 1396/08/14
اصلاح ماده (7) آيين‌ نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي 1396/08/17
[نامه اصلاحي] اصلاح تصويب نامه شماره 83905 /ت54095هـ مورخ 11 /7 /1396 در خصوص آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05
[نامه اصلاحي] اصلاح تصويب نامه شماره 83905 /ت54095هـ مورخ 11 /7 /1396 در خصوص آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – و اصلاحات بعدي آن 1396/07/05

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ