}

قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
اصلاح تصوبينامه بازسازي ، بهسازي و نوسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده در شهرهاي كشور 1376/01/17
توزيع تعداد يكصد و سيزده دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378/06/02
اصلاحيه تصويب نامه موضوع تبصره الحاقي به ماده (27) آيين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور 1379/12/03
‌اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع تبصره الحاقي به ماده (27) آيين‌نامه استخدامي شهرداريهاي كشور 1380/06/18
اجازه صدور اقلامي بدون سپردن پيمان ارزي به كشور تانزانيا به وزارت جهاد سازندگي و شهرداري 1367/06/16
اتخاذ تصميماتي در خصوص ضايعات چاي توليد داخل 1385/08/13
اتخاذ تصميماتي در خصوص ضايعات چاي توليد داخل 1385/08/13
عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض 1386/08/01
انحلال انجمن شهر شهرضا 1343/12/05
انحلال انجمن شهر قائن 1343/08/23
انحلال انجمن شهر اراك 1343/08/18
انحلال انجمن بندر لنگه 1343/07/11
انحلال انجمن شهر اهواز 1343/04/09
مصوبه هيات وزيران در خصوص واگذاري صد هكتار از اراضي موات به شهرداري حاجي آباد 1349/04/06
منحل شدن انجمن شهرهاي بيرجند ، نور و آذر شهر و برگزاري انتخابات مجدد 1349/12/22
واگذاري 182 متر مربع از اراضي وزارت جنگ واقع در شهرستان زاهدان به شهرداري زاهدان 1349/12/15
واگذاري مساحت 20 متر مربع زمين از گوشه شمالي شرقي عرصه درمانگاه كوه بنان كرمان به شهرداري 1349/11/03
انحلال انجمن شهر همايونشهر و تجديد انتخابات انجمن شهر 1342/12/07
انحلال انجمن شهرگوك و ايجاد انجمن جديد بر طبق مقررات 1343/02/28
انحلال انجمن شهر سقز 1343/04/09
واگذاري يك قطعه زمين بمنظور ايجاد كتابخانه و باغ كودكان جهت استفاده كارگران تهران 1343/11/21
انحلال انجمن شهرداري مريوان 1343/06/04
انحلال انجمن شهرداري يزد 1343/07/08
واگذاري مقداري از بستر رودخانه خشگ شهر درگز به شهرداري براي اضافه نمودن به پارك شهر و عمليات عمراني 1351/02/02
مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداريها 1351/02/09
اصلاح بند 2 ماده 10 اساسنامه اتحاديه شهرداريهاي كشور 1351/03/13
شركت كارمندان و كارگران برخي سازمانهاي دولتي در انتخابات انجمن شهر 1351/06/25
اجازه واگذاري ده هزار و دويست و پنجاه متر مربع از اراضي وزارت كشور واقع در بوشهر به شهرداري 1350/03/22
پرداخت وجوهاتي توسط شهرداري تهران بمنظور تأمين هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور 1354/12/03
آئين نامه حق الجلسه اعضاء 1346/02/09
اصلاح اساسنامه اتحاديه شهرداريهاي كشور شاهنشاهي ايران 1356/09/20
واگذاري مقداري از اراضي نوغان رشت بشهرداري يزد جهت احداث پارك شهر 1356/09/20
منحل شدن انجمن شهرداري شوشتر و تمديد انتخابات انجمن شهر آنجا 1340/06/29
مصوبه در خصوص مستخدمين ثابت شهرداريها 1353/07/06
اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداريها مصوب 9 /2 / 1351 هيئت وزيران 1353/07/20
انحلال انجمن شهر فاروج 1344/05/30
تصويب ضوابط پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي بـه اسـتناد بنـد 4 مـاده 2 قـانون تأسـيس شوراي عالي (مصوب 19 /11 /1364) 1364/11/19
اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره – ابلاغي به شماره 160/438/16592 مورخ 1382/11/18 1394/11/13
توسعه و بهبود خدمات ايمني و آتش نشاني 1395/07/18
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نقده 1396/03/22

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ