}

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1358/09/12 همه پرسي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 99 قانون اساسي 1370/03/01
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 113 و 121 قانون اساسي (اختيار رئيس جمهوري در تشكيل واحد بازرسي) 1360/11/01
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 117 قانون اساسي 1364/04/05
نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 124 و 135 و 141 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/28
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 125 قانون اساسي 1363/12/08
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 126 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1363/07/25
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 130 و 131 قانون اساسي 1360/06/09
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 134 قانون اساسي 1363/07/03
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 135 قانون اساسي 1370/01/21
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 136 قانون اساسي 1362/09/09
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 141 قانون اساسي (مفهوم دو شغل داشتن) 1360/02/03
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 141 قانون اساسي (تصدي وزارتخانه هاي بي سرپرست) 1362/05/16
نظريه تفسيري شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي 1368/02/19
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 141 قانون اساسي (تصدي پست رياست ديوان محاسبات كشور) 1372/07/24
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 82 و 145 قانون اساسي (استفاده از كارشناسان خارجي) 1359/12/14
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 158 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/01
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 160 قانون اساسي (حدود اختيار وزير دادگستري) 1359/09/11
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 164 قانون اساسي 1369/04/19
تفسير اصل 112 قانون اساسي 1372/04/20
تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي در خصوص حوزه اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام 1372/07/24
اصلاح تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (9) آيين نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات 1386/11/24
قانون تفسير ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 1396/08/03
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر 1396/04/28
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر 1396/04/28
راي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي به جناب آقاي نوري وزير محترم كشور 1377/03/31
تصويب نامه در خصوص توقف اقدامات اجرايي انحلال شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1396/04/25
قانون اصلاح ماده 106 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1374/07/19
قانون اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1372/09/23
قانون راجع به تصويب اساسنامه و اصلاح مقاوله نامه (كنوانسيون) اتحاديه بين المللي مخابرات ( ITU ) منعقده در سيزدهمين اجلاس سران مختار كشورهاي عضو 1989 (نيس) و اجازه مبادله اسناد مصوب آنها 1371/12/18
قانون راجع به تصويب اساسنامه و اصلاح مقاوله نامه (كنوانسيون) اتحاديه بين المللي مخابرات ( ITU ) منعقده در سيزدهمين اجلاس سران مختار كشورهاي عضو 1989 (نيس) و اجازه مبادله اسناد مصوب آنها 1371/12/18
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377/08/10
قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي 1366/01/30
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) 1378/06/28
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 1379/01/21
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381/07/28
آيين نامه داخلي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين 1381/05/08
‌قانون الحاق يك ماده به آيين‌ نامه داخلي‌ مجلس شوراي اسلامي 1382/03/25
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1383/02/21
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1383/02/21
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1383/02/21
قانون مديريت پسماندها 1383/02/20
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي 1383/08/05
آيين‌نامه ساماندهي و واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 1394/07/05
اصلاح عبارتي در بند 3 فصل 24 كتاب مقررات صادرات و واردات درخصوص سود بازرگاني هر نخ سيگار 1390/05/08
اصلاح ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت 1394/05/04
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1375/05/10
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع - مصوب 14 /3 /1354 - 1375/05/24
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 13 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/05/10
اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/05/10
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان مركزي 1375/06/04
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي 1375/06/04
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كردستان 1375/06/04
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان بوشهر 1375/06/04
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان لرستان 1375/06/04
اصلاح تصويبنامه اهداف و وظايف تفصيلي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي 1375/06/04
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به تنظيم مواد هزينه بودجه هاي جاري با اولويت پرداخت مطالبات حقوق و مزاياي كاركنان 1375/06/07
ايجاد روستاهاي خاتون آباد و خورسند 1375/05/28
اصلاحات در تقسيمات كشوري استان فارس 1375/05/28
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان تهران موضوع تصويبنامه مورخ (1374/12/28) 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان ايلام موضوع تصويبنامه مورخ 28/12/1374 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان قم موضوع تصويبنامه مورخ 28/12/1374 1375/06/11
اصلاح ماده 4 آيين نامه اجرايي بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/05/17
اصلاح تصويبنامه راجع به هزينه قطعي منظورشدن كليه وجوه حواله شده به رايزني ها و نمايندگيهاي فرهنگي خارج از كشور در سالهاي 1371،1372 1373 با تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1375/05/28
سهم استانها وزير بخشهاي حوزه وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي ،جهاد سازندگي تعاون و ساير دستگاهها و نهادها موضوع ماده 21آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1375 1375/05/17
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان اردبيل 1375/06/04
تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني آموزش و توسعه صنايع دستي استان مازندران 1375/05/23
تغييردستگاه اجرايي طرح بازسازي شش فرودگاه ازسازمان هواپيمايي كشوري به شركت مهندسي فرودگاههاي كشور 1375/05/21
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان زنجان 1375/06/11
تعيين آقاي محمدهاشمي - معاون رئيس جمهور در امور اجرايي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در سامان بخشيدن به تامين پنبه مورد نياز كشور و اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده 1376/05/26
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كهگيلويه و بوير احمد 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان اصفهان 1375/06/11
فهرست روستاهاي محروم استان هرمزگان 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان گيلان 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كرمان 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان مازندران 1375/06/11
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان غربي 1375/06/11
اجازه تنظيم قرارداد لازم براي احداث سد مخزني هريرود و بند تقسيم آب و ساير تاسيسات مربوط، با آستان قدس رضوي به وزارت نيرو 1375/05/28
الحاق تبصره 2 به بند4 تصويبنامه راجع به تعيين سياستهاي مربوط به ساخت انبوه مسكن 1375/06/04
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه 1375/05/17
پرداخت مبالغي بابت باقيمانده هزينه حمل كالا به عنوان مصالحه از محل سهميه ارزي سال 1375وزارت صنايع به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 1375/06/28
اجاره امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر‌درآمد و سرمايه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت جمهوري تركيه به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/28
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت جمهوري بوسني و‌ هرزگوين به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/28
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت جمهوري عربي سوريه به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت جمهوري بوسني و هرزگوين 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
مجاز بودن وزارت راه و ترابري نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا 1375/06/04
مجاز بودن وزارت راه و ترابري نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي و دولت آفريقاي جنوبي 1375/06/04
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت تانزانيا 1375/06/25
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا 1375/06/25
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/06/25
تصويبنامه در رابطه با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي 1375/03/23
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فنلاند 1375/05/17
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربستان سعودي 1375/05/17
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت پادشاهي مغرب به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/28
موافقتنامه كشتيراني تجاري ‌ـ‌ دريايي بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت كره جنوبي 1375/07/22
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل ونقل هوايي بين دولت جموري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا به وزارت راه و ترابري 1375/07/22
افزودن متصديان مشاغل مامور گارد محيط زيست در سازمان حفاظت محيط زيست به مشاغل موضوع بند الف رديف 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/07/15
اصلاح بند الف رديف (4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/07/15
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصدميليون ريال براي چاپ و تكثيرنشريات علمي معتبر منتشرشده و توزيع آن به وزارت فرهنگ وآموزش عالي 1375/08/06
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره 10 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/04/10
ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1374/12/27
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/04/03
افزودن عبارت "وزارت كشاورزي " به بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/04/10
آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/01/22
آيين نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1375كل كشور 1375/01/29
توقف اجراي تصويبنامه ترخيص ماشين آلات جوراب بافي موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه با معافيت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز رقابتي تا شناور از تاريخ اعلام ايراد مجلس شوراي اسلامي ايران 1376/06/26
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 44 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/04/03
اصلاح تصويبنامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور 1375/08/06
اجازه خارج نمودن سه قطعه فرش از كشور جهت شركت در نمايشگاه فرش ايران در شهر وين اتريش و اعاده مجدد آنها به كشور 1375/08/02
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي تسيس و شيندلر از طريق مزايده به وزارت مسكن وشهرسازي 1375/08/06
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دوميليارد ريال به منظور تغيير سوخت اتوبوسهاي شهري به شهرداري تهران 1375/07/15
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ليتواني به وزارت راه و ترابري 1375/08/13
اصلاح آيين نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن 1375/07/04
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي انجام فعاليتهاي مربوط به مركز همايشهاي صدا و سيما 1376/06/09
اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي ‌جنوبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و‌ سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمبابوه به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/05/24
طرح ساختار مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور 1375/05/28
اصلاحيه تصويبنامه جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها 1375/06/25
تعيين آقاي محمد باقريان به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور درتعيين وزارتخانه هاو موسسات مشمول بند ( ب ) ماده ( 11 ) قانون استخدام كشوري 1377/03/13
اجازه پرداخت حقوق و مزاياي پرسنلي كه ازسازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاههاي كشور مامور مي شوند به سازمان هواپيمايي كشوري 1375/07/15
بهره مند گرديدن سرمايه گذاري ايران در خارج از سوي بخش خصوصي و دولتي به وسيله سيستم بانكي و بانك مركزي از حمايتهاي مورد نياز 1375/06/07
تكليف دستگاههاي اجرايي مستقر در شهر تهران به منظور نمودن هزينه گازسوز كردن خودروها در بودجه پيشنهادي به سازمان برنامه وبودجه و بررسي تسهيلات بانكي مربوط به تغييرسوخت خودروهاي شهري توسط شوراي اقتصاد 1375/07/15
اصلاح آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي 1375/08/06
قابل اجرابودن آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در مورد وسايل نقليه در حال تردد در جزيره قشم 1375/07/15
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اسلواك 1375/09/04
استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار 1375/01/22
لغو تصويبنامه نحوه اخذ تضمين در قراردادهاي پيمانكاري كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي است 1375/09/25
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/09/21
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) 1376/08/14
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت خريد تجهيزات آزمايشگاه مواد زيست سازگار دانشكده مهندسي پزشكي به دانشگاه صنعتي امير كبير 1375/09/18
دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درشركت حمل ونقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1375/03/13
تصويبنامه راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان 1370/02/08
اصلاح فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375 1375/09/07
اصلاحيه بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/09/28
اصلاحيه قسمت الف بند 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/10/02
اصلاح آيين نامه مرخصي ها موضوع مواد (47)،(48) و(49) قانون استخدام كشوري 1375/03/16
اجازه واگذاري شركت خدمات تجاري و فني صدوق ازطريق مزايده به وزارت بازرگاني 1375/03/13
معافيت تخريب و بازسازي بخشي ازساختمان موضوع نامه وزارت بازرگاني از رعايت بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/01/26
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي تامين هزينه هاي موسسه فرهنگي اكو به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي 1375/01/26
اضافه شدن عبارتي در سطر دوم قسمت الف بند 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور 1375/02/19
مستثني بودن وزارت كشاوزري از رعايت بند 5 ضوابط اجرايي بودجه جهت تجهيز و راه اندازي اطاق جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان خوارباروكشاوزري سازمان ملل متحد 1375/02/26
تصويبنامه راجع به ايجاد واحدهاي تقسيمات كشوري در استان تهران 1375/09/18
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد تامين هزينه هاي جاري و عمراني 1375/10/05
ابلاغ و توزيع اعتبار هزينه هاي مربوط به استان قم توسط سازمان برنامه و بودجه بين دستگاههاي اجرايي استاني استان قم 1375/04/24
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور بازسازي و مرمت خانه مرحوم ميرزا عبدالعظيم قريب در گرگان به نهادرياست جمهوري (فرهنگستان زبان وادب فارسي) 1375/03/13
تعيين آقاي حميد ميرزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي و توزيع اعتبارات و تغيير دستگاه اجرايي بعضي از طرحهاي عمراني ملي 1375/03/20
اجازه انعقاد قرارداد متمم عمليات ساختماني برج مراقبت و ساختمان پشتيباني فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) با شركت پل و دژ 1375/11/09
لغو تصويبنامه در خصوص تامين اعتبار و افزودن مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال به سقف اعتبار طرح عمراني ملي تحت عنوان احداث و توسعه يازده گمرك جديد 1375/11/03
سياستها و خط مشي هاي سازماندهي،حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن 1375/10/26
اجازه انعقاد قرارداد شناسايي و تعيين محل دقيق قنوات در محدوده باند اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) 1375/11/16
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني 1375/03/20
اجازه انعقاد قرارداد نظارت عالي و كارگاهي براي بخشي از كارهاي در دست اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) 1375/11/16
اجازه انعقاد قرارداد همكاري با شركت فرانسه در جهت تاييد و تكميل نقشه هاي طراحي و برنامه ريزي و بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) 1375/11/16
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصدوچهل و دوميليارد و يكصدميليون ريال به وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جموري اسلامي ايران 1375/11/07
اصلاح تصويبنامه تامين اعتبار و اختصاص مبالغي بابت سهميه و حق عضويت دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي 1375/04/31
تعيين توزيع اعتبارات تبصره 4 قانون بودجه سال 1375كل كشور در بخش اتحاديه و تعاونيهاي فرش دستباف (سهميه وزارت تعاون) به شرح جدول پيوست 1375/11/07
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از موسسات خارجي بين المللي جهت ايجاد كارخانه توليد پمپهاي بزرگ و توربين آبي و شركت ذوب فلزات ابهر 1375/10/30
اجازه ترخيص كالاهاي وارد شده به صورت بدون انتقال ارز به نام پروژه هاي دردست اجراي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به گمرك جمهوري اسلامي ايران 1375/11/14
اصلاح تصويبنامه اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان 1375/09/21
اصلاح بند3 تصويبنامه استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع پشتيباني و خانواده آنان از پنجا درصد تخفيف بهاي بليط قطار 1375/09/04
تفويض اختيارات دولت ناشي از بند يك ماده 23 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به كميسيون متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي،بازرگاني و وزير ذيربط 1375/11/03
مستثناشدن وزارت كشور براي خريد يك دستگاه ساختمان از رعايت مفاد بند ( 5 ) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375كل كشور 1375/10/23
تصويبنامه در مورد اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان 1375/01/15
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/03/02
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/04/03
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و‌جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت اندو‌نزي به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي 1375/04/20
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/04/06
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/04/06
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1375/04/24
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان تهران 1375/03/27
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان يزد 1375/03/27
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان چهارمحال و بختياري 1375/03/27
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان سمنان 1375/03/27
معافيت كالاهاي ارسالي براي شركت در نمايشگاه اختصاصي جمهوي اسلامي ايران دركشوربوسني وهرزگوين ازسپردن پيمان ارزي 1375/03/23
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1375/04/06
اصلاح آيين نامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به طرحهاي وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي 1375/04/20
پرداخت مابه التقاوت تغييرات قانوني نرخ ارز مربوط به اعتبارات و بروات اسنادي مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/07
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذار شده 1375/08/20
اصلاح قسمت آخر ماده 74 اصلاحي آيين نامه استخدام مستخدمين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 1375/04/31
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد سود بازرگاني كالاهاي اضافي 1500 نفر حجاج در سالجاري 1375/03/06
اجازه هزينه نمودن مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون ريال افزايش درآمد وصولي در سال 1375 به سازمان اوقاف و امور خيريه 1375/11/17
اجازه استفاده از خدمات افراد در شركت خدمات هوايي كشور ( آسمان) و سازمان نقشه برداري كشور 1375/11/14
از مصاديق معاملات موضوع بند12 ماده 79 قانون محاسبات عمومي محسوب شدن معاملات طرح عمراني شماره 40411227 تا سقف اعتبار مصوب 1375/12/26
تامين كسري هزينه هاي سالجاري سازمان بازرسي و نظارت 1375/12/12
اصلاح بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375كل كشور 1375/12/08
توقف اجراي تصويبنامه تعهد و تضمين گشايش اعتبار اسنادي مربوط به شركت مترو توسط سازمان برنامه و بودجه و نحوه تضمين گشايش اعتبار اسنادي مزبور 1375/12/01
جايجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني و تامين هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي ملي و استاني 1376/01/06
تصويبنامه راجع به واژه هاي مربوط به تعاريف كتاب 1375/12/05
پرداخت يارانه نمايشگاهي به ميزان 50 درصد هزينه هاي اجاره غرفه و غرفه سازي استاندارد متعارف مطابق اسناد قرارداد منعقده با شركت نمايشگاهي كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 1392/02/22
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح ساختماني كنفرانس سران كشورهاي اسلامي 1376/06/02
تصويبنامه در خصوص خريد كالاهاي مورد نياز دستگاههاي دولتي و نيروهاي مسلح 1375/12/26
تشكيل ستاد مقابله با بحران خشكسالي 1375/12/26
اجازه پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال به عنوان عيدي پايان سال 1375 به كليه مستمري بگيران بازنشسته ازكارافتاده كلي و بازمانده به سازمان تامين اجتماعي 1375/11/14
مشاركت سازمان صنايع ملي ايران درافزايش سرمايه شركت نساجي قائم شهر ( شماره 1 ) 1375/03/13
پرداخت هزينه هاي واقعي فروش نفت خام به صورت سيف ياسي انداف ازطريق شركت ملي نفت ايران توسط بانك مركزي 1375/03/27
موظف بودن وزارت معادن وفلزات نسبت به انعقاد قرارداد توليدشصت وهفت ميليون دلار كالاي مورد نياز با توليدكنندگان داخلي 1375/03/09
تهيه و اجراي دستور العمل نحوه استفاده از تلفنهاي دستي سيار توسط هركدام از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي 1375/04/03
اصلاح تصويبنامه شماره 70531/ت 14676 هـ مورخ 11 /2 /1374 (در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني) 1375/04/20
تعيين وزراي نفت و نيرو به عنوان وزراي منتخب هيات وزيران دركميته موضوع بند 4 قسمت ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 1376/01/17
تامين اعتبار و اختصاص ( 000 / 000 / 000 / 630 ) ريال به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1376/01/27
اصلاح تصوبينامه بازسازي ، بهسازي و نوسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده در شهرهاي كشور 1376/01/17
اجازه پرداخت تا حداكثر صددرصد (100% ) حقوق به مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتها و سازمانهاي دولتي تحت عنوان فوق العاده جذب 1375/11/17
تعيين نمانيدگان ويژه رئيس جمهور در مورد اختيارات هيات وزيران ناشي از تبصره هاي 48 و 50 قانون بودجه سال 1376كل كشور 1376/01/27
تقويض اختيارات دولت ناشي از بندهاي (و) و (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي به وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز 1375/02/30
اصلاح قرارداد كلي طراحي و اجراي پروژه فاز يك بهره برداري فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) 1375/02/30
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تغيير پنبه و تلويزيون از كالاهاي گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم 1375/02/27
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت ممتاز از طريق مزايده به وزارت صنايع سازمان صنايع ملي ايران 1375/02/09
تصويبنامه در خصوص تنفيذ اختيار كميسيون اقتصاد هيأت دولت براي صدور پروانه‌ هاي بيمارستان به سازمان دامپزشكي 1377/04/28
تصويبنامه در مورد تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان 1375/02/02
تصويبنامه در مورد تعيين مشاغل سخت و زيان آور در شركت سهامي گوشت كشور 1375/02/02
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/02/30
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/02/30
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي - دارالسلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/02/30
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زئير به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي 1375/02/30
اجازه ورود تا سقف سي درصد ارزش صادرات به صادر كنندگان كالاهاي غيرنفتي به كشور روسيه 1375/01/22
تعيين ارز مسافرتي كاركنان دولت كه به حج اعزام مي شوند 1375/01/22
تصويبنامه راجع به تشكيل كميسيون ‌‌‌‍[شوراي] هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور 1375/01/26
بلامانع بودن ورود و ترخيص لوازم و ظروف به منظور تجهيز هتل همامشهد و پذيرايي از مدعوين شركت كننده در مراسم افتتاح راه آهن مشهد - سرخس - تجن 1375/02/17
مهلت ايفاي تهعد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانك ها 1375/01/19
بلامانع شدن ورود و ترخيص ده هزارتن پياز پس ازثبت سفارش در وزارت بازرگاني 1375/01/26
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375/01/19
بلامانع بودن ورود و ترخيص پنجاه هزار تن سيب زميني پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني 1375/01/18
تصويبنامه در خصوص همترازي رئيس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 1375/01/19
لغو تصويبنامه اجازه اقدام نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از موسسات مالي خارجي و بين المللي به وزير اموراقتصادي و دارايي 1375/02/30
پرداخت مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به صورت علي الحساب به حساب سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات 1375/03/03
حذف قسمتي از كالاهاي مشمول طرح كميته تنظيم بازار 1375/02/09
اعطاي مبلغ ده ميليون ريال به عنوان پاداش عمل خير بمنظور سهولت امر مربوط به پيوند كليه و تشويق اهداكنندگان كليه توسط بنياد بيماريهاي خاص به آنها 1375/11/14
تصويبنامه در خصوص ضوابط پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان 1375/12/26
ابلاغ تصوير نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور بهره برداري از امكانات شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و تضمين اعتبار صادراتي وابسته به بانك توسعه اسلامي 1376/01/23
آيين نامه ترويج وتوسعه فرهنگ نماز 1375/12/01
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صدور مجوز صادرات به جمهوري تاجيكستان 1376/02/07
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1376 طرحهاي عمراني 1376/02/17
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي حميد ميرزاده به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور 1376/02/17
تفويض اختيارات دولت ناشي ازماده (7) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران به وزراي عضو مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران 1376/01/31
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 10000 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي مناطق جنگزده به ستاد بازسازي و بنياد مسكن استان كرمانشاه 1376/03/07
اتخاذ تصميماتي در خصوص نحوه اجراي مفاد تبصره 48 قانون بودجه سال 1376 كل كشور 1376/02/15
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري استوني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1376/02/07
تصويبنامه راجع به امضاي موقت موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي 1376/03/11
اجازه خريد ملك موضوع نامه وزارت امور خارجه به سفارت انذونزي 1375/09/25
تعيين ميزان و نحوه تضمين حسن انجام تعهدات و پيش پرداخت طرحهاي بزرگ نيروگاهي و تامين آب كه توسط پيمانكاران ايراني انجام مي شود 1376/03/11
افزودن وزير پست و تلگراف و تلفن به تركيب اعضاي ستاد مركزي مقابله با بحران خشكسالي 1376/03/07
تعيين آقاي عباس آخوندي وزير مسكن و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي اجراي طرح احداث سالن بزرگ همايشهاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1376/02/31
آيين نامه تشكيل كميته بيماريهاي خاص استان 1376/03/04
تعيين سقف اضافه كارساعتي بازرسان كار و كارشناسان روابط كار در سال 1376 1376/03/11
اجازه ورود و ترخيص كالاها به منظور بازسازي هتل لاله متعلق به سازمان ايرانگردي و جهانگردي 1376/08/25
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بين المللي كالا با راه آهن به وزارت راه و ترابري 1376/03/18
ضوابط اجرايي بودجه سال 1376كل كشور 1376/04/15
تصويبنامه در مورد اصلاحات تقسيماتي در استان يزد 1376/03/25
نحوه اخذ سود بازرگاني كالاهاي اضافي 200 نفر از حجاج در سالجاري توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران 1376/04/15
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1376/08/14
آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت 1376/04/22
آيين نامه چگونگي اداره باشگاههاي رفاهي كارمندان دولت 1376/04/22
آيين نامه اجرايي توسعه و تقويت دوره هاي تحصيلات تكميلي مقاطع ph.D و فوق - تخصصي از اعتبارات ارزي رديفهاي 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1376 كل كشور 1376/04/22
اجازه احداث شهرك صنعتي دماوند به شركت شهركهاي صنعتي ايران 1376/04/18
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تأمين بنزين در كشور 1376/04/15
‌اصلاحيه تصويبنامه شماره 73940/ت 18654ه‍ مورخ 76/10/2در مورد ترويج و توسعه فرهنگ نماز 1377/03/17
اعطاي نشان درجه سوم سازندگي به آقاي غلامرضا منوچهري اردستاني 1376/04/18
محسوب شدن موسسه انتشارات بين المللي الهدي در زمره موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري و استفاده از ماموريت مستخدمان تا سقف ده نفر 1376/04/22
آيين‌نامه سرمايه ‌گذاريهاي ايران در خارج از كشور 1376/05/08
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت ساختمان اجلاس سران كشورهاي اسلامي از محل مازاد درآمدهاي ارزي سال 1375 به وزارت مسكن و شهرسازي 1376/05/08
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص رسيدگي به تعهدات ارزي دستگاههاي اجرايي 1376/04/29
جاري بودن وصول دو درصد هزينه اقامت هر شب يك مسافر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1376/08/25
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1376/04/15
آيين نامه تسهيلات تشويقي قهرمانان رتبه هاي اول تا سوم 1376/05/08
آيين‌نامه وظايف، مسؤ‌وليتها و نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي در زمينه رشد و شكوفايي ورزش قهرماني كشور 1376/05/08
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 33000 ميليون ريال به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي به سازمان برنامه و بودجه 1376/05/11
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني 1376/05/15
تصويبنامه در خصوص تشكيل شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور 1376/04/01
توزيع اعتباررديف 503224افزايش ضريب حقوق قانون بودجه سال 1376كل كشور بين دستگاههاي اجرايي 1376/05/10
تصويبنامه در خصوص فرم ثبت خدمت و خريد كالا 1376/05/11
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح احداث سالن بزرگ همايش هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1376/06/02
تعيين آقاي محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در موارد مندرج در ذيل تصويبنامه 1376/06/02
تعيين آقايان حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي، غلامرضا شافعي وزير صنايع، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني و محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور 1376/06/09
تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي 1376/06/09
تصويب مواردي در خصوص نحوه تنظيم بازار و ذخيره گوشت مرغ 1376/06/23
موافقت با به تعويق افتادن اجراي مصوبات شماره 20 / 56067 مورخ 11 / 3 / 76 و شماره 20 / 61543 مورخ 8 / 5 / 76 1376/07/06
اصلاح تصويبنامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور 1376/06/30
درباره تكميل اصلاحيه ماده 2 آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي نوع اول 1376/06/11
ابلاغ اجراي طرح احداث سالن بزرگ همايشهاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران و تامين اعتبار لازم 1376/06/30
اجازه ايجاد يكصد و هشتاد پست سازماني در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 1375/09/04
اصلاح جدول پيوست ضوابط تعيين ارز مورد نياز ماموران اعزامي به خارج از كشور 1375/05/17
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به ارسال شرح اقدامات انجام شده به معاونت ارتباطات و تبليغات دولت دفتر رئيس جمهور 1376/07/17
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده 1376/07/06
واگذاري اجراي تاسيسات ساختمان توليدراديوبه شركت نيروز 1376/07/20
الحاق بندهاي (13) و (14) به تصويبنامه شماره 64545/ت18583هـ مورخ 1376/6/15 1376/07/27
اختصاص مبلغ 30200 ميليون ريال به دستگاههاي اجرايي مندرج در تصميم نامه و هزينه گرديدن آن جهت انجام پروژه هاي بازسازي 1369/07/14
اصلاحيه تصويبنامه شماره 64185 / ت 18571 ه مورخ 9 / 6 / 1376 1376/08/11
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه كار و امور اجتماعي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت 1376/07/27
آيين نامه اجرايي قانون معادن 1377/11/21
مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد انقلاب اسلامي 1376/04/18
اصلاحيه تصويبنامه شماره 108462 مورخ 64/12/21 و تمديد مهلت اجراي آن 1377/03/20
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تاسيس مركز جنوب مورخ اول سپتامبر 1994 ( ژنو ) به وزارت امور خارجه 1374/05/22
تصويبنامه راجع به ورود و خروج چغندر قند از طريق مرز پارس آباد 1374/05/29
اجازه استفاده ازخدمات چهارنفردرسازمان ميراث فرهنگي ،سازمان پزشكي قانوني كشور،موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه ووزارت راه وترابري 1374/05/25
اقدامات اجرايي به منظور بهره مندي زنان آزاد شده از زندان از حمايتهاي موضوع قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست و آيين نامه اجرايي آن 1374/05/22
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 1300 ميليون ريال به منظور انجام پروژه هاي بازسازي مناطق جنگزده استان كردستان به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي 1374/04/13
تامين و پرداخت مبلغي بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1374/05/01
ادغام روستاهاي سرآسياب ملارد و ملارد تابع بخش مركزي شهرستان شهريار به نام شهر ملارد و تاسيس شهرداري در آن 1374/05/08
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو قلم كالاهاي زير به نام شركت داده پردازي ايران 1376/09/04
معاف بودن اعضاي هياتهاي شركت كننده درهشتمين اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي از محدوديت ورود كالاي همراه مسافر تا سقف ارزش معادل هشتاد (80) دلار 1376/09/04
تصويب خريد يك دستگاه آنژيوگرافي از محل اعتبارات مركز پزشكي شهيد چمران از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/08/19
تصويب خريد يكصد دستگاه موتورسيكلت به انضمام %15 قطعات يدكي و هزينه متعلقه يوزانس از طريق ترك تشريفات مناقصه خريد 1376/08/19
تعيين آقاي آخوندي وزيرمسكن و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي اجراي طرح ساختمان كنفرانس سران كشورهاي اسلامي 1374/03/10
اجازه صدور كالاهاي توليدي شركت كنندگان در نمايشگاه بين المللي تورنتو كانادا براي ارايه در نمايشگاه مذكور، بدون سپردن تعهد ارزي 1374/05/04
تامين اعتبارواختصاص مبلغ 18000 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي مناطق جنگزده به ستاد بازسازي و بنياد مسكن استان كرمانشاه 1374/05/25
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي تعيين سهم هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبار مربوط به %20 افزايش حقوق كارمندان 1374/06/05
نامه اصلاحي لغو تصويبنامه شماره 9015/ت 195هـ مورخ 6/16 /1373 1374/04/04
اضافه گرديدن وزارت راه و ترابري به دستگاههاي استثناء شده از مفاد بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور 1374/04/04
اجازه ورود و ترخيص مقدار 4100 مترمربع موكت نسوز و ضد الكتريسيته توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1374/03/03
تعيين آقاي مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي تعيين سهم هريك ازدستگاههاي اجرايي ازاعتبار مربوط به افزايش حقوق كارمندان 1374/04/04
حل و فصل اختلاف بين بانك مركزي و شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورد تعهدات ارزي شركت مذكور 1374/02/17
حل و فصل اختلاف بين بانك مركزي و شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورد تعهدات ارزي شركت مذكور 1374/02/17
تكليف دستگاههاي اجرايي نسبت به تطبيق ترجمه متون فارسي موافقتنامه ها قبل از امضاي مقدماتي با زبان مرجح قرارداد 1375/04/10
اجازه احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي ساختماني ( سنگبري ) و سنگهاي تزئيني درمحدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر تهران 1374/02/03
اجازه احداث يك واحد توليد انواع لنزهاي طبي در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1374/10/06
اجازه احداث يك واحد توليدي چرم مصنوعي از ضايعات چرم طبيعي در محدوده شهرك صنعتي چرمشهر به وزارت صنايع 1374/10/06
اجازه احداث يك واحد توليد لنزچشمي در داخل محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران به وزارت صنايع 1374/10/06
اجازه احداث يك واحد توليد ورقهاي پلي مري چند لايه در محدوده يك صد و بيست كيلومتري تهران و خارج از محدوده شهر تهران 1374/11/18
تفويض اختيارات هيات وزيران ناشي از تبصره هاي ( 48 ) و ( 50 ) قانون بودجه سال 1374 كل كشور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1374/03/03
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان خوزستان 1374/12/27
اجازه احداث يك واحد توليد ساعت ديواري و روميزي درخارج از محدوده شهري تهران به وزارت صنايع 0 1374/05/15
اجازه احداث يك واحد توليد انواع سنگ هاي ساختماني (سنگبري) موضوع نامه شماره 102696 مورخ 2/3/1373 در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر تهران 1374/02/03
اجازه احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي ساختماني (سنگبري) موضوع نامه شماره 103768 مورخ 24/3/1373 در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر تهران 1374/02/03
اجازه احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي ساختماني(سنگبري) موضوع نامه شماره 1012496 مورخ 9/12/1372 در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر تهران 1374/02/03
اجازه احداث يك واحد توليد هواپيماهاي ترابري سبك 2 تا 20 نفره در محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران 1374/11/18
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو قلم كالاي مندرج در ذيل تصويبنامه به نام شركت مخابرات ايران 1376/09/15
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا براي بازسازي هتل لاله وابسته به سازمان ايرانگردي و جهانگردي 1376/09/15
بلامانع بودن ورود و ترخيص ظروف آشپزخانه به نام گروه هتلهاي هما 1376/09/15
بلامانع بودن ورود و ترخيص لوازم سيستم ماهواره اي به نام گروه هتلهاي هما 1376/09/15
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا براي خبرگزاري INBC 1376/09/15
بلامانع بودن ورود و ترخيص چهار قلم كالا به نام شركت داده پردازي وابسته به سازمان برنامه و بودجه 1376/09/15
بلامانع بودن ورود و ترخيص سه قلم كالا براي بازسازي هتل لاله متعلق به سازمان ايرانگردي و جهانگردي 1376/09/16
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا براي بازسازي هتل لاله متعلق به سازمان ايرانگردي و جهانگردي 1376/09/16
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا توسط شركت سمبل سيستم 1376/09/16
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا به نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1376/09/15
ارايه فهرست كامل و دقيق ادوات و تجهيزات خريداري شده توسط نيروي انتظامي به ستاد برگزاري هشتمين اجلاس سران كنفرانس اسلامي و به فرماندهي امنيت 1376/09/29
بلامانع بودن ورود و ترخيص سه قلم كالا جهت بازسازي هتلهاي وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 1376/09/29
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا به نام شركت مخابرات ايران 1376/09/16
اجازه امضاي موقت موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1376/09/16
الحاق بند (15) به تصويبنامه شماره 64545/ت 18583هـ مورخ 11376/6/15 1376/09/09
افزودن عبارتي در ماده 7 تصويبنامه تشكيل ستاد مقابله با بحران خشكسالي 1376/09/16
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك قلم كالا براي مصرف در پايگاههاي اورژانس مناطق تهران 1376/09/19
بلامانع بودن ورود و ترخيص تعدادي ديسك نوري براي توزيع بين ميهمانان شركت كننده در اجلاس سران كنفرانس اسلامي 1376/09/19
بلامانع بودن ورود و ترخيص تعدادي كتاب براي توزيع بين ميهمانان شركت كننده در اجلاس سران كنفرانس اسلامي 1376/09/19
بلامانع بودن ورود و ترخيص سي دستگاه بي سيم و متعلقات جهت برگزاري اجلاس سران كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي در تهران 1376/10/03
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني دريايي ، تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش به وزارت راه وترابري 1374/10/24
لازم الاجرا بودن مفاد تصويبنامه اجازه اقدام نسبت به صادرات آثار چاپي و توليدات صوتي و تصويري سازمان صدا و سيما و ورود لوازم مورد نياز به انتشارات سازمان سروش 1374/07/09
تصويبنامه در مورد تبديل روستاي سروآباد به شهر 1374/07/09
اصلاح تصويبنامه اجازه تاسيس شركت حفاري بين المللي در خارج از ايران با مشاركت طرف آذربايجان به وزارت نفت 1374/06/12
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي ، علمي وآموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكابه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374/09/05
آيين نامه ساماندهي، بهسازي و عمران مساجد كشور 1376/04/08
بلامانع بودن ورود و ترخيص 52 كارتن بي سيم ، كابل و ساير متعلقات به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1376/10/06
آيين نامه چگونگي تعيين حدود و وظايف سخنگوي هيات دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت 1376/09/16
تصويبنامه راجع به تعيين سخنگوي دولت 1376/09/16
تأييد خريد 40 هزار تن ريل از طريق ترك تشريفات مناقصه خريد و به صورت فاينانس توسط شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1376/10/01
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص واردات سموم دفع آفات نباتي 1376/10/14
تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/09/30
اجازه صدور اقلام مذكور توسط شركت سهامي خاص حمل و نقل و ترخيص كالا وابسته به شركت ملي نفت ايران به جمهوري تركمنستان 1377/03/24
اجازه ترخيص دو دستگاه آراو، يك دستگاه يووي و يك دستگاه اعلام حريق جهت بيمارستان كليوي اميرالمومنين در تبريز 1374/12/16
تامين اعتبار واختصاص مبلغ 6000 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي مناطق جنگزده به ستاد بازسازي استانداري ايلام 1374/06/28
تفويض اختيارات هيات وزيران ناشي از تبصره هاي ( 48و50 ) قانون بودجه سال 1375 كل كشور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1374/12/16
تعيين وزارت امورخارجه به عنوان مسوول كميسيون مشترك ايران و كشور برونئي دارالسلام 1374/11/01
مستثني شدن وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درمورد هزينه هاي چراغاني از شمول مفاد بند ( 6 ) ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور 1374/10/06
خشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور راجع به همكاري دستگاههاي اجرايي با ستادهاي برگزاري مراسم دهه فجر 1374/10/05
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به ارسال اطلاعات و گزارشهاي مربوط به واگذاري سهام دولتي به دبيرخانه ستاد نظارت بر نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در نهاد رياست جمهوري 1374/03/03
آيين نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن 1374/06/12
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين جمهوري اسلامي ايران و دولت بيلوروس به وزارت امور اقتصادي و دارايي 0 1374/08/14
واگذاري اختيارات هيات دولت در مورد بند الف تبصره(5) قانون بودجه سال 1374 كل كشور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1374/11/11
اصلاح ماده ( 3 ) آيين نامه اجرايي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي 1374/03/07
تعيين وزراي اموراقتصادي و دارايي ، صنايع وبازرگاني و رئيس كل بانك مركزي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهوردرموردتشخيص كالاهاي غيرمشمول ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات 1374/07/26
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي ، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آلباني به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي 1374/07/23
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فيليپين به وزارت راه و ترابري 0 1374/07/12
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به وزارت بازرگاني 1374/07/09
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي ، علمي وآموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري بوسني وهرزگوين به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374/07/09
برداشت مبلغ پنج ميليارد ريال بابت بازپرداخت وامهاي پرداختي به سازمان بازرسي و نظارت و سازمان تعزيرات حكومتي از حسابهاي متمركز ( 150 و182 ) و تسويه نمودن حساب وامهاي پرداختي به سازمانهاي مذكور 1374/06/12
اصلاح آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي وابسته 1374/03/07
تصويبنامه در خصوص تشكيل شورايي، به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/09/30
سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرحها و پروژه هاي شركت مذكور از محل منابع داخلي در سال 1374 1374/12/21
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست 1374/11/09
آيين نامه استخدامي مركز سنجش از دور ايران 0 1374/07/12
اضافه شدن وزارت كشاورزي به دستگاههاي استثناء شده از مفاد بند ( 5 ) ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور درخصوص خريد ساختمان براي دفتر نمايندگي دايم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد 0 1374/09/05
تعيين استاندار ذيربط به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد بروز حوادث غير مترقبه طبيعي مهم از قبيل زلزله ، سيل ، طوفان ، آتش سوزي وسيع و نظاير آن در هر يك از استانهاي كشور 1376/11/05
تامين اعتبار و اختصاص تسهيلات اعتباري به كشاورزان خسارت ديده استان گيلان 1374/03/17
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده 1374/06/05
لغو تعدادي از تصويبنامه ها در آن قسمت كه تازمان اعلام ايراد رياست مجلس اجرا نشده 1374/01/30
طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها 1374/07/26
آيين نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374/05/01
لغو مصوبه در خصوص به هزينه قطعي منظور شدن اسناد مربوط به پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان بهيار و بهورز شاغل به تحصيل 1374/05/01
موافقت با آموزش عمومي مسائل و موضوعات حقوقي در دانشگاهها و مدارس 1374/06/14
الزام دستگاههاي اجرايي و موسسات تابع آنها به ارسال نسخه اي از نتايج مطالعات خود درارتباط بامهندسي ژئوتكنيك و خدمات زمين شناسي به وزارت معادن و فلزات ( سازمان زمين شناسي كشور ) 1374/05/22
تصويبنامه در مورد بسته بندي و توزيع گوشت كوپني 1374/11/08
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد ترك تشريفات ‌مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداري تهران 1376/11/15
به هزينه قطعي منظور شدن كليه وجوه حواله شده به رايزنيها و نمايندگيهاي فرهنگي خارج از كشور در سالهاي 1371،1372،1373 با تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374/05/08
تاييد قرارداد بين شركت هپكو و وزارت كشاورزي و مواد غذايي پاكستان درخصوص صدور يكهزار دستگاه بلدوزر توليدي شركت هپكو به پاكستان 1374/03/17
عرضه كالاهاي گروه اول و دوم مشمول طرح تنظيم بازار براساس قيمت هاي مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 1374/06/15
ارسال نمونه لباس فرم مورد نظر دستگاههاي اجرايي به وزارت كشور و خودداري دستگاهها از تهيه لباس فرم بدون تاييد كميسيون تشكيل يافته در وزارت كشور 1374/05/17
همكاري دستگاههاي اجرايي با سازمان هواشناسي كشور در برگزاري اولين كنفرانس منطقه اي تغييرات آب و هوايي در ايران 1374/12/11
اختصاص پنجاه درصد از ظرفيت پذيرش مراكز آموزشي تابع وزارتخانه‌ها،سازمانها و شركتهاي دولتي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي براي پذيرش دانش‌آموزان شاخه كار و دانش 1374/11/01
در اختيار قراردادن كليه وجوه پرداختي شركتهاي خارجي به افراد ايراني حاضر در هياتهاي مديره و نظارت بر شركتها به شركتها و موسسات ايراني سهامدار شركتهاي خارجي 1374/08/10
تعطيلي ادارات در روز شنبه 1373/12/27 و احتساب آن به عنوان مرخصي استحقاقي 1374/04/04
لغو تصويبنامه اصلاح ماده ( 2 ) آيين نامه اموال دولتي و حذف عبارتي درماده ( 2 ) آيين نامه اموال دولتي 1374/09/01
اضافه شدن آقاي حميدميرزاده ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه به تركيب اعضاي ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار 1374/06/01
اجازه امضاي موقت موافقتنامه تعاون قضايي استرداد مجرمين و مبادله زندانيان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان به وزارت دادگستري 1376/11/19
الحاق متني به عنوان بند (7) به ماده (6) آيين نامه داخلي هيات دولت 1376/09/09
اصلاح تصويبنامه اجازه صدور كالاهاي توليدي شركت كنندگان در نمايشگاه بين المللي تورنتو كانادا براي ارائه درنمايشگاه مذكور 1374/05/29
تغيير بند 12 ماده ( 1 ) آيين نامه ايجاد، اصلاح ، تكميل ، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها 1374/02/17
الحاق عبارتي به عنوان بند ( 15 ) به فهرست ضميمه آيين نامه ماموريت مصوب 1352/06/24 1374/01/14
تعيين وزير مسكن و شهرسازي به عنوان مسئول طرف ايراني كميسيون مشترك ايران و سوريه 1374/12/13
تصويبنامه راجع به امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ‌ناميبيا 1376/11/26
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1374/09/08
تعيين آقاي حميد ميرزاده رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1374 طرحهاي عمراني 1374/09/19
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص سيمان سفيد و خاكستري 1376/12/10
آيين نامه اجرايي تبصره ( 53 ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1376/12/27
اصلاح تصويبنامه راجع به تغيير دستگاه اجرايي طرح تاسيسات و تجهيزات زير بنايي مجتمع هاي صيادي جزاير جنوب 1375/03/27
نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادركنندگان 1375/01/19
آيين نامه اجرايي موضوع ماده 54 قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام 1375/02/17
تأييد خريد صد عدد پروتز حلزون گوش از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/11/26
واگذاري عمليات راهسازي تبريز - مرند حد فاصل صوفيان - مرند به پيمانكار ذي صلاح از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/11/20
تصويب عقد قرارداد خدمات مشاوره اي ايمني به منظور تكميل و راه اندازي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر 1376/12/04
واگذاري عمليات تكميل واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/11/20
واگذاري عمليات تكميل پروژه نيمه تمام ساختمان اداري سازمان قضايي نيروهاي مسلح به پيمانكار ذي صلاح از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/11/20
اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال يوگسلاوي 1376/12/06
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه به وزارت اموراقتصادي و دارايي 1376/12/20
اتخاذ تصميماتي درخصوص سرمايه گذاري شركتهاي خودروسازي در زمينه ايجاد و اصلاح خطوط توليد و خريد تجهيزات و قطعات منفصله از محل ارز واريز نامه اي 1376/11/06
تعرفه آگهيهاي دولتي براي سال 1377 1377/03/17
ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور 1374/02/06
تصويب خريد يك دستگاه آنژيوگرافي قلب و يك دستگاه آنژيوگرافي مغز و 2 دستگاه سي تي اسكن از طريق ترك تشريفات مناقصه خريد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1376/12/25
استفاده ازخدمات هواپيمايي خارجي به منظور انجام عمليات سمپاشي هوايي براي مبارزه با آفت سن و زنگ گندم و ساير آفات گياهي و كودپاشي 1376/12/25
تصويب خريد باقيمانده تجهيزات واحد دوم نيروگاه آبي مغان از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/12/25
تصويب انجام تعمير يك دستگاه موتور هواپيما با مشخصات JTGD از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/12/25
تصويب عقد قرارداد با شركت خارجي به منظور اجاره ترانسپوندر ماهواره شبكه جهاني براي مدت 5 سال 1376/12/25
تصويب خريد 456 قلم قطعات يدكي لكوموتيوهاي GM از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/12/25
افزايش سقف ريالي قراردادهاي منعقده توسعه نيروگاههاي رامين و شهيد منتظري با شركت روسي 1376/12/25
تصويب عقد قرارداد خريد دانش فني، تكميل مهندسي پايه واحد نيمه صنعتي و خريد دانش فني و انجام بخشي از مهندسي پايه واحد صنعتي از طريق ترك تشريفات مناقصه 1376/12/25
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور و لغو تصويبنامه شماره 80408/ت19435هـ مورخ 1376/12/24 1376/12/20
اصلاحيه تصويبنامه شماره 109309/ت17149هـ مورخ 2/10/1375 1376/12/06
اصلاحيه تصويبنامه خريد كالاهاي مورد نياز دستگاههاي دولتي و نيروهاي مسلح 1376/12/06
تغيير نام دانشگاه علوم و صنايع دفاعي 1374/04/06
تغيير تاريخهاي واكسيناسيون فلج اطفال در سال 1375 و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1374/12/27
تعيين وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان عضو شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 1374/03/24
ابلاغ مصوبه شورايعالي سياستگذاري تبليغات دولت درخصوص جايگاه و خطوط كلي وظائف روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي 1374/03/23
عضويت ائمه محترم جمعه در شوراهاي اداري و ديگر تشكيلات با هماهنگي قبلي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور 0 1374/07/16
اجازه پرداخت عيدي پايان سال 1374به كليه مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي 1374/10/24
تعيين وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان مسوول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان 1374/02/24
تعيين وزارت بازرگاني به عنوان مسوول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و بيلوروسي 1374/03/03
تعيين وزير مسكن و شهرسازي به عنوان مسئوول كميسيون مشترك ايران و لبنان 1374/08/21
تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسوول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين 1374/03/17
تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسوول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و كرواسي 1374/03/10
تعيين وزارت جهاد سازندگي به عنوان مسوول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و سودان 1374/03/10
اصلاح تصويبنامه شماره 58604/ت329 مورخ 30/11/1372 1374/12/16
تصويبنامه راجع به كارتهاي مسافري مناطق آزاد 1374/05/18
اجازه صدور مجوز تاسيس براي واحدهاي توليدي در زمينه هاي صنايع چرمي به وزارت صنايع 1374/07/23
تعيين وزارت جهادسازندگي به عنوان مسوول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تاجيكستان 1374/03/03
تخصيص اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال 1374 كل كشور در خصوص معادل ريالي مابه التفاوت نرخ ارز 1374/03/07
تعيين طرحها و ميزان تسهيلات اعطايي موضوع تبصره 48 قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374/05/02
تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) 1374/02/03
بازسازي ،بهسازي و نوسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده درشهرهاي كشور 1374/12/16
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در سامان بخشيدن به تأمين پنبه مورد نياز كشور 1374/06/05
انتخاب جانشين نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي دركميته ارزيابي رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي 1374/04/06
چگونگي استملاك اتباع بيگانه كه بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به كشور جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند 1374/09/01
انجام تغييراتي در جدول شماره ( 4 ) اعتبارات و طرحهاي شركت ملي نفت ايران 1374/01/23
ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور 1377/02/13
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور 1377/02/23
تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي 1376/08/07
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي به در اختيار گذاردن تاسيسات ذخيره سازي و انبار در طول فصل خريد گندم به سازمان غله كشور 1377/03/09
مسافرت وزير بازرگاني به كشور پاكستان 1382/04/25
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذماليات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران بادولتهاي ايتاليا و فنلاند به وزارت اموراقتصادي و دارايي 1377/02/27
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي كشور با ستادهاي برگزاري مراسم دهه فجر 1371/10/15
همكاري كليه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسركشور با وزارت اموزش و پرورش جهت باروركردن اوقات فراغت تابستاني دانش آموزان 1371/03/06
پرداخت كمك هزينه عايله مندي كاركنان در سال 1375 بر مبناي بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1375/10/05
اصلاح تصويبنامه تعيين شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان مرجع تصميم گيري در مورد اختلافات وزارت كشور و وزارت راه و ترابري در مورد بزرگراههاي داخل محدوده شهر 1375/09/14
افزودن متني به عنوان بند 4 به تصويبنامه شماره 2103 – مورخ 13 / 12 / 1368 1375/09/07
تعيين بودجه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1377 1377/01/30
اصلاح بند ( 2 ) ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور 1377/03/13
اجازه ورود و ترخيص كالاها و ترخيص قطعي پروانه هاي ورود موقت 1389/12/24
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي انتظامي و امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور كويت 1377/03/13
تفويض اختيارات هيات وزيران درخصوص اشتغال به كار بازنشستگان و بازخريدشدگان به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي 1377/03/13
ضوابط تعيين ارز مورد نياز مامورين اعزامي به خارج از كشور 1374/01/27
تصويبنامه در خصوص صادرات اسيد سولفوريك به خارج از كشور 1377/03/24
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صادرات انواع پودر شوينده 1377/03/24
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصدو پنجاه ميليون ريال براي تسويه حساب تنخواه گردان دريافتي طرح احداث فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در سال 1372 با خزانه به وزارت راه و ترابري 1373/08/29
اجازه اجراي طرح توليد شمش روي دراستان زنجان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 175 ميليون ريال به شركت تعاوني چند منظوره فرآيند زنجان مجري طرح مزبور 1373/12/24
تعيين قيمت تضميني فراورده هاي دامي و محصولات زراعي كشاورزي و باغي 1373/12/24
اجازه استخدام رسمي پنج نفر در مشاغل فني و تخصصي با مدرك دانشگاهي در فرمانداري قم 1373/12/17
تامين اعتبار و تخصيص مبلغ 3 ميليارد ريال براي ادامه عمليات اجرايي پروژه تعريض جاده رشت ـ لاهيجان به وزارت راه و ترابري 1373/07/27
اجازه هزينه نمودن مبلغ چهارميليارد ريال وجوهي كه از محل هداياي مستقل ، حق التوليه ، حق النظاره و اداره اماكن مذهبي دريافت مي شود به سازمان اوقاف و امور خيريه 1373/12/28
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه هاي حمل و نقل هوايي و كشتيراني تجاري دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور برونئي 1373/07/20
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالديو 1373/06/09
اضافه شدن اعتبارات تامين كمبود سوبسيد بذر از سهميه وزارت كشاورزي به سقف اعتبار رديف 266505 ( مابه التفاوت بهاي بذر ) قانون بودجه سال 1373 كل كشور 1373/12/24
اجازه اجراي طرح گاوداري شيري دراستان همدان واختصاص مبلغ دو ميلياردو هفتصد ميليون ريال جهت اجراي آن به شركت تعاوني راهيان انصار همدان 1373/12/10
اجازه امضاي مقدماتي كنوانسيون بيابان زدايي به وزارت جهاد سازندگي 1373/06/23
اجازه اقدام نسبت به مذاكره درباره موافقتنامه استرداد مجرمين و متهمين بين جمهوري اسلامي ايران و دولت بلغارستان به وزارت امورخارجه 1373/09/16
اجازه بررسي مجدد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هلند 1373/06/20
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي ،علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1373/06/02
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت با شركت سهامي احداث و بهره برداري از پروژه آزاد راه غربي اصفهان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به وزارت راه و ترابري 1373/10/07
اجازه محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي بر مبناي مقررات صادرات و واردات معمول در سال 1373 تا تصويب لايحه تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي براساس سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري كالا 1373/12/28
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تأمين كمبود اعتبار مورد نياز براي پرداخت به كاركنان بازنشسته و بازخريد شده به گمرك ايران 1373/07/06
تعيين وزن يك يا چند بسته پست سياسي كه به كشور وارد يا خارج مي شود 1373/07/10
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفت ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي مختلف فصول كشاورزي و تأمين آب به وزارت كشاورزي 1373/06/20
چگونگي توزيع مبلغ 31 ميلياردو 500 ميليون ريال ازاعتبارات مرحله دوم بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 1373 بين طرحهاي مختلف 0 1373/09/02
اصلاح عبارتي در تصويبنامه اصلاحي راجع به فروش طرحهاي كارخانه شير پاستوريزه سنندج و تكميل كارخانه گچ كردستان و استفاده از تركيبات فرآوردهاي جنگلي ايلام به شركت توسعه و سرمايه گذاري غرب كشور 1373/12/28
تعيين آقاي مسعود روغني زنجاني به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1373 طرحهاي عمراني موضوع بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1373 كل كشور 1373/08/29
منظور شدن مبلغ يك ميليارد و بيست و چهار ميليون و ششصد و هشتاد و هفت هزار هشتصد و شصت ريال اعتبار مربوط به حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات قظعات منفصل شصت دستگاه اتوبوس وارده توسط شركت خدمات فني در لايحه بودجه سال 1374 كل كشور 1373/06/09
اجازه هزينه نمودن مبلغ چهل ميليون ريال جهت خريد يك تخته فرش نفيس و اهداي آن به بانك توسعه اسلامي به وزارت امور اقتصاد و دارايي 1373/07/03
اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي سواري وزارت بازرگاني بدون انتقال ارز 1373/07/10
اجازه اتخاذ ترتيباتي توسط وزارت آموزش و پرورش جهت استفاده از ده هزار نفر مشمولان وظيفه به عنوان سرباز معلم در سال تحصيلي(1374 - 1373) 1373/07/06
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالزي به وزارت راه و ترابري 1373/07/17
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ، دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت عمان به وزارت راه و ترابري 1373/09/13
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ،انتظامي و مبارزه با مواد مخدر بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري يونان به وزارت كشور 1373/12/10
تعيين وزارت بازرگاني به عنوان مسوول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و فيليپين و وزارت كشاورزي به عنوان مسوول كميسيون مشترك ايران و ويتنام 1373/04/26
معافيت دستگاههاي ضبط صوت راديويي اخبار، تلكس ، كامپيوتر،كاغذ فيلم دوربين عكاسي ،شبكه ماهواره ، قطعات گيرنده و فرستنده و دستگاههاي تكثير وارده توسط سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از پرداخت سود بازرگاني 1373/04/22
اجازه اقدام نسبت به انتقال اسناد مالكيت كارخانه هاي روغن كشي گنجه رودبار، ورامين ، كارخانه قند مياندوآب و كنسرو قائم شهر و كارخانه گليسيرين و صابون به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح به وزارت صنايع 1373/07/27
انتصاب آقاي علي شاهچراغي به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري 1373/06/13
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي 1373/12/28
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 9 ميليارد ريال به منظور بازسازي راهها و پلهاي 14 استان كشور به وزارت راه و ترابري 1373/05/19
تعيين وزارت تعاون به عنوان مسول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره شمالي از تاريخ ( 1373/5/5 ) 1373/05/05
تصويبنامه در مورد تامين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن و احداث واحدهاي مسكوني مطابق الگوي مصوب 1372/04/05
محاسبه و دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي مطابق تصويبنامه نحوه محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي تا تصويب قانون جديد تعرفه هاي گمركي 1373/04/15
حذف فصل دوم آيين نامه اعطاء نشانهاي دولتي و تعيين نحوه اعطاي نشانها 1373/05/05
‌تصويبنامه راجع به افزوده شدن تبصره به بند 7 ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور 1377/04/14
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات دولت در خصوص بند 4 ماده 6 آئين نامه داخلي هيئت دولت به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست 1377/03/31
اجازه خريداري ساختمانهاي مورد نياز براي ادارات ستادي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدون رعايت بند 5 ضوابط اجرائي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/11/26
اجازه خريداري ساختمانهايي كه به عنوان اجاره در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است به وزارت مزبور بدون رعايت بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1370 1373/11/16
نحوه تسويه حساب تعهد ارزي صادركنندگان و واردكنندگان كالا ازطريق تبديل تعهد و مصالحه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1377/03/10
خريد و انتقال دانش فني تجهيزات ويروس زدايي داروهاي مشتق از پلاسما و هزينه هاي جانبي 1376/10/07
مقرراتي درخصوص اختلاف نظر در استفاده دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از هدايا و كمكهاي مردمي 1377/03/13
آيين نامه نحوه پرداخت كمكهاي مندرج در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1377/04/17
آيين نامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 0 1373/07/09
دستورالعمل تسويه بدهي ارزي دستگاههاي اجرايي 1377/03/10
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373 1373/09/16
تضميين بازپرداخت 6 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به آسيب ديدگان از زلزله در استان گيلان توسط سازمان برنامه و بودجه 1373/04/01
تعيين ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373 1373/11/19
نحوه تامين وجوه مورد نياز براي پرداخت پاداش آخر سال 1373 1373/11/19
اجازه پرداخت يكصدو پنجاه هزار ريال به عنوان پاداش آخر سال 1373 به مستمري بگيران ، از كارافتاده كلي ، بازنشسته و مجموع مستمري بازماندگان ( هر پرونده ) به سازمان تامين اجتماعي 1373/11/19
پرداخت مبلغ يكصدو پنجاه هزار ريال به عنوان پاداش آخر سال ( عيدي ) به كليه مستمري بگيران 1373/11/19
تعيين نرخ گذاري و كارمزد تسهيلات اعتباري خارجي طرحهاي مشمول بعضي از بندهاي تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي 1373/08/04
تصويب مواردي در رابطه با صادر كنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي(مطالعه ، طراحي ، اجرا و نظارت) 1373/08/01
محسوب گرديدن تعطيلي دستگاهها و ادارات دولتي در روز چهارشنبه مورخ 1373/9/9 به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت 1373/10/07
اجازه خروج اشيايي از چند موزه ايران به منظور شركت درنمايشگاه جهاني تمدن اسلامي در شهر كوالالامپور كشور مالزي به سازمان ميراث فرهنگي 1373/03/18
ضرورت اخذ مجوز فني وزارت مسكن و شهرسازي جهت تخريب ، تغيير كاربري يا هر گونه تغيير كلي دراموال غيرمنقول متعلق به دولت موضوع مواد 27 و40 آيين نامه اموال دولتي 1373/06/27
لغو كليه بخشنامه هاي صادره توسط دستگاههاي اجرايي مبني بر ممنوعيت سفر به كشور تايلند و فروش بليط هواپيما به مقصد كشور ياد شده 1373/06/13
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي در اجراي فصل چهارم آيين نامه راهنمايي و رانندگي در مورد معاينه فني و تنظيم موتورخودرو 1373/02/18
اجازه شماره گذاري و اصلاح كارت مشخصات خودروهاي اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب ضرورت تغيير كاربري داده شده و يا خواهند شد به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1373/02/18
اجازه اجراي طرح ايجاد واحد پرورش مرغ اجداد و توليد جوجه يك روزه بااستفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در استان كرمان 1373/12/07
اجازه اجراي طرح سنگ بري صادراتي گرانيت در استان لرستان و اختصاص مبلغ يك ميلياردو 800 ميليون ريال جهت اجراي آن به شركت تعاوني 348 خرم آباد 1373/12/10
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در بعضي از دستگاههاي اجرائي 1373/11/19
اجازه استفاده از خدمات 1599 نفر بازنشسته موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش به مدت يكسال تحصيلي 1373/11/19
ايجاد و تأسيس يك بخش و يك شهرستان در تابعيت استان يزد 1373/10/18
ايجاد و تأسيس بخش خانميرزا به مركزيت روستاي آلوني در تابعيت شهرستان لردگان و بخش بن به مركزيت شهر بن در تابعيت شهرستان شهر كرد 1373/11/02
تفويض اختيارات دولت مذكور در بند ب تبصره 2 و بند 2 تبصره 55 قانون بودجه سال 1373 كل كشور به كميته اي متشكل از وزراي كشاورزي ، جهاد سازندگي ، امور اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه 1373/04/12
اضافه شدن وزير مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/11/19
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 1373/03/25
تفويض اختيارات هيات وزيران ناشي از بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد 1373/10/18
اجازه احداث يك واحد توليد قطعات خودرو در محدوده 120 كيلو متري تهران براي مدت يكسال 1373/03/01
اجازه احداث واحدهاي طراحي مونتاژ در محدوده 120 كيلومتري تهران 1373/03/01
تعيين آقاي حميد ميرزاده معاون رئيس جمهور در امور اجرايي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در سامان بخشيدن به تأمين پنبه مورد نياز كشور 1373/02/28
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين جمهوري اسلامي ايران و فرانسه و چند كشور ديگر به وزارت راه و ترابري 1373/03/22
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و كانادا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1373/02/25
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي ايران و كويت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1373/02/25
اجازه اقدام نسبت به خريد و انبار كردن پياز و سيب زميني توسط اتحاديه تعاوني هاي روستايي به وزارت كشاورزي 0 1373/08/08
اجازه خريداري ساختمانهايي كه به عنوان اجاره در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد توسط وزارت مذكور 1373/10/18
اصلاح جداول پيوست تصويبنامه مورخ 1373/1/20 موضوع حدود جغرافياي مناطق محروم كشور در برنامه دوم توسعه 1373/03/22
اصلاح تصويبنامه پرداخت حق كشيك قضائي 1373/02/14
آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد و احداث مسكن ويژه كاركنان دولت و كادر نيروهاي مسلح 1373/10/07
تفويض كليه وظايف و اختيارات رئيس جمهور و هيات وزيران در امور مربوط به برنامه ريزي ، پشتيباني و ايجاد هماهنگي و نظارت در تامين و توزيع كالاهاي اساسي و تنظيم عرضه كل به ستادي متشكل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور 1373/07/20
منظور نمودن بازپرداخت وام قرض الحسنه تخصيص داده شده به زلزله زدگان استان گيلان و ده درصد از سود مبلغ وام اعطايي براي تكميل واحدهاي مسكوني آسيب ديده از سال 1373 به بعد در لوايح بودجه كل كشور 1373/06/13
تصميم هيات وزيران درخصوص همكاري دستگاههاي اجرايي و موسسات عمومي جهت ارائه خدمات و تسهيلات به منظور فراهم نمودن زمينه هاي استفاده بهينه در تعطيلات نوروزي 1373/12/21
اضافه گرديدن استانداري اردبيل به دستگاههاي استثناء شده از مفاد بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/10/07
قيمت گذاري تعدادي از كالاها توسط وزارت بازرگاني و اعلام نرخهاي توليدي يا وارداتي ،عمده فروشي و خرده فروشي كالا 1373/08/30
پيگيري و اجراي مواردي در خصوص عرضه كالاهاي پيش فروش شده و توزيع انحصاري يا شبه انحصاري و نيز صدور فاكتور در فروش كالاهاي مشمول تعاوني و شبكه هاي توزيع توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري 0 1373/09/20
حذف فصل دوم آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و تعيين نحوه اعطاي نشانهاي مزبور 1373/05/23
اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور 1373/10/04
اصلاح ماده 17 آيين نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقيقاتي موضوع تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهاي ت و ث تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 كل كشور 1373/02/21
الحاق عبارتي به بند 8 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/07/17
اضافه شدن عبارتي به بند 8 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 1373/06/23
ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/02/04
اصلاح تصويبنامه شماره 16632/ت30ه مورخ 1373/2/13 1373/11/26
اجازه احداث يك واحد توليد دستگاههاي پزشكي درخارج از محدوده شهري تهران 1373/01/21
اجازه ورود و ترخيص چرم مصنوعي وارد شده توسط شركت صنايع آموزشي با معافيت از پرداخت سود بازرگاني 1373/01/15
واگذاري اختيارات دولت در مورد تبصره 48 قانون بودجه سال 1373 كل كشور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1373/05/02
تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسؤول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه 1373/09/30
تعيين وزارت صنايع به عنوان مسوول كميسيون مشترك ايران و اكراين 1373/12/10
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت سوئيس به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1373/05/19
تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/02/11
اصلاح عبارتي چند مصوبه در خصوص احداث واحد توليدي در محدوده 120 كيلومتري تهران 1373/02/04
اجازه احداث كارخانه موتورهاي ديزلي سنگين در جوار شهر صنعتي آمل 1373/02/18
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي، دريايي و جاده ايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور كرواسي به وزارت راه و ترابري 1373/02/11
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي ادامه اجراي طرحهاي زيربنايي و اساسي شهر اهواز به شهرداري اهواز 1373/05/19
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني، علمي، فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران با كشور كرواسي به معاون اول رئيس جمهور 1373/02/11
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بين المللي هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور روماني 1373/04/01
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل دريايي ، هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و روماني به وزارت راه و ترابري 1373/04/12
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1373/05/23
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي ، علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري گرجستان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1373/05/05
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني 1373/03/18
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه هاي حمل و نقل هوايي ، دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور اسلووني به وزارت راه و ترابري 1373/05/23
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل تجاري دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هندوستان به وزارت راه و ترابري 1373/05/19
اجازه احداث واحد توليدي ماده قالبگيري آلژينات در تهران 1373/04/01
اجازه برگزاري كارگاه آموزشي زيج حياتي در مهرماه 73 در اصفهان به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1373/05/19
تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند ( د ) تبصره ( 25 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد 1373/11/05
اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي 175 نفر در مشاغل فني به سازمان اوقاف و امور خيريه 1373/04/25
اصلاح تصويبنامه راجع به فروش طرحهاي اـ كارخانه شير پاستوريزه سنندج 2ـ تكميل كارخانه گچ كردستان 3ـ استفاده از تركيبات فرآورده هاي جنگلي ايلام به شركت توسعه و سرمايه گذاري غرب كشور 1373/04/05
اصلاح عبارتي در بندهاي 5 و 8 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/03/22
اضافه شدن متني به عنوان بند ت به رديف 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/04/22
اصلاح بند الف رديف 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور در خصوص حداكثر ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان دولت 1373/11/19
الحاق وزارت امور اقتصادي و دارايي به دستگاههاي استثناء شده از مفاد بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/10/25
آيين نامه اجرايي توسعه و تقويت دوره هاي تحصيلات تكميلي ( مقاطع Ph.Dوفوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي - ارزي رديفهاي 113501 و 129024 ‌قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1377/04/28
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري شيلي به وزارت فرهنگ وارشاداسلامي 1377/05/04
تخصيص %2 از سهام ممتاز شركتهاي تابعه وزارت جهاد سازندگي در شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه ( سهامي عام ) به شركتهاي تعاوني روستايي 1373/09/20
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اردن 1377/05/04
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس‌جمهوربراي انجام جابجايي اعتبارات سال 1377 طرحهاي عمراني 1377/05/07
موظف نمودن كليه دستگاههاي اجرايي به اتخاذ ترتيباتي جهت شركت جبهه رفته ها و بسيجيان شاغل در طرح فراخواني جبهه رفته ها و بسيجيان 0 1373/07/03
مساعدت و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي درارائه خدمات تربيتي به جوانان و نوجوانان جهت بارور كردن اوقات فراغت تابستاني نسل جوان با وزارت آموزش و پرورش 0 1373/04/05
همكاري دستگاههاي اجرايي با ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تامين خودروهاي مورد نياز ستاد مزبور و واحدهاي ذيربط وابسته به آن 0 1373/08/10
اجراي پيشنهادهاي موضوع گزارش معاون محترم رئيس جمهوري در امور اجرايي در خصوص بازگشت مهاجرين جنگي 0 1373/02/27
همكاري و مساعدت همه جانبه كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي با ستاد برگزاري كنفرانس اسلامي مستقر در وزارت كشاورزي 0 1373/10/06
همكاري و مساعدت همه جانبه كليه دستگاههاي اجرايي با ستاد برگزاري هفتمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي 0 1373/04/07
همكاري دستگاههاي اجرايي در خصوص برنامه هاي ملي بيابان زدايي 0 1373/03/07
اتخاذ تصميماتي در خصوص اجراي آيين نامه پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگي در اجراي مفاد تبصره 52 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/03/31
تأييد خريد 100 هزار تن شكر وارداتي توسط سازمان قند و شكر كشور از طريق ترك تشريفات مناقصه 1372/12/23
انجام اقداماتي در خصوص بروز حوادث غيرمترقبه طبيعي مهم از قبيل زلزله ، سيل و طوفان در هر يك از استانهاي كشور 1372/03/16
تصويبنامه راجع به اضافه كار ساعتي كليه كاركنان عملياتي در امر پرواز كه در سازمان هواپيمائي كشوري اشتغال دارند 1372/04/27
تصويبنامه راجع به استرداد زمينهاي منطقه سالاريه قم به مالكان آنها 1377/05/04
تعيين آقاي محمدعلي نجفي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوردرجابجايي درنحوه توزيع تسهيلات اعتباري به سازمان بيمه خدمات درماني 1377/04/17
اتخاذ تصميماتي در خصوص سرمايه گذاري شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم از محل منابع داخلي 1373/12/01
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيأت وزيران به وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت 1377/04/28
استفاده از باقي مانده وام 250 ميليون دلاري بانك جهاني براي ترميم بخشي از خسارات زلزله گيلان و زنجان براي كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط با نرخ ارز دولتي 1372/03/09
تعيين و تخصيص مبلغ 3000 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي مزبور 1372/04/26
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زلاندنو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1372/12/15
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1372/12/15
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ،دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي به وزارت راه و ترابري 1372/12/18
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ،دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي به وزارت راه و ترابري 1372/12/18
اجازه برگزاري كنگره بين المللي موتور توسط دانشگاه صنعتي اميركبير در ارديبهشت ماه سال 1374 1372/12/18
تصويبنامه راجع به هزينه شماره‌گذاري وسايل نقليه مفصل‌دار با يدك 1372/12/18
تصويبنامه راجع به هزينه شماره‌گذاري وسايل نقليه مفصل‌دار با يدك 1372/12/18
اجازه اجراي طرح توليد انواع قفل و لولا به ميزان 920 ميليون ريال در استان ايلام با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/04/13
تصويب اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مربوط به دستگاههاي اجرايي 1372/03/02
اجازه استخدام 99 نفر در مشاغل فني به و زارت تعاون 1372/03/29
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در سازمان برنامه و بودجه ، مركز آمار ايران و سازمان منطقه اي بهداشت و درمان آذربايجان 1372/02/15
تصويبنامه در خصوص سياست واگذاري سهام متعلق به دولت در شركت خدمات ماشيني كشتيراني 1372/03/16
تصويب نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابجائي اعتبارات سال 1372 طرحهاي عمراني 1372/02/01
تصويبنامه در مورد اضافه كار كاركنان اداري وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشكي 1372/03/02
موظف نمودن كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي در مورد عدم تهيه لباس فرم مشابه انيفورم نيروهاي انتظامي و نظامي از لحاظ رنگ و درجه 1372/02/26
تصويب نامه در مورد اضافه كار كاركنان سازمان ثبت احوال كشور 1372/02/26
اجازه اقدام نسبت به صدور مجوز احداث يك واحد توليد كنتاكت لنز در محدوده 120 كيلومتري تهران 1372/02/05
تصويب نامه راجع به واگذاري اختيارات دولت در مورد تبصره 51 قانون بودجه سال 1372 كل كشور با رعايت مفاد اصل مزبور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1372/02/15
تصويب نامه راجع به واگذاري اختيارات دولت در مورد تبصره 51 قانون بودجه سال 1372 كل كشور با رعايت مفاد اصل مزبور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1372/02/15
تصويبنامه در خصوص اصلاح بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/04/27
تصويبنامه در خصوص اصلاح بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/04/27
امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و اسپانيا توسط وزارت راه و ترابري 1372/02/08
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل جاده اي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و بلژيك به وزارت راه و ترابري 1372/03/26
اختصاص بخشي از اعتبار ارزي مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزام به خارج از كشور به صورت تنخواه گردان به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1372/04/02
اجازه انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از سود درآمد حاصل از حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عمان به وزارت اموراقتصادي و دارايي 1372/11/13
اجازه ترخيص خودرو و اتومبيل هاي اتباع عراقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ترخيص خودرو 1372/11/06
لغو تصويبنامه راجع به لازم الاتباع بودن نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در خصوص اختلاف نظر دستگاههاي دولتي در استنباط از قوانين و مقررات 1372/10/29
اصلاح تصويبنامه راجع به سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1372/10/29
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت گينه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1372/12/15
تصويبنامه راجع به عيدي كاركنان مجرد اعم از زن يا مرد كه سرپرستي خانواده را بر عهده داشته باشند 1372/12/18
تصويبنامه راجع به عيدي كاركنان مجرد اعم از زن يا مرد كه سرپرستي خانواده را بر عهده داشته باشند 1372/12/18
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1372/12/15
اجازه استفاده ازخدمات يك فردبازنشسته موضوع نامه وزارت فرهنگ وآموزش عالي به مدت يكسال دردانشگاه تهران 1372/12/18
تاييد انتخاب رئيس دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي 1372/10/21
اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غيررسمي 183 نفر در مشاغل فني و تخصصي به سازمان برنامه و بودجه 1372/09/17
اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير 1372/08/12
اقداماتي به منظور جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرمجاز 1372/08/12
اجازه پيگيري نسبت به مذاكره مقدماتي و امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري ، دريايي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه به وزارت راه و ترابري 1372/08/02
اجازه پيگيري نسبت به مذاكره مقدماتي و امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري ، دريايي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه به وزارت راه و ترابري 1372/08/02
اجازه ايجاد 55 پست سازماني جهت سازماندهي استانداري اردبيل 1372/08/05
اجازه ايجاد يكصد و نود و چهار پست ثابت و موقت سازماني در سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور 1372/07/07
اصلاح بند (ج و د) تصويبنامه راجع به اتخاذ تصميماتي در مورد نحوه اختصاص ارز جهت تامين داروهاي مورد نياز و مواد كمكي و بسته بندي 1372/05/31
اصلاح بند (ج و د) تصويبنامه راجع به اتخاذ تصميماتي در مورد نحوه اختصاص ارز جهت تامين داروهاي مورد نياز و مواد كمكي و بسته بندي 1372/05/31
اجازه احداث يك واحد توليد فيلم راديولوژي در محدوده 120 كيلومتري تهران 0 1372/06/07
اجازه ايجاد تعدادي پست ثابت و موقت سازماني در چند بيمارستان و دانشكده پرستاري 1372/07/07
اجازه ترخيص قطعي صنايع دستي كشورهاي عضو مجمع آسيايي شوراي جهاني صنايع دستي وابسته به يونسكو با معافيت از سود بازرگاني 1372/05/11
اجازه اقدام نسبت به صدور مجوز احداث يك واحد توليد انواع سنگ ساختماني در محدوده 120 كيلومتري تهران 1372/05/10
اجازه احداث يك واحد توليد قرص پراكسيد هيدروژن در محدوده 120 كيلومتري تهران 1372/05/10
اجازه اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش به وزارت مذكور 1372/07/07
تأسيس شوراي تجارتي در شهر شيراز 1303/03/25
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيصلاح نسبت به ضبط اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره و تحويل آنها به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1372/02/22
تصويبنامه راجع به اصلاح مصوبه سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي وزارت صنايع سنگين - وزارت معادن و فلزات - وزارت صنايع 1372/02/19
اصلاح تصويبنامه فروش نفت خام و نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي و لغو بند1 تصويبنامه اصلاحي آن 1372/12/11
اصلاح تصويبنامه فروش نفت خام و نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي و لغو بند1 تصويبنامه اصلاحي آن 1372/12/11
اصلاح تصويبنامه فروش نفت خام و نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي 1372/10/15
اصلاح تصويبنامه فروش نفت خام و نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي 1372/10/15
اصلاح تصويبنامه تصويب مواردي در خصوص فروش نفت خام و نفت كوره و ساير فراوردهاي نفتي 1372/10/15
اصلاح تصويبنامه تصويب مواردي در خصوص فروش نفت خام و نفت كوره و ساير فراوردهاي نفتي 1372/10/15
تعيين محدوده مستثني شده از محدوده ممنوعه 120 كيلومتري تهران و اجازه استقرار صنايع و احداث شهركهاي صنعتي در اين محدوده 1372/10/08
تعيين محدوده مستثني شده از محدوده ممنوعه 120 كيلومتري تهران و اجازه استقرار صنايع و احداث شهركهاي صنعتي در اين محدوده 1372/10/08
تصويبنامه در خصوص مستثني شدن سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از شمول بند 8 ضوابط اجرائي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/10/08
تصويبنامه در خصوص مستثني شدن سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از شمول بند 8 ضوابط اجرائي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/10/08
تصويبنامه راجع به پاداش (عيدي) كليه مستمري بگيران بازنشسته، از كار افتاده كلي و وظيفه بگيران 1372/11/06
تصويبنامه راجع به پاداش (عيدي) كليه مستمري بگيران بازنشسته، از كار افتاده كلي و وظيفه بگيران 1372/11/06
تصويبنامه در خصوص پرداخت پاداش (عيدي) سال 1372 1372/11/06
تصويب حدود جغرافيايي مناطق محروم كشور در برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 1372/12/24
گشايش اعتبار اسنادي از محل مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي مراكش ، مصر، هندوستان و لهستان با نرخ ارز شناور 1372/11/24
گشايش اعتبار اسنادي از محل مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي مراكش ، مصر، هندوستان و لهستان با نرخ ارز شناور 1372/11/24
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور 1377/05/11
اجازه استفاده از خدمات يك فرد بازنشسته در وزارت كار و امور اجتماعي 1372/09/03
اجازه اقدام به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي ، علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنگو 1372/11/24
ضوابط تعيين ارز مورد نياز ماموريني كه به خارج از كشور اعزام مي گردند 1372/04/13
ضوابط تعيين ارز مورد نياز ماموريني كه به خارج از كشور اعزام مي گردند 1372/04/13
اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور جامائيكا از طريق نمايندگي اكرديته 1372/10/08
اجازه انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي اندونزي و ايرلند توسط وزارت راه و ترابري 1372/10/12
تعيين تعرفه آگهي هاي دولتي در سال 1372 1372/02/08
ضوابط تعيين ارز مورد نياز مامورين اعزامي به خارج از كشور 1372/11/24
ضوابط تعيين ارز مورد نياز مامورين اعزامي به خارج از كشور 1372/11/24
اصلاح تبصره ماده 18 آيين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط 1372/09/21
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي قطب آباد به شهر 1372/08/19
تصويبنامه راجع به تبديل محل ديزيچه به شهر 1372/08/19
اصلاح ضوابط اجرائي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/07/11
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/05/06
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/05/06
آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/05/10
اصلاح تبصره ماده 3 آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران 1372/05/20
اصلاح تبصره ماده 3 آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران 1372/05/20
اصلاح عبارتي در بند (2) ماده (6) آيين نامه داخلي هيات دولت 1372/08/19
اجازه استفاده از خدمات يك فرد بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1372/08/19
معاف بودن آن قسمت از سود شركت مخابرات ايران كه براي سرمايه گذاري و توسعه اختصاص داده مي شوداز پرداخت ماليات 1372/06/07
معاف بودن آن قسمت از سود شركت مخابرات ايران كه براي سرمايه گذاري و توسعه اختصاص داده مي شوداز پرداخت ماليات 1372/06/07
تصويبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزيت كالا 1372/09/03
انتصاب آقاي محمدحسين مقيمي به عنوان استاندار خوزستان 1372/07/11
پيگيري وزارت بازرگاني نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي 1372/07/11
معافيت پروژكتورهاي روشنايي كه توسط سازمان تربيت بدني وارد شده از سود بازرگاني 1372/05/03
معافيت پروژكتورهاي روشنايي كه توسط سازمان تربيت بدني وارد شده از سود بازرگاني 1372/05/03
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص تكميل امور مربوط به بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان 1372/11/06
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص تكميل امور مربوط به بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان 1372/11/06
موظف نمودن كليه دستگاههاي اجرايي جهت ارسال تقاضاي عضويت در مجامع و سازمانهاي بين المللي به وزراي امور خارجه 1372/12/01
اصلاح لايحه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1372/08/23
موظف بودن كليه وزارتخانه ها و سازمانها به در اختيار قرار دادن امكانات به منظور برگزاري انتخابات مجلس سوم خبرگان رهبري 1377/05/14
اصلاح تصويبنامه راجع به بلامانع بودن خريد ملك جهت بخش بازرگاني سفارت اتريش 1372/05/31
بررسي وضعيت بودجه سال 1377 1377/03/06
اجازه پرداخت حق كشيك قضائي به قضاتي كه در ايام تعطيل و شبها در دادسراهاي مراكز استانها فعاليت مي كنند 1372/07/14
نحوه گزارش براي تعقيب كارمندان خاطي 1353/10/30
اساسنامه مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم 1372/01/17
ساماندهي بخش كشاورزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 1377/04/28
مستثني بودن اعتبارات نهاد رياست جمهوري از شمول بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/07/21
اصلاح ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي بند ب تبصره ( 11 ) قانون بودجه سال 1372 كل كشور 0 1372/10/08
تصويبنامه در مورد اصلاح بند 10 ضوابط اجرائي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/10/12
تصويبنامه در خصوص حمل محموله هاي صادراتي 1377/04/28
اصلاح بند 5 ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/06/07
اصلاح بند 5 ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/06/07
الحاق عبارتي به بند (2) ماده (6) آئين نامه داخلي هيات دولت 1372/12/18
اصلاح آيين نامه هاي بندهـ و بند ز تبصره 37 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/03/26
تصويبنامه در خصوص ‌اجازه امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر با كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ‌مقدونيه 1377/03/17
تصميمات هيات دولت درزمينه سياستهاي اجرايي تجارت خارجي، تامين منابع ارزي و توسعه توليد 1377/04/28
تصويبنامه راجع به ترخيص خودرو و اتومبيلهاي اتباع عراقي 1372/09/16
تصويبنامه راجع به ترخيص خودرو و اتومبيلهاي اتباع عراقي 1372/09/16
تصويبنامه هيأت وزيران راجع به افزايش اجرت كاركنان خريد خدمت 1372/05/06
تصويبنامه هيأت وزيران راجع به افزايش اجرت كاركنان خريد خدمت 1372/05/06
تقليل ميزان پيش پرداخت موضوع ماده 63 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا جهت خريد مدارس استيجاري 1372/05/03
تقليل ميزان پيش پرداخت موضوع ماده 63 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا جهت خريد مدارس استيجاري 1372/05/03
اصلاح ماده 6 آيين نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/05/13
تصويبنامه راجع به تنفيذ مجموعه مقررات صادرات و واردات تا تصويب و ابلاغ آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور 1372/12/24
تصويبنامه راجع به تنفيذ مجموعه مقررات صادرات و واردات تا تصويب و ابلاغ آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور 1372/12/24
تفويض اختيارتصويب آيين نامه موضوع ماده 15 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به وزراي عضو شوراي عالي موسسه مزبور 1372/05/10
تفويض اختيارتصويب آيين نامه موضوع ماده 15 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به وزراي عضو شوراي عالي موسسه مزبور 1372/05/10
نحوه پرداخت اضافه كار به كاركنان مجتمعهاي آستارا و مهرآباد وابسته به شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران 1372/05/20
نحوه پرداخت اضافه كار به كاركنان مجتمعهاي آستارا و مهرآباد وابسته به شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران 1372/05/20
تامين پلاكهاي جديد خودرو از طريق بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بنگاه تعاون و حرفه آموزي صنايع زندانيان كشور توسط وزارت كشور 1372/08/02
تامين پلاكهاي جديد خودرو از طريق بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بنگاه تعاون و حرفه آموزي صنايع زندانيان كشور توسط وزارت كشور 1372/08/02
تصويب مواردي به منظور تسريع دربهنگام شدن حسابهاي شركتهاي دولتي 1372/06/24
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي 1372/06/21
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري و دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به وزارت راه و ترابري 1372/05/10
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري و دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به وزارت راه و ترابري 1372/05/10
لازم الاتباع بودن نظرات معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در خصوص اختلاف نظر دستگاههاي دولتي در استنباط از قوانين و مقررات 1372/06/07
لازم الاتباع بودن نظرات معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در خصوص اختلاف نظر دستگاههاي دولتي در استنباط از قوانين و مقررات 1372/06/07
آيين نامه اجرايي تبصره 44 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/02/29
آيين نامه اجرايي تبصره 44 قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/02/29
اصلاح بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 31 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1372/02/22
اصلاح موادي از آيين نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري مصوب ( 1364 ) 1372/02/01
اصلاح موادي از آيين نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري مصوب ( 1364 ) 1372/02/01
دستورالعمل تعيين ضريب افزايش سنواتي بر اساس نتايج ارزشيابي شاغلان 1372/03/16
اجازه اقدام نسبت به صدورمجوزاحداث يك واحدتوليددندان مصنوعي به وزارت صنايع 1372/12/08
اجازه استفاده ازخدمات يك فردبازنشسته به مدت يك سال دردانشگاه علوم پزشكي ايران 1372/12/18
اجازه احداث يك واحدتوليدمراكزتلفن الكترونيكي درمحدوده 120كيلومتري تهران به وزارت صنايع 1372/12/08
تصويبنامه در مورد تعيين حساب جاري كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران براي واريز كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي 1372/11/24
تصويبنامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه پيام 1372/12/08
اجازه ورود بيست هزار تن پنبه محلوج از جمهوري تركمنستان ،از طريق كليه مرزهاي زميني و آبي كشور به جز مرز پل به وزارت كشاورزي 1372/11/17
اجازه ورود بيست هزار تن پنبه محلوج از جمهوري تركمنستان ،از طريق كليه مرزهاي زميني و آبي كشور به جز مرز پل به وزارت كشاورزي 1372/11/17
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بيلوروسي به وزارت بازرگاني 1372/11/17
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي و علمي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين 1372/11/24
اجازه اجراي طرح آجر ماشيني گلوگاه با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 كل كشور در قريه هشت تكه گلوگاه استان مازندران 1372/12/24
اجازه اجراي طرح آجر ماشيني با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 كل كشور در شهرستان ساري 1372/12/24
اجازه اجراي طرح آجر ماشيني توكار در استان بوشهر با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372/12/24
اجازه اجراي طرح احداث بيمارستان نودوشش تختخوابي با استفاده ازتسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1372كل كشور در شهرستان شيراز 1372/12/24
اصلاح تصويبنامه بلامانع بودن احداث واحد توليد وسائل جراحي قلب و عروق در داخل محدوده 120كيلومتري تهران 1371/05/11
تهيه فرم جمع آوري اطلاعات جهت نظارت بر اجراي آئين نامه مسافرت هاي خارجي دولتي توسط سازمان برنامه و بودجه 1371/05/18
اضافه شدن مديركل بهزيستي استان به اعضاي كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال استان هرمزگان 1371/06/11
تفويض اختيار دولت موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 كل كشور راجع به اصلاح يا تغيير يا تفويض طرحهاي پيشنهادي كميته تخصيص ارز به كميسيون اقتصاد 1371/06/08
تشكيل هيأت تجهيز و بررسي زندان‌ها تحت نظارت شوراي سرپرستي زندان‌ها و امور تأميني و تربيتي كشور 1362/09/24
تصويبنامه راجع به شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي در مورد ( شركت آهاب سهامي خاص) 1371/05/18
اصلاح تصويبنامه دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي به صورت خريد خدمت 1371/06/11
واگذاري دست كم ده واحد مسكوني در هريك از استانهاي كشور و بيست واحدمسكوني در تهران به كاركنان با معرفي وزيرآموزش و پرورش 1371/04/24
منظور نمودن اعتباراتي از طريق تسهيلات بانكي براي استان لرستان 1371/02/06
تخصيص مبلغ 15000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 ( قسمت چهارم قانون بودجه سال 1371 كل كشور ) جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري 1371/05/13
اجازه ورود و ترخيص قطعي ده دستگاه خودروي سواري و ده دستگاه وانت نيسان پاترول اهدايي توسط استانداري هرمزگان 1371/05/18
جابجايي برخي ازاعتبارات جاري خارج ازشمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت وزارت كشور 1371/06/04
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي سواري اهدايي توسط مجمع جهاني اهل بيت 1371/07/08
موافقت با سفر وز يربازرگاني به كشورهاي سريلانكا، بنگلادش و فيليپين 1371/08/20
اجازه انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي مكزيك و كره جنوبي 1371/07/19
اجازه اقدام نسبت به انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور يمن به وزارت راه و ترابري 1371/08/17
تصويبنامه راجع به شركت كميته امداد امام خميني (ره) در شوراي اجتماعي و شوراي امور اداري استان 1372/05/17
تصويبنامه راجع به شركت كميته امداد امام خميني (ره) در شوراي اجتماعي و شوراي امور اداري استان 1372/05/17
تصويبنامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي 1377/04/28
تعيين آقاي محمدشريعتمداري به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور درمورد تصويب و تغييرات فهرست امتيازات مبادله شده تعرفه اي 1377/05/07
اجازه اقدام نسبت به مذاكره مقدماتي براي انعقاد موافقتنامه اعطاي اعتبار صادراتي %30 مبالغي كه كشور سريلانكا از جمهوري اسلامي ايران كالاهاي ويژه خريداري نمايد به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1372/05/20
اجازه اقدام نسبت به مذاكره مقدماتي براي انعقاد موافقتنامه اعطاي اعتبار صادراتي %30 مبالغي كه كشور سريلانكا از جمهوري اسلامي ايران كالاهاي ويژه خريداري نمايد به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1372/05/20
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده درمعاملات عمده شهرداريها 1372/06/21
منظورنمودن مانده مطالبات معوق وصول نشده و مابه التفاوت سود،كارمزد و تسهيلات اعطايي بانكها به خسارت ديدگان جنگ تحميلي در لوايح بودجه سالانه كشور 1371/08/03
عدم ترك خدمت بدون اجازه 1347/09/06
افزايش مدت اجرا و بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطاءشده به شركت شيميايي شمال 1371/07/19
تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1372/06/31
شركت دولتي محسوب گرديدن صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي 1372/07/18
شركت دولتي محسوب گرديدن صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي 1372/07/18
تعيين نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاي شغلي 1372/07/18
تعيين نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاي شغلي 1372/07/18
تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ذيل بند 5 آيين نامه تشكيل بازارچه هاي مرزي 1372/03/16
تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ذيل بند 5 آيين نامه تشكيل بازارچه هاي مرزي 1372/03/16
تصويب نامه در خصوص الحاق ماده 11 به آيين نامه اجرائي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب( 1368/3/13 ) 1372/02/12
تصويب نامه در خصوص الحاق ماده 11 به آيين نامه اجرائي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب( 1368/3/13 ) 1372/02/12
اصلاح آيين نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 72 كل كشور 1372/03/26
اصلاح آيين نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 72 كل كشور 1372/03/26
ضوابط اجرايي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/02/05
ضوابط اجرايي بودجه سال 1372 كل كشور 1372/02/05
اصلاح ماده 4 اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي 1377/04/28
تشكيل كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال 1371/01/26
تصويبنامه در خصوص ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان دولت 1371/01/23
محسوب نمودن سازمان بهزيستي كشور جزء دستگاههاي مستثني شده از شمول بند6 ضوابط اجرايي بودجه تنفيذ شده در سال 1371 1371/02/06
اصلاح تصويبنامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران 1371/02/02
تصويبنامه راجع به شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي در مورد (شركت بهساز اصفهان) 1371/01/30
اصلاح بندهاي 4 و 5 تصويبنامه راجع به سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1371/01/16
تصويبنامه در خصوص شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها درمورد شركت آپارتمان شاهگلي و شركت توليدي خانه گستر 1371/06/22
اجازه اقدام نسبت به امضاي موقت پيش نويس موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و سودان 1371/01/19
اجازه اقدام نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا 1371/06/25
اتخاذ تصميماتي درخصوص سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 1377/05/21
سياست اعطاي تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي 1371/03/06
تصويب مواردي درخصوص رسيدگي به صورت وضعيت هاي قطعي در دستگاههاي اجرايي 1371/01/26
اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها 1371/08/24
اجازه برگزاري كنفرانس منطقه اي رياضي و فيزيك نظري توسط دانشگاه تبريز 1371/08/03
موافقت با سفر وزير بازرگاني به كشور بحرين 1371/03/03
ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور و لغو چند تصويبنامه ي مربوط به اين موضوع 1377/05/28
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 1342/25 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي مزبور 1371/06/17
موافقت با سفر وزير امورخارجه به كشور پرتغال 1371/02/30
موافقت با سفر وزير راه و ترابري به تايلند 1371/02/30
موافقت با سفر وزير كشاورزي به كشورهاي كنيا و مجارستان 1371/03/06
تخصيص مبلغ 1872 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 ( قسمت چهارم قانون بودجه سال 1371 كل كشور ) جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري 1371/05/28
اصلاح مصوبه تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 4500ميليون ريال جهت پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي مربوط 1371/06/01
جايگاه قانوني فرقه هاي گوناگون صوفيه 1372/01/31
اجازه فروش هفتصد دستگاه از خودروهاي سواري توسط شركت سايپا 1371/02/06
موافقت با سفر وزيركار و اموراجتماعي به كشور اتريش 1371/02/06
موافقت با سفر وزيربازرگاني به كشورپرتغال 1371/02/06
موافقت با سفر وزيرمسكن وشهرسازي به كشور پرتغال 1371/02/06
تغيير در فصل آموزش عالي و تحقيقات ابلاغيه مورخ 1371/1/11 1371/03/31
اجازه الحاق وزارت بازرگاني به كنوانسيون تجارت گندم 1371/02/06
اصلاح تصويبنامه اضافه كار ساعتي كاركنان دولت 1371/04/14
تصويبنامه در خصوص سرمايه گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي در جهت ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبك و هلي كوپتر 1371/06/22
تصويبنامه در خصوص واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام مدارس استانها 1371/03/20
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره مربوطه به بازگشت و اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي 1371/03/13
اقاله معامله مربوط به خريد 2 قطعه زمين درحوزه ثبتي شهرستان قم توسط سازمان نهضت سواد آموزي 1377/06/11
خريداري 4 فروند هواپيما از شركت كاتوآروماتيك مصر از محل مطالبات جمهوري اسلامي ايران و اجازه مشاركت شركت مزبور و شركت ايران ارتور در شركت حمل و نقل هوايي 1371/12/23
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس‌ جمهور در خصوص تصميم‌گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها 1377/06/11
تصويبنامه در مورد اضافه كار كاركنان دولت 1371/03/10
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه‌ موتوري زميني 1377/06/11
موظف بودن دستگاههاي اجرايي مبني بر به روز رساندن وضعيت حسابهاي مالي كليه شركتهاي تابعه 1377/05/11
حذف مطالبات معوق مربوط به فروش نفت خام به كشورهاي نيكاراگوئه و تانزانيا از حسابهاي اصلي شركت ملي نفت ايران و ثبت آن در حسابهاي انتظامي به منظور پيگيري 1377/06/11
تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اعمال اختيار هيات وزيران 1377/06/08
مصوبه در خصوص تسري يارانه بذر گندم و جو به ساير بذور محصولات اساسي كشاورزي در سقف يارانه مصوب 1377/06/07
اجازه ورود و ترخيص هيجده دستگاه خودروي سواري به بنيادمستضعفان و جانبازان انقلاب 1370/02/06
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور مطالعه ،طراحي و ايجاد سرويسهاي بهداشتي و سكوهاي چادر در اردوگاه تربيتي قم به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيزمدارس كشور 1371/04/07
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دوميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال به منظور انجام هزينه هاي پذيرش دانشجويان متعهدخدمت در آموزش و پرورش 1371/04/07
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار صد و پنجاه ميليون ريال جهت احداث 6 واحد پست قرنطينه دامي به وزارت جهاد سازندگي 1371/03/31
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست وهشت ميليون ريال جهت هزينه هاي جاري شعبه دفترخدمات حقوقي بين المللي به دفترمزبور 1371/03/31
اجازه برگزاري بيست و چهارمين كنفرانس رياضي كشور در سال 72 توسط دانشگاه شهيد بهشتي 1371/04/31
اجازه استخدام رسمي و غيررسمي 15 نفر عضو هيات علمي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1371/02/02
اجازه احداث يك واحد توليد مواد اوليه دارويي در حوزه فرمانداري شهريار 1371/04/21
اجازه احداث يك واحد توليد الكترو موتور دي سي موضوع نامه وزارت صنايع 1371/04/21
واگذاري اختيار تصويب تاسيس هر نوع شركت ،دفتر،شعبه و نمايندگي توسط دستگاههاي اجرايي به كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت 1371/04/14
اصلاح تصويبنامه شماره 63785/ ت 537 هـ راجع به اجازه طرح ريسندگي و بافندگي 1371/04/17
تامين اعتبار جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاه مجري آن 1371/04/17
تامين اعتبار جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري آن 1371/04/17
موافقت با سفر وزير كار و امور اجتماعي به سوييس 1371/02/27
اجازه ورود و ترخيص 3 دستگاه اتوبوس ايكاروس اهدايي به وزارت كشور 1371/04/17
موافقت با سفر وزير امور اقتصادي و دارايي به عمان و سريلانكا 1371/02/30
موافقت با سفر وزير صنايع سنگين به كره جنوبي 1371/02/30
نحوه بازپرداخت وام بانك جهاني در خصوص بازسازي خسارات ناشي از زلزله گيلان و زنجان توسط دستگاههاي دولتي 1371/06/04
اجازه احداث يك واحدتوليدقفل سوييچي موضوع نامه وزارت صنايع درداخل يكي از شهركهاي 17گانه صنعتي 1371/07/05
اجازه انتقال كارخانجات صنايع دارويي از داخل محدوده شهر تهران به محل مناسبي در خارج آن 1371/10/06
اصلاح تصويبنامه ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان دولت موضوع قسمت دوم تصويبنامه شماره 3465/ ت 35هـ مورخ 13/12/1371 1371/10/09
واگذاري رياست كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران ـ نروژ به وزارت صنايع سنگين 1371/04/28
اجازه ادامه فعاليت شعبه بانكها در خارج از كشور 1371/07/01
اجازه احداث يك واحدتوليدكرايوپزشكي به نام شركت مهندسي پزشكي دانش در محدوده 120كيلومتري تهران 1371/07/05
تصويبنامه راجع به منوط بودن خريد هر گونه تجهيزات ماشين آلات و خدمات از شركتهاي خارجي به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده خارجي در ايران 1371/06/11
اضافه شدن نماينده منطقه آزاد قشم به اعضاي كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال استان هرمزگان 1371/06/11
اضافه شدن وزارت كار و امور اجتماعي به فهرست نهايي دستگاههاي مسئول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي 1371/03/24
ايجاد برخي تسهيلات گمركي ،بانكي و اداري براي واحدهاي ساخت و تعميركشتي و سازه هاي دريايي مستقر در بنادر شمالي و جنوبي كشور 1371/03/13
تصويب مواردي در زمينه صادرات فرش 1371/06/11
اصلاح بند ج تصويبنامه راجع به تامين اعتبار به منظور اجراي طرحها و پروژه هاي مربوط به سيل اخير به استانهاي ذيربط 1371/03/24
الحاق عبارتي به بند ب تصويبنامه راجع به تشكيل كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال 1371/02/20
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط آستان حضرت محمد بن موسي الكاظم (ع) دزفول 1371/02/20
موافقت با سفر وزير نفت به اتريش 1371/02/27
موافقت با سفر وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور سنگاپور 1371/02/09
واگذاري سهام متعلق به دولت در شركتها و طرحها 1371/02/20
واگذاري سهام متعلق به دولت در شركتها و طرحها 1371/02/20
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 1371/05/25
آيين نامه تشكيل بازارچه هاي مرزي 1371/05/11
تصويبنامه در خصوص حذف عبارتي از تبصره (1) ماده(8) آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي 1371/03/24
تصويبنامه راجع به ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان عملياتي در امر پرواز سازمان هواپيمايي كشوري 1371/12/19
اجازه ورود و ترخيص 4 دستگاه كاميون سنگين - دام تراك به وزارت صنايع سنگين 1371/09/29
آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي 1371/02/13
آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي 1371/02/13
آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي 1371/02/13
اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران باهركدام از دولتهاي ژاپن ،ايتاليا،اسپانيا فنلاند،سوئد،يونان ،روماني ،كره شمالي ،جمهوري فدرال يوگسلاوي ،جمهوري چك ،تونس وسودان به وزارت اموراقتصادي ودارايي 1377/06/11
تكليف كليه وزارتخانه ها و سازمانها در اجراي بزرگداشت دفاع مقدس و گنجاندن برنامه ها در تقويم سالانه 1377/06/25
تصويبنامه راجع به حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداري ها و سازمانهاي آب و فاضلاب 1371/12/26
احتساب مبالغي كه شركتها و سازمانهاي تابع وزارت راه و ترابري به صندوق رفاه كاركنان وزارت يادشده مي پردازند به عنوان هزينه هاي قابل قبول 1371/09/22
اجازه ادامه فعاليت دفترهاي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در بعضي كشورها 1371/11/11
اجازه ايجادجمعاچهارصدوبيست ويك پست سازماني درچندبيمارستان جديدالتاسيس ودانشگاه علوم پزشكي 1371/11/07
اجازه ادامه فعاليت دفتر شركت بازرگاني شيلات در فرانكفورت 1371/11/04
بلامانع بودن خريد ملك موضوع نامه وزارت امورخارجه جهت بخش بازرگاني توسط سفارت اتريش 1371/10/27
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي مبني بر همكاري در تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 1377/07/12
اصلاح تصويبنامه ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان دولت 1371/09/22
تضمين مطالبات سيستم بانكي ناشي از تسهيلات اعطايي به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و منظورنمودن آنها در لوايح بودجه سالانه كل كشور 1371/09/11
عضويت آقاي ابراهيم خليل احتشام در كميته ماده 11 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران 1371/10/23
تغيير مهلت زماني مندرج در تصويبنامه راجع به منوط بودن خريد هرگونه تجهيزات ماشين آلات و خدمات از شركتهاي خارجي به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده خارجي درايران 1371/09/29
بلامانع بودن اعاده به خدمت چندفردبازنشسته دردانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهشتي وتهران ووزارت كارواموراجتماعي 1371/10/23
معافيت دو دستگاه آمبولانس وزارت معادن و فلزات از پرداخت سود بازرگاني 1371/09/29
اجازه پرداخت 70 هزار ريال به عنوان عيدي به كليه مستمري بگيران بازنشسته از كارافتاده توسط سازمان تامين اجتماعي 1371/11/07
تصويبنامه پرداخت پاداش (عيدي) سال 1371 كاركنان دولت 1371/10/30
تامين كمبود اعتبار ريالي دستگاههايي كه بودجه ارزي دارند از محل كسر اعتبار ارزي و پرداخت معادل ريالي آن به نرخ شناور 1371/09/29
تصويبنامه در خصوص لغو تصويبنامه 26966/ت 19954 ﮬ مورخ 30/4/1377 1377/07/15
تاييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1371/08/26
لغو تصويبنامه موضوع حذف فصل دوم آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و همچنين تصويبنامه الحاق متني به عنوان بند (7) به ماده (6) آيين نامه داخلي هيات دولت 1377/05/28
اجازه ادامه ترانزيت كالا بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري افغانستان تا بررسي و اتخاذتصميم درمورد درخواستهاي جديد دولت مزبور 1371/12/19
چگونگي استفاده از تسهيلات بانكهاي تجاري جهت خريد كالاهاي اساسي در سال 1371 1371/04/31
حذف جزء (ج) بند 1 تصويبنامه راجع به چگونگي استفاده از تسهيلات بانكهاي تجاري جهت خريد كالاهاي اساسي درسال 1371 1371/08/24
الحاق 2 تبصره به ماده 1 آئين نامه چگونگي ارتقاي علمي مديران 1371/08/10
لغو آئين نامه چگونگي ارتقاي علمي مديران 1371/12/02
آئين نامه چگونگي ارتقاي علمي مديران 1371/03/06
اجازه مذاكره جهت انعقادموافقتنامه حمل ونقل هوايي باكشوربحرين به وزارت راه وترابري 1371/01/05
اجازه اقدام نسبت به مذاكره و انعقاد موافقت نامه هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري روسيه و اوكراين ،گرجستان و.... 1371/03/06
تنفيذ تصويبنامه برنامه خريدگندم در سال 1371 1371/03/03
تعيين و تخصيص مبلغ 6 ميليارد و ششصد ميليون ريال بابت خريد كالا و خدمات توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1371/12/23
تامين محل هزينه هاي ارزي حج و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال به نمايشگاه كتاب 1371/03/03
تامين اعتبار جهت پرداخت بدهيهاي نيرو هاي مسلح به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1371/05/11
اجازه تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشور اتيوپي با مسئوليت وزارت كشاورزي 1377/07/26
آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه 1377/07/08
تكليف كليه وزارتخانه ها و سازمانها نسبت به تسويه حساب و معرفي سربازان شاغل واجد شرايط به سازمانهاي آموزش دهنده 1377/07/29
چگونگي صلح اراضي و املاك طرح بازسازي ناصرخسرو به شهرداري تهران 1377/07/26
‌آيين نامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1377/07/12
‌آيين نامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1377/07/12
آيين نامه همكاري وزارتخانه ها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه 1371/08/06
محول نمودن تصويب آيين نامه هاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371/3/26 به كميسيون صنعت و امور زيربنايي هيات دولت 1371/10/06
مقررات اجرايي تبصره (46) قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371/12/12
تصويب مواردي در خصوص انحلال سازمان دامپروري كشور و انتقال آن به وزارت جهاد سازندگي 1371/04/10
واگذاري بعضي از وظايف و مسئوليتهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به دانشكده هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان 1371/11/07
واگذاري بخشي از وظايف وزارت كشاورزي به بخش غير دولتي 1371/11/07
تصويب مواردي در خصوص صدور گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث 1371/12/05
تصويب مواردي بمنظور اصلاح روشهاي انجام كار و اجرائيات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 1371/10/02
تفويض اختيارات دولت به كميسيوني متشكل ازوزراي عضوشوراي عالي محيط زيست ومعادن وفلزات ،نفت و نيرو 1377/07/08
تصويبنامه شماره 779350/م /ت 20376هـ مورخ 3 /8 /1377 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي 1377/07/26
واگذاري مسئوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران وكره جنوبي به عهده يكي ازمعاونان وزيرامورخارجه 1377/07/26
اصلاح تصويبنامه پاداش(عيدي) سال 1371 كاركنان دولت 1371/12/02
اصلاح بند 7 تصويبنامه سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1371/12/05
اصلاح اساسنامه سازمان بهره وري ملي ايران 1377/07/28
لغو مصوبه انتقال كليه وظايف ،اعتبارات ،سازمان ،نيروي انساني و ماموريتهاي مربوط به آموزش عمومي از وزارت آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 1377/07/28
اختصاص اعتباري به صورت قرض الحسنه ازطريق وزارت صنايع به شركت چيت سازي بهشهر 1377/08/03
بلامانع بودن ورودوترخيص يك دستگاه خودرو 1377/08/13
تأييد اجراي عمليات راهسازي حذف گردنه مائين در راه اصلي اردبيل - سراب - بستان آباد از طريق ترك تشريفات مناقصه 1371/02/18
خودداري شهرداريها و ساير واحدهاي اجرايي تابع ،از عمليات ساختماني بدون هماهنگي راه آهن 1371/05/05
همكاري كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باستاد برگزاركننده هفدهمين اجلاس سالانه بانك توسعه اسلامي 1371/03/27
همكاري كليه دستگاههاي دولتي با وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجراي طرح ماشيني كردن اطلاعات منابع مالياتي 1371/03/25
تكليف دستگاههاي اجرايي به تهيه وتدوين پيشنهادهاي اصلاحي دراجراي مصوبه مورخ 1370/9/2 شوراي عالي اداري 1371/07/02
لزوم ريشه كني بيسوادي از دستگاههاي دولتي 1371/04/03
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ونهادهاي انقلاب اسلامي بانيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت برگزاري مانوربزرگ يكصدهزارنفري لشكريان حضرت مهدي ( عج ) 1371/08/06
معرفي امضاي دبيرشوراي نمايندگان مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي ومحل استقرارشوراي مزبور 1371/07/01
الزام كليه دستگاههاي دولتي به تنظيم يك نسخه ازتوافق نامه هاي تشريفاتي بين المللي به يكي اززبانهاي رايج دنيا 1371/07/18
موظف نمودن كليه شركتها و كارخانجات دولتي و وابسته به نهادها به اختصاص دو درصد ازسود ساليانه خود براي تامين فضاهاي آموزشي فرزندان كاركنان خود 1371/06/18
هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص انعكاس اطلاعات موجود ملي و بين المللي مربوط به زنان به دفتر مشاورت در امور زنان رياست جمهوري 1371/03/27
تكليف به كليه دستگاههاي دولتي در سراسركشور به قراردادن انبارهاي مناسب متعلق به خود به صورت موقت به وزارتخانه هاي كشاورزي و بازرگاني 1371/03/05
لزوم ايجادهماهنگي بين كليه دستگاههاي اجرايي باوزارت راه وترابري قبل ازهرگونه تصميم گيري وتوافق پيرامون برقراري خطوط هوايي 1371/11/03
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه 1377/06/11
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه 1377/06/11
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي در برنامه ريزي فعاليتهاي مربوط به بزرگداشت پيروزي انقلاب 1377/08/27
ضرورت تنظيم طرح اطلاع رساني هر يك از طرحهاي پيشنهادي دستگاههاي دولتي به مراجع تصميم گير 1377/09/07
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي براي برگزاري نمايشگاه بيستمين سالگرد انقلاب اسلامي 1377/09/09
تصويب تأسيس شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي 1371/12/17
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 56 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1377/09/11
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص اختصاص درصدي از ارزش ريالي ماشين آلات و وسايط نقليه فرسوده به وزارتخانه هاي مذكور 1377/09/10
اصلاح تصويبنامه تامين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت احداث يك واحد دبيرستان شبانه روزي به دانشگاه سيستان و بلوچستان 1370/06/10
الحاق يك بندبعنوان بند( 9) به تصويبنامه چگونگي سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1370/06/20
اصلاح تصويبنامه تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سي و پنج ميليون ريال جهت پرداخت مطالبات سال 1368 ، مربوط به اجراي برنامه هاي هفته دولت به سازمان تبليغات اسلامي 1370/06/10
اجازه ورود و ترخيص مراكز پيش ساخته بهداشتي ، درماني و آزمايشگاهي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1370/06/13
تصويبنامه راجع به تشكيل كميسيوني به منظور فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها 1377/09/08
واگذاري زميني جهت احداث سه هزار ( 3/000 ) واحد مسكوني در شهر جديد پرند به فرهنگيان توسط وزارت مسكن و شهرسازي 1377/09/11
لغو تصويبنامه تشكيل ستاد مقابله بابحران خشكسالي 1377/09/15
اجازه احداث واحد توليدي ماده قالبگيري آلژينات در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1370/06/10
مستثني بودن شهركهاي صنعتي خارج از حريم زمين‌ هاي زراعتي استانهاي گيلان و مازندران و صنايع مستقر در اين شهركها از شمول محدوديت‌ هاي موضوع تصويبنامه ‌دستورالعمل نحوه استقرار صنايع در استان هاي گيلان و مازندران 1370/06/10
موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به آلمان 1370/06/10
موافقت با مسافرت وزير نيرو به قطر 1370/06/10
موافقت با مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به جمهوري دمكراتيك خلق كره 1370/06/10
موافقت با مسافرت وزير بازرگاني به جمهوري دمكراتيك خلق كره 1370/06/10
مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به ايتاليا 1370/06/31
مسافرت وزير صنايع به اطريش جهت شركت در اجلاس يونيدو 1370/06/27
مسافرت وزير نفت به سوئيس جهت شركت در اجلاس اوپك 1370/06/27
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص برگزاري اجلاس وزراي عضو گروه ( انكتاد ) 1370/06/31
اضافه شدن معاون وزارت راه و ترابري به اعضاي ثابت شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 1370/06/20
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 3/500/000 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي 1370/06/03
اجازه احداث واحد توليد پارافين جامد ، پارافين مايع و وازلين در محدوده 120 كيلو متري تهران 0 1370/06/10
مسافرت وزير امور خارجه به نيويورك جهت شركت دراجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد 1370/06/27
تهيه آمار مقايسه اي فعاليتهاي عمراني دولت در قبل و بعدازانقلاب اسلامي توسط دستگاههاي دولتي و استانداريها 1370/06/13
تعيين شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور 1377/09/15
اختصاص مبلغ 98/537/188 ريال جهت تكميل طرح تاسيسات و سرويس خدماتي به شركت سهامي كنف كار از محل مابه التفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 1370/03/12
اجازه استفاده از بعضي تسهيلات به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جهت ورود و ترخيص كاغذهاي وارداتي 1371/12/17
تعيين آقاي روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابجائي اعتبارات سال 1370 طرحهاي عمراني 1370/02/15
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و دو ميليارد و هفتاد ميليون ريال جهت ادامه اجراي طرحهاي بازسازي مراكز آسيب ديده دراستانهاي گيلان و زنجان به دستگاههاي تابعه وزارت راه و ترابري و شركت ملي فولاد ايران 1370/01/25
مجموعه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1370 1370/01/25
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 8618300 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي استان كردستان 1370/01/25
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 16635000 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي 1370/02/18
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 5024000 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي استان آذربايجان غربي 1370/02/04
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به ژنو ( سوئيس ) 1370/02/08
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به سوريه 1370/02/11
مسافرت وزير نفت به مجارستان، چكسلواكي و شوروي 1370/03/19
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به وين 1370/03/12
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تركيه 1370/03/12
مسافرت وزير اقتصادي و دارايي به آمريكا و چين 1370/01/25
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي جهت شركت در اجلاس سازمان جهاني كار به ژنو 1370/03/08
اجازه انتقال وابستگي هاي كارجمهوري اسلامي ايران دركشورهاي آذربايجان و عمان ودفاترآموزش فني وحرفه اي درلبنان وتايلند به كشورهاي ديگر به وزارت كارواموراجتماعي 1377/09/21
اجراي ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 در سال 1370 1370/03/08
مسافرت وزير امور خارجه به استراليا ، زلاندنو و مالزي 1370/02/22
مسافرت وزير كشاورزي به دانمارك 1370/02/25
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به مكزيك 1370/02/25
مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به كشورهاي سودان و الجزاير 1370/02/11
مسافرت وزير معادن و فلزات به آلمان 1370/03/01
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 4600000 هزار ريال به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي 1370/02/03
مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به زيمباوه و غنا 1370/01/25
چگونگي سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1370/02/15
چگونگي سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1370/02/15
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كره شمالي 1370/01/21
اجازه ترخيص 6 عدد دستگاه تكثيرنوار به وزارت آموزش و پرورش 1370/03/12
تصويبنامه شماره 11603ـ77/م /ت 20611 هـ مورخ 2 /10 /1377 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي 1377/09/29
تشكيل كميسيوني به منظورتعيين ارقام اقساط وامهاي سررسيدشده شركتهاي توليدكننده دستگاههاي آبياري تحت فشار 1377/09/21
بلامانع بودن احداث واحد توليد وسايل جراحي قلب و عروق در داخل محدوده 120 كيلو متري تهران 1370/06/31
مسافرت وزير كشور به سوريه 1370/04/26
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 1878240 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي ايلام 0 1370/04/09
اجازه واگذاري حق استفاده از پلاكهاي ثبتي متعلق به اداره كل ثبت احوال استان همدان به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1370/04/24
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 200/000 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي 1370/05/09
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 770000 هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي 1370/05/20
بلامانع بودن فروش ملك موضوع نامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1370/05/21
تامين اعتبارارزي موردنيازجهت پرداخت افزايش مقرري ارزي دانشجويان قبلي شاغل به تحصيل درخارج ازكشوروتعدادي دانشجويان اعزامي درسال جاري 1370/03/19
تصويب فهرست دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار 1370/03/08
تصويب سياست اعطاي تسهيلات بانكي به بخش غير دولتي در سال 1370 1370/02/01
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي جهت شركت در كنفرانس وزراي كار آسيا و اقيانوسيه به چين 1370/01/21
مسافرت وزير صنايع سنگين به تركيه 1370/05/16
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به اندونزي 1370/05/16
مسافرت وزير كشاورزي به استراليا 1370/05/16
مسافرت وزير راه و ترابري به بلغارستان 1370/05/16
اجازه مذاكره و مبادله پيش نويس موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فنلاند 1370/04/26
مسافرت وزير امور خارجه بلژيك به جمهوري اسلامي ايران 1370/05/02
مسافرت وزير امور خارجه به پاكستان و تركيه 1370/05/02
مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به ليبي و سودان 1370/05/30
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به سوئيس 1370/05/30
پرداخت ماهيانه تا مبلغ پنجاه هزار ريال به عنوان كمك هزينه مسكن به معلمان و كاركنان فوق ديپلم ، ليسانس و بالاتر داوطلب خدمت در نقاط محروم 1370/05/30
بلامانع بودن افزايش سقف اضافه كار تا 180 ساعت در مورد كاركناني كه در كلاسهاي نهضت سواد آموزي شركت مي نمايند 1370/05/09
تغيير ساعت رسمي كشور 1370/05/23
تصويبنامه راجع به تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهور در هيأت توسعه و عمران سيستان 1370/05/06
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به اندونزي 1370/04/26
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تونس 1370/05/16
اصلاح تصويبنامه اختصاص مبالغي جهت اجراي پروژه هاي طرح بازسازي و نوسازي شركت ايران كنف به شركت مزبور 1370/05/06
نحوه ورود سيمان مورد نياز براي طرحها و پروژه هاي عمراني در دست اجراء در مناطق جنوبي كشور 1370/05/13
مسافرت وزير صنايع سنگين به اطريش 1370/05/16
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال به منظور شروع عمليات اجرايي پل زير گذر شهرك دانشگاه صنعتي شريف به وزارت راه و ترابري 1370/05/06
اجازه ترخيص كليه كالاهاي اهدايي خارجي براي آوارگان عراقي به وزارت كشور 1370/01/25
اصلاح تصويبنامه تعيين حريم راههاي روستايي 1370/02/11
اصلاح تصويبنامه راجع به ورود موقت دو دستگاه اتومبيل سواري به شركت هواپيمايي خليج 1370/02/11
الحاق عبارتي به بند 1 تصويبنامه راجع به مواردي به منظور حذف مراحل زائد در گردش كار خريد كالا از خارج و تسريع در گردش و امور واحدهاي توليدي 1370/03/12
تفاهم نامه مربوط به ورود محصولات صنايع دستي ايران به اتريش 1370/03/12
مستثني بودن نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مورد تامين اوركت از شمول تصويبنامه راجع به خريد اجناس موسسات دولتي از سازمان تعاون مصرف شهر و روستا 1370/03/08
تعيين آقاي روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تعيين سهميه دستگاههاي اجرائي مشمول از محل اعتبار رديف 503137 1370/02/04
تعيين آقاي مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تعيين سهميه دستگاههاي اجرايي مشمول 0 1370/02/04
تشكيل شوراي غذا و تغذيه كشور به رياست وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1370/03/08
اصلاح بند 3 تصويبنامه راجع به واگذاري اجراي عمليات زير سازي باقيمانده قطعه 4 ( 4الف ) راه آهن بافق ـ بندر عباس به شركت ديوو كره جنوبي 1370/03/19
قرار دادن اعتبارات مصوب بازسازي مناطق جنگزده توسط خزانه در مركز يا نمايندگي خزانه دراستانهاي ذيربط در اختيار دستگاههاي اجرايي مركزي يا دستگاههاي اجرايي محلي مجري طرح 1370/02/22
ايجاد اصلاحاتي در دهستانهاي استان مازندران 1370/03/08
بلامانع بودن استفاده از خدمات 6 نفر باز نشسته در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1370/09/06
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 2800 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه‌هاي بازسازي استان لرستان 1370/12/28
مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به پاكستان 1370/08/15
مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به ليبي 1370/08/15
مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به جمهوري سودان 1370/09/17
مسافرت وزير صنايع سنگين به اطريش و جمهوري اسلامي پاكستان 1370/09/17
مسافرت وزير بازرگاني به جمهوري سودان و جمهوري لبنان 1370/09/17
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به بحرين 1370/10/01
مسافرت وزير صنايع به بلژيك 1370/10/01
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تايلند 1370/09/03
مسافرت وزير امور خارجه به اطريش وشوروي 1370/09/03
مسافرت وزير معادن و فلزات به استراليا 1370/07/24
مسافرت وزير كشاورزي به ايتاليا 1370/07/21
مسافرت وزير نفت به اطريش جهت شركت در اجلاس اوپك 1370/08/26
مسافرت وزير معادن و فلزات به چين 1370/08/19
مسافرت وزيرجهاد سازندگي به ايرلند 1370/08/15
مسافرت وزير آموزش و پرورش به مراكش 1370/08/15
سياست دولت در مورد وضعيت اشتغال ايرانيان در خارج از كشور 1370/03/12
تقديم پسشنهادات مربوط به انتقال يا اصلاح وضعيت توسعه و توزيع و ساماندهي مراكز فعاليتهاي اقتصادي ، فرهنگي به رئيس جمهور توسط وزارت مسكن و شهرسازي 1370/03/01
منظور نمودن مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي تسهيلات بانكي بابت بازسازي واحدهاي صنعتي استانهاي گيلان وزنجان و شهرستان خلخال درلايحه بودجه كل كشور 1370/02/25
نحوه توزيع سيمان درسال 1370 1370/02/13
افزايش حداكثر پرداختي موضوع ماده 1 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت در مورد مشاغل سازمان حسابرسي 1370/02/11
بلامانع بودن شماره گذاري خودرو موضوع نامه وزارت كشور 1370/02/11
مسافرت وزير صنايع سنگين به كشورهاي فرانسه و لهستان 1370/02/11
اصلاح عبارتي از تصويبنامه راجع به عدم شمول محدوديتهاي بخشنامه بانك مركزي به كالاهاي تجارتي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز 1370/06/31
همكاري دستگاههاي اجرايي در گردآوري اطلاعات مورد نياز مركز آموزش مديريت دولتي در جهت تكميل بانك اطلاعاتي مديران 1377/10/08
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/10/08
اصلاح تصويبنامه انتقال وظايف ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه در مسائل بازرگاني به وزارت بازرگاني 1370/08/12
مسافرت وزير پست وتلگراف وتلفن به جمهوري آذربايجان 1370/11/20
مسافرت وزير امور اقتصادي ودارايي به كشور ليبي 1370/11/20
مسافرت وزير امور اقتصادي ودارايي به جمهوري تركمنستان 1370/11/16
مسافرت وزير نفت به كشورهاي عربستان سعودي و سوئيس 1370/11/16
مسافرت وزير كار و اموراجتماعي به كشور فليپين 1370/12/21
انتقال وظايف بازرگاني ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه به وزارت بازرگاني 1370/07/14
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و يونان 1370/08/08
مسافرت وزير كشاورزي به كشور آلمان 1370/12/21
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به عمان 1370/08/19
مسافرت وزير كشاورزي به دانمارك 1370/07/21
تصويبنامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان 1377/09/21
تشكيل كميسيوني به منظور بررسي اثرات ركود جهاني بر صنايع توليدي 1377/09/29
تعيين سياستهاي مربوط به ساخت انبوه مسكن 1370/06/27
تصويب مواردي در زمينه ايجاد اشتغال درشهرهاي جنگزده 1370/12/14
اجازه اقداماجازه اقدام نسبت به خريد كالاهاي موضوع طرح وام اضطراري زلزله به دستگاههاي ذيربط با معافيت از بررسي قيمت 1370/08/29
نحوه پرداخت عيدي و پاداش كاركنان دولت 1370/11/16
اجازه ورود كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي به صادركنندگان كالا در مقابل ارز حاصل از صادرات خود 1370/12/11
انجام اصلاحاتي در دهستانهاي استان اصفهان 1370/08/29
اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادر كنندگان كالا 1377/10/09
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل و هفت [چهل و هشت] ميليون و چهارصد و سي و شش هزار ريال جهت تامين هزينه هاي پيش بيني نشده به نهاد رياست جمهوري 1370/12/11
اجازه استخدام رسمي 41 نفر در مشاغل فني با مدرك دانشگاهي به سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 1370/12/21
تعطيل بودن كليه دستگاهها و ادارات دولتي در روزهاي 28 و 29 فروردين 1370/01/07
جابجايي و اصلاح اعتبارات بازسازي استان خوزستان 1370/11/14
تمديد مدت تصويبنامه راجع به قراردادن وام در اختيار صاحبان اماكن تخريب شده در طي جنگ تحميلي 1370/12/14
اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي به شرح فهرست پيوست 1377/10/16
تصويبنامه شماره 12481ـ77/م /ت 20688هـ مورخ 26 /10 /1377 راجع به اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادر كنندگان كالا 1377/10/16
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد انجام جابجايي اعتبارات جاري و عمراني 1377/10/16
تعيين كميسيون لوايح هيات دولت جهت اعمال اختيار هيات وزيران در مورد تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران 1377/09/11
ايجاد و تاسيس بخش اصلاندوز و شهرستان پارس آباد در استان آذربايجان شرقي 1370/03/29
ايجاد و تاسيس يك دهستان و يك بخش در محدوده بخش فعلي ( بندپي ) ازتوابع شهرستان بابل استان مازندران 1370/03/29
بلامانع بودن اعاده به خدمت افراد بازنشسته در استانداري كرمان و وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1370/03/22
نامگذاري فرودگاه بين المللي اصفهان بعنوان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي 1370/04/05
بلامانع بودن احداث واحد توليد بتون آماده درداخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1370/04/23
مسافرت وزير كار كويت به جمهوري اسلامي ايران 1370/04/19
مسافرت وزير نفت به جمهوري كره 1370/04/19
محول نمودن تصويب آيين نامه اجرايي قانون معادن و لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي به كميسيون امور زيربنايي و صنعت و محيط زيست 1377/09/15
تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه ،بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيدرجايي 1377/07/18
تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه ،بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي 1377/07/18
انعكاس نظرات كليه دستگاهها در خصوص تنظيم لايحه تعيين تفصيل ضوابط و قلمرو بخش دولتي به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور 1370/07/28
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كانادا 1370/07/10
مسافرت وزير كشاورزي به چين 1370/09/20
مسافرت وزير امور اقتصادي ودارايي به تايلند 1370/07/07
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال بابت هزينه هاي ضروري پيش بيني نشده و اجتناب ناپذير سازمان هواپيمايي كشور به سازمان مزبور 1370/07/21
اصلاح مصوبه راجع به مقرراتي در خصوص تامين مسكن آن دسته از اهالي مناطق جنگزده كه شمول دريافت خسارات در رابطه با خسارات واحدهاي مسكوني يا تجاري نمي باشند 1370/08/19
مستثني بودن ايجاد دفاتر سرپرستي مدارس ايراني در كشورهاي خارجي از شمول ضوابط اجرايي بودجه 1370/09/17
مسافرت وزير بازرگاني به كشور كلمبيا 1370/11/09
مسافرت وزير مسكن وشهرسازي به كشور بلغارستان 1370/12/14
مسافرت وزير صنايع به كشور آلمان 1370/12/21
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور روسيه 1370/12/11
تصميم نامه هيات وزيران در مورد تعطيلي روز شنبه 1371/1/15 1370/12/21
اجازه شروع مذاكره با مقامات جمهوري آذربايجان در خصوص انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي به وزارت راه و ترابري 1370/08/01
تعيين جدول فهرست نهايي دستگاههاي مسئوول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي 1370/12/18
اجازه پرداخت عيدي به كاركنان تاسقف مقرر در تصويبنامه نحوه پرداخت پاداش كاركنان در سال 1370 1370/12/14
تصويب مواردي در خصوص گسترش و تقويت تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت 1370/12/11
اجازه تابعيت دولت شاهنشاهي ايران به باقرخان ابراهيم زاده تبعه دولت عثماني 1310/01/18
الحاق يك بند به عنوان بند 8 به تصويبنامه پرداخت پاداش (عيدي) سال 1370 1370/12/11
اصلاح تصويبنامه راجع به استخدام 1123 نفر عضو هيات علمي توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1370/11/20
تصويب مواردي به منظور تامين موجبات اجراي تبصره 6 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1377/10/30
اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي فهرست پيوست 1377/11/04
تعيين وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان مسئول كميسيون مشترك ايران و ليبي 1377/10/30
تعيين رياست هيات موضوع ماده 8 تصويبنامه خط مشي توسعه استان سيستان و بلوچستان به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور 1377/11/04
تامين اعتبار جهت بهره برداري و رفع مشكلات كارخانه جامكو به كارخانه مذكور 1377/11/07
تامين اعتبار جهت راه اندازي ،بهره برداري و رفع مشكلات كارخانه به شركت نخكار 1377/11/07
همكاري كليه وزارتخانه ها و سازمانها و0000با محققين معرفي شده از طرف استانداران و يا معاونين سياسي و امنيتي آنان در طرح تحقيقي شناسنامه امنيتي 1370/11/26
مشخص نمودن ميزان خسارات وارده به وزارتخانه ها/ سازمانها طي جنگ خليج فارس و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاههاي اجرايي 1370/06/27
انتخاب اعضاء و دبير شوراي عالي آموزش هاي علمي ـكاربردي 1370/05/15
تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاههاي مدني خاص 1370/09/12
انتخاب سرپرست گروه برنامه ريزي آموزشهاي علمي ـكاربردي و سرپرست گروه فني و مهندسي شورايعالي برنامه ريزي 1370/04/18
ايجاد دفتر خاص رسيدگي به امور ايثارگران در دانشگاه ها 1370/12/20
بلامانع بودن ايجاد چند پست ثابت و موقت سازماني در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و سازمان منطقه اي بهداشت ،درمان استان زنجان و بيمارستان امراض پوستي مشهد 1370/03/01
موافقت با تفويض وظايف هيأتهاي امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي بندرعباس و باختران به ترتيب به هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز و همدان 1370/10/17
مرجع صدور مدارك فارغ التحصيلي آن دسته از اعضاء خانواده شهدا كه بايد از دانشگاه هاي علوم پزشكي صادر گردد 1370/04/18
عضويت در هيات نظارت و بازرسي شورايعالي انقلاب فرهنگي 1370/03/07
جايگزين عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان 1370/07/30
انتخاب نماينده جديد شورايعالي انقلاب فرهنگي در شوراي نظارت بر اجراي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي 1370/03/28
تامين اعتبار جهت احداث كمربندي تولم شهر به اداره كل راه و ترابري استان گيلان 1377/11/18
تامين اعتبار به منظور برنامه ريزي و تهيه مقدمات برگزاري كنگره ملاصدرا در سال 1378 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1377/11/18
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو سواري بنز E230 مدل 1986 و SEL300 مدل 1991 به نام شركت سهامي شيلات ايران 1377/10/14
ترك تشريفات مناقصه واگذاري باقيمانده عمليات راهسازي قطعه پنج راه اصلي زاهدان ـميرجاوه 1370/07/22
ترك تشريفات مناقصه انجام عمليات راهسازي قطعه اول راه همدان ـ بيجار 1370/07/22
ترك تشريفات مناقصه واگذاري عمليات روكش آسفالت گرم قطعه اول محور شهرضاـ سميرم 1370/06/25
تعيين قيمت فروش 1300دستگاه تراكتور جاندير 106 اسب وارداتي 1370/07/29
احداث تاسيسات تخليه شكر فله در بندرامام خميني و تامين اعتبارات لازم 1370/07/01
ممنوعيت صادرات آهن آلات قراضه و انواع چدن 1370/07/29
تشكيل ستادي به منظورارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه از آثار زيانبار قاچاق كالا و ارز 1377/11/14
تشكيل هياتي به منظور ارتقاء سطح آگاهي افراد جامعه از آثار زيانبار قاچاق و تبعات سوء آن 1377/11/14
تصويبنامه شماره 13773ـ77/م /ت 20864هـ مورخ 26 /11 /1377 راجع به اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادر كنندگان كالا 1377/11/14
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات 1377/11/07
انتزاع بخش آباده طشك از شهرستان ارسنجان و الحاق آن به شهرستان ني ريز 1377/10/09
مكلف نمودن كليه دستگاههاي اجرايي به در اختيار وزارت كشور، استانداران و000قراردادن كاركنان و ساير امكانات خود تا خاتمه انتخابات مجلس 1370/11/26
تسريع دستگاههاي اجرايي در خصوص ارسال نظرات آنها در حدودتعيين ضوابط و قلمرو بخش دولتي 1375/05/24
الزام كليه دستگاههاي اجرايي به جلب مشاركت فعال سازمان تبليغات اسلامي در اجراي برنامه هاي فرهنگي ،تبليغاتي وارشادي و فوق برنامه خود 1370/07/10
همكاري كليه اعضاء محترم هيات دولت با ستاد كنفرانس فلسطين و معرفي نماينده تام الاختيار به ستاد كنفرانس مذكور 1370/06/16
منظور نمودن كليه وجوهي كه به عنوان مجهول المالك ،بلاصاحب ،ارث بلاوارث و اجراي اصل 49 قانون اساسي در اختيار دستگاههاي اجرايي است به حساب ستاد اجرايي فرمان امام قدس سره الشريف 1370/07/06
اعزام وسايط نقليه ابواب جمعي وتحت پوشش دستگاههاي دولتي به ترمينالهاي مسافربري در ارتباط با ايام تعطيلات 1370/11/02
تكليف كليه دستگاههاي دولتي به همكاري با مسئولان حمل ونقل مسافر در سراسر كشور در ايام تعطيل 1370/05/31
تكليف كليه وزارتخانه ها،سازمانها و موسسات دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي به همكاري با مسئولان برگزاري مرحله دوم آزمون سراسري دانشگاهها 1370/05/15
الزام دستگاههاي اجرايي به متابعت از دستورالعمل ها و برآوردها در استفاده از شاخصهاي مربوط به برآورد خسارات جنگ 1370/03/08
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران به همكاري با مامورين بهداشت محيط و نظارت بر مواد خوراكي كه جهت كنترل مراجعه مي كنند 1370/10/08
ايجاد تغييراتي در برخي از عناوين مربوط به نيروهاي مسلح ارتش و سپاه پاسداران 1370/11/27
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به تهيه كليه هزينه ها و خدمات مربوط به پناهندگان در قالب آمار و ارقام واطلاعات و انعكاس آن به دفتر رياست محترم برنامه و بودجه 0 1370/06/16
تكليف كليه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي و واحدهاي تابعه با وزارت آموزش و پرورش جهت برگزاري هرچه با شكوهتر مراسم بزرگداشت مقام معلم 1370/12/11
الزام كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به تعمير و رفع نقص خودروهاي مربوط در اسرع وقت 1370/07/10
تكليف كليه دستگاهها به ياري دادن وزارت آموزش و پرورش از طريق اهداء كتاب ـ كمك نقدي و يا تاسيس كتابخانه در رشد و پرورش آينده سازان كشور 1370/10/03
تكليف كليه دستگاهها اجرايي به همكاري با شوراي محترم نگهبان جهت هر چه بهتر برگزارشدن انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي درسراسركشور 1370/10/08
تكليف كليه دستگاهها اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به همكاري با مسئولين بسيج دستگاهها دولتي جهت اجراي هرچه با شكوهتر برنامه هاي هفته دولت 0 1370/06/04
اصلاح آيين نامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران توسط شوراي عالي فولاد 1377/11/14
تكليف كليه وزارتخانه ها و سازمانهاوديگر دستگاههاي اجرايي كشور به هماهنگ نمودن ساعات كار خود با ساعت رسمي اعلام شده 1370/06/24
همكاري استانداران محترم در جهت واگذاري زمين در محلهاي مناسب به صورت رايگان به شركت ملي گاز 1370/07/15
مساعدت و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي با وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه خدمات تربيتي به جوانان و نوجوانان 1370/03/23
تشكيل جلسات كميته مشترك خريد گندم استان با مشاركت مديران كل كشاورزي ،غله ،سازمان مركزي تعاون روستايي و وزارت راه 1370/02/29
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه آسانسور به وزارت كشاورزي 1370/07/07
نحوه تحويل خودروهاي تشريفاتي به وزارت امور خارجه 1370/08/12
منظور نمودن مانده مطالبات معوق لاوصول ومابه التفاوت سود وكارمزد تسهيلات اعطايي بانكها به خسارت ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه در لوايح بودجه سالانه كشور 1370/07/10
اصلاح تصويبنامه تصويب مواردي در مورد پروژه هاي طرح ايجاد صنايع غذايي در سطح روستاها 1370/07/14
انجام اصلاحاتي در دهستانهاي استان باختران 1370/08/29
اصلاح تصويبنامه راجع به صنعت بزرگ مادر محسوب نشدن بعضي از واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري بخشهاي عمومي ،تعاوني وخصوصي در آنها 1370/07/14
اجازه احداث واحد ريخته گري قطعات ارتوپدي دنداني در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1370/08/12
اجازه احداث واحد استحصال و فرآوري سولفات سديم در محدوده 120 كيلومتري تهران 1370/07/28
اجازه احداث واحدهاي صنعتي در يكصد هكتار اراضي ناحيه صنعتي شهر زرند 1370/08/12
اصلاح سطر پنجم و ششم متن تصويبنامه راجع به صنعت مادر محسوب نشدن برخي از واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري بخشهاي عمومي ،تعاوني و خصوصي در آنها 1370/07/10
تغيير شرط ورود موتورسيكلت دنده اي با حجم موتور بيش از 125 سانتي متر مكعب از غيرمجاز به مجاز 1370/07/10
واگذاري زمين به منظور تامين مسكن آندسته از اهالي مناطق جنگزده كه مشمول دريافت خسارت در رابطه با خسارت واحدهاي مسكوني يا تجاري نمي باشند 1370/07/03
اجازه امضاي موافقتنامه تشكيل سازمان همكاريهاي دريايي كشورهاي حوزه اقيانوس هند به وزارت امور خارجه 1370/09/17
سرپرستي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور با وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و اعزام چهار نفر به عنوان سرپرست به كشورهاي خارجي 1370/07/14
لغو تصويبنامه راجع به ضوابط مورد عمل صندوقهاي قرض الحسنه 1370/08/08
اجازه انعقاد قرارداد با شركتهاي ايراني شاغل در طرح احداث راه آهن بافق ـبندرعباس به وزارت راه و ترابري 1370/07/14
واگذاري زمين به متقاضيان مناطق جنگزده توسط وزارت مسكن و شهرسازي 1370/07/03
تصويبنامه راجع به لغو اخذ ماليات عملكرد سال 1368اشخاص حقوقي بطور علي الحساب 1370/08/19
ممنوعيت تحصيل يا ادامه تحصيل همزمان ماموران دايم يا موقت دستگاههاي اجرايي وزارت امور خارجه در خارج از كشور 1370/07/14
تصويبنامه راجع به افزايش سقف اضافه كار « بازرس كار» متصدي خدمات عمومي و كارشناس «روابط كار» در وزارت كار 1370/10/04
اصلاح مصوبه راجع به تامين مسكن آن دسته از اهالي مناطق جنگزده كه مشمول دريافت خسارات واحدهاي مسكوني يا تجاري نمي باشند 1370/08/08
تنفيذ مجوزهاي استخدام موضوع تصويبنامه هاي راجع به اجازه استخدام 12 نفر عضو هيات علمي به دانشگاه تهران و اجازه استخدام 300نفر كادر هيات علمي به وزارت فرهنگ وآموزش عالي 1370/08/19
تصويب مواردي در خصوص %23 سهم وزارت كار و امور اجتماعي از درآمد خارجيان شاغل در كشور 1370/08/22
تاريخ لازم الاجرا شدن تصويبنامه معافيت شهرداريها و شركتهاي واحد اتوبوسراني از پرداخت %70 سود بازرگاني اتوبوسهاي وارداتي از70/1/1 1370/08/05
اصلاح مصوبه تصويب عقد قرارداد با شركت خارجي به منظور اجاره ترانسپوندر ماهواره شبكه جهاني براي مدت 5 سال 1377/11/10
اجازه امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي و دريايي و جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربستان سعودي 1377/11/25
واگذاري وظايف و اختياراتي به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات دولت به منظور ساماندهي امور مربوط به اتباع بيگانه 1377/11/04
اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادر كنندگان به شرح جدول پيوست 1377/11/25
اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي فهرست پيوست 1377/11/25
تصويبنامه شماره 13858ـ77/م /ت 20687هـ مورخ 27 /11 /1377 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي 1377/11/25
تعيين فهرست كالاهاي مجاز با استفاده از ارز دولتي ، رقابتي و تدوين روشهاي مختلف كنترل قيمت و شبكه هاي توزيع 1370/12/26
ترك تشريفات مناقصه اجراي عمليات راهسازي و پلسازي پل روگذر شوش 1370/12/05
ترك تشريفات مناقصه اجراي عمليات راهسازي راه اصلي باختران ـ اسلام آباد 1370/11/14
ترك تشريفات مناقصه ادامه عمليات ساختمان اداري و انبارهاي طرح ساختمان و تجهيز دانشگاه پزشكي گناباد 1370/11/14
تامين اعتبار جهت تامين كسري فصل دوم بودجه جاري به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 1377/11/28
تعيين وزارت امور خارجه به عنوان مسوول كميسيون مشترك ايران و سوئد به جاي وزارت صنايع 1377/11/28
حذف رييس سازمان حفاظت محيط زيست از تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي هيات دولت 1377/12/05
تصويب تشكيل صندوق پنبه ايران و ممنوعيت صادرات پنبه به منظور تنظيم بازار پنبه 1374/05/03
تصويبنامه شماره 14079ـ77/م /ت 20877 هـ مورخ 2 /12 /1377 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي 1377/11/25
تعيين وزارت صنايع به عنوان مسئول كميسيون مشترك ايران و مالزي به جاي سازمان برنامه و بودجه 1377/11/28
الزام كليه دستگاههاي اجرايي به انجام حداكثر صرفه جويي در هزينه هاي جاري و رعايت مواردي در خصوص پرداخت پاداش پايان سال 1377 و خريد وچاپ تقويم 1377/12/13
اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادركنندگان كالا به شرح جدول پيوست بنا به پيشنهاد شماره 3841ه مورخ 2ر12ر1377 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1377/12/05
اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح اشتغال ويژه موضوع تصويبنامه راجع به سياستهاي طرح ساماندهي اقتصادي و ايجاد فرصتهاي شغلي و تامين اهداف تشكيل شورايعالي اشتغال 1377/10/30
تامين اعتبار جهت كمك به پروژه هاي تامين آب شرب روستاهاي شهرستان اردستان به سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 1377/12/05
تصويبنامه راجع به تسريع در ورود و ترخيص كالاهاي وارداتي مورد نياز طرح هاي عمراني 1370/08/12
موافقت هيات وزيران با حذف تهاتر به عنوان يك گرايش 1370/05/30
تعيين قيمتهاي تضميني فرآورده هاي دام و طيور و ميزان سوبسيد مواد لبني در سال 1371 1370/10/30
تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص لازم الاتباع بودن نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در موارد اختلاف نظر دستگاهها در استنباط از قوانين و مقررات 1371/12/05
اجازه احداث يك واحد توليد چراغ خودرو در داخل محدوده يكصد و بيست كيلومتري شهر تهران 0 1371/11/25
اجازه امضاء اسناد مربوط به پروژه احداث سد كارون ـ 4 به وزارت امور خارجه 1371/12/05
اصلاح بند 10 مصوبه راجع به هزينه هاي تبعي خريد گندم در سال زراعي 70ـ1369 1370/03/25
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان ايلام به مركزيت شهر ايلام 1369/06/21
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان آذربايجان غربي 1369/02/26
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد و سي و سه ميليون وچهارصد و هشتادهزار ريال جهت كمك به شهرداريها بابت سهميه ششماهه اول سالجاري به وزارت كشور 1369/06/18
تصويبنامه راجع به وظائف دستگاههاي اجرائي ذيربط در خصوص اعمال سياست تحديد مواليد 1369/06/04
تنفيذ تصويبنامه انجام بيمه خطرات جنگ توسط شركت سهامي بيمه ايران 1369/05/24
مسافرت وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي جهت شركت در سي وهفتمين اجلاس كميته سازمان بهداشت جهاني به كشور سوريه 1369/05/31
تامين اعتبار و ابلاغ مبلغ 3/895/000/000 ريال توسط معاونت اجرايي اداره كل امور ستادهاي هماهنگي به استانهاي ذيربط 1369/06/11
بلامانع بودن ايجاد جمعا تعداد 309 پست سازماني در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران ،دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 1369/05/03
مسافرت وزراي كار كشورهاي امارات عربي متحده ،چين ، فليپين ، قطر ، بحرين به جمهوري اسلامي ايران 1369/05/14
مسافرت وزراي راه و ترابري و صنايع سنگين به كشور تركيه 1369/05/14
نحوه فعاليت دستگاههاي دولتي در اجراي مراسم هفته دولت 1369/05/07
دريافت سود بازرگاني پنيرهائي وارد شده بدون احتساب ظرف و آب نمك 1347/07/06
مسافرت وزير صنايع جهت شركت در اجلاس كميته فني كنفرانس اسلامي به كشور تركيه 1369/06/18
اجازه فروش املاكي در بخش سه حسن آباد و اراضي بهجت آباد واقع در تهران به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1377/12/12
آيين نامه اجرايي بند د تبصره10 قانون بودجه سال1378 كل كشور 1378/01/18
ضوابط اجرايي بودجه جاري سال 1378 كل كشور 1378/01/18
بلامانع بودن ورود و ترخيص 40 دستگاه اتوبوس مستعمل متعلق به شركت تعاوني ( 493 ) ايثار 1377/11/26
تصويبنامه شماره 15319ـ77/م /ت 21076هـ مورخ 17 /1 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي فهرست پيوست 1378/01/15
اصلاح ماده 11 آيين نامه معاملات شركت ملي فولاد ايران 1377/12/26
تامين اعتبار براي خريد محل سكونت حضرت امام خميني ( ره ) در نوفل لوشاتو فرانسه به موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ( ره ) 1377/12/26
آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور 1377/11/18
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان بوشهر 1377/12/16
تبديل روستاي طاقانك از توابع بخش مركزي شهرستان شهركرد به شهر طاقانك 1377/12/26
تفويض اختيارات دولت به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات دولت مربوط به آيين نامه هاي اتباع خارجه 1377/11/28
اجازه امضاي موقت موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري بين دولت ايران و كويت به وزارت كار و امور اجتماعي 1377/12/25
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت اخذ شده از بانك توسعه اسلامي توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1377/12/05
اصلاح تبصره 13 بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد چابهار 1377/12/05
تعيين قيمت داروهاي دامي توليدي كارخانه هاي داخلي 1377/12/25
معافيت شركت ملي فولاد ايران در سال 1376از پرداخت مابه التفاوت محصولات فولادي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تلقي وجوه مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت ملي فولاد ايران 1377/12/04
اختصاص مبلغي به عنوان تسهيلات بانكي جهت تعميرات و بازسازي و خريد مواد اوليه به كارخانجات چيت سازي بهشهر 1377/12/22
تعيين رقم حداقل و حداكثر حقوق مندرج در ماده 2 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت 1377/12/25
حذف سم مالاتيون از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار 1377/12/25
تفويض اختيار تصميم گيري در مورد تبديل روستا به شهر موضوع ماده( 4 ) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362به وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت 1378/01/25
افزودن تعلطيلات عمومي اعلام شده در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمان دولت 1378/01/22
اصلاح بند 16 تصويبنامه تعيين سياستهاي اجرايي در زمينه تجارت خارجي ،تامين منابع ارزي و توسعه توليد 1378/01/25
تفويض اختيارات رييس جمهور و هيات وزيران در عرصه مسايل حاد اقتصادي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور به ستادي مركب از نمايندگان ويژه رئيس جمهور 1377/12/26
پرداخت مبلغي به عنوان پاداش پايان سال1377 به كليه مستمري بگيران بازنشسته توسط سازمان تامين اجتماعي 1377/12/19
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال 1377كل كشور 1378/01/25
اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات شركتهاي سهامي عام صنعتي جهان و صنايع چوبي ايران 1377/12/02
اجازه مشاركت شركت سوفا با شركت صنايع تجهيزات نفت و ساير سرمايه گذاران ايراني در طرح توليدشيرآلات صنعتي 1378/02/01
مراقبت دادستان‏ها در اجراي احكام كيفري 1346/01/30
الحاق عبارتي به تصويبنامه تامين اعتبار به منظور تشكيل اركستر ملي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1377/12/16
اتخاذ تصميماتي جهت حل مسايل و مشكلات شركتهاي مبليران ، صنايع چوب اسالم و الكتريك گيلان 1377/12/16
اتخاذ تصميماتي در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و تشكيل كميسيوني جهت تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي و تعيين تركيب جديد اعضاي كميته هاي توسعه صادرات غير نفتي استان 1377/12/08
تنفيذ آيين نامه اجرايي بند ط تبصره9 قانون بودجه سال1377كل كشور تا زمان تصويب آيين نامه اجرايي بند ط تبصره9 قانون بودجه سال1378 كل كشور 1378/01/25
اجازه استخدام در وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي وابسته در قالب طرح جامع نيروي انساني از سوي وزارت مزبور 1378/01/25
اعطاي مبلغ ده ميليارد ريال به صورت وام قرض الحسنه پنج ساله به صندوق رفاه دانشجويان 1370/07/14
افزايش سقف فردي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان به منظور احداث منازل مسكوني از سه ميليون ريال به چهار ميليون و پانصد هزار ريال 1370/07/08
تمديد مهلت اجراي تصويبنامه راجع به بلوكه نمودن معادل مبالغ كسور وجه الضمان به جاي دريافت ضمانتنامه بانكي 1370/12/25
شمول تصويبنامه پاداش (عيدي) سال 1370 در مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي كشور 1370/12/25
اجازه احداث واحد سنگبري در محور تهران قم پلاك شمس آباد 1370/10/15
اجازه احداث واحد توليد كنتاكت لنز در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1370/11/06
تفويض تصويب ترك تشريفات مناقصه موضوع بند 19 تبصره 29قانون بودجه سال 1370 كل كشور به شوراي اقتصاد 1370/11/23
تنفيذ اجازه استخدام 1123 نفر عضو هيات علمي درمورد استخدام هاي انجام شده 1370/10/04
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور سنگال 1370/11/19
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور قطر 1370/11/02
مسافرت وزير نفت به اوكراين 1370/11/02
مسافرت وزير راه وترابري به بلغارستان 1370/10/18
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به بنگلادش 1370/10/18
مسافرت وزيرامور خارجه به كشورهاي تركيه و قبرس 1370/11/09
مسافرت وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به كشور يمن 1370/11/02
مسافرت وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به جمهوري اسلامي پاكستان 1370/10/22
مسافرت وزير تعاون به كشور اندونزي 1370/11/02
مسافرت وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به جمهوري هاي مسلمان نشين عضو كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( شوروي سابق ) 1370/12/28
تجليل و قدرداني از ايثارگران ،آزادگان در سالروز ورود آزادگان 1370/05/23
تعيين نرخ كارمزد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي براي خريد يا احداث مدارس غيرانتفاعي 1373/10/04
عضويت وزير تعاون يا نماينده وي در كميسيونهاي موضوع مواد 14،22 و 26 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 2 آيين نامه اجرايي آن 1371/07/05
تصويب اجراي هشت طرح توسعه ميادين اهواز ،دارخوين ،سروش ،چشمه خوش و0000از طريق بيع متقابل حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد و سيصدو هفتاد و يك ميليون دلار 1378/01/21
واگذاري باقيمانده عمليات احداث ساختمان دانشكده مهندسي راه آهن به شركت سيس وي حداكثر به مبلغ دوميليارد و يكصد و هفتاد وهشت ميليون و دويست و چهل هزار و هفتصد و بيست و نه ريال از طريق ترك تشريفات مناقصه 1378/02/18
اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي فهرست پيوست ( شركت لوازم يدكي ايران خودرو،شركت تجارتي ساوالوكس و آقاي نادرملامحي الدين ) 1378/01/25
اجازه اقدام نسبت به شماره گذاري اتومبيلهاي خارجي كه در اختيار نهاد رياست جمهوري مي باشد به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1378/01/25
اجازه اقدام وزارتخانه هاي صنايع و معادن وفلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شركتهاي موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران 1378/01/22
ابلاغ خطوط كلي طرح تحول اداري كشورـمرحله اول به كليه دستگاههاي اجرايي جهت بهسازي سازمان اداري دستگاهها و آماده سازي آنها براي ايفاي تعهدات برنامه سوم توسعه 1378/02/14
آيين نامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1377/12/26
اجازه انتقال مالكيت يك قطعه زمين واقع در بخش3تهران توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي به دانشگاه تهران 1378/02/13
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پبشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به يارانه پنير و پودرهاي شوينده 1378/02/14
تشكيل دفاتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات در كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل وابسته به رياست جمهوري و محول نمودن وظايف مربوط به ارزشيابي كاركنان در دستگاههاي اجرايي به امور اداري دستگاهها 1378/02/15
چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني 1378/02/22
همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايي براي اجراي طرحها و برنامه هاي توسعه اي و اعمال نرخهاي تعرفه اي ـ ترجيحي در مورد معادن و نيز كان لم يكن تلقي شدن مقررات ناظر به تحميل هزينه غير مرتبط و سربار براي توليد مواد مصرفي 1378/02/15
بلامانع بودن واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات به كشورهاي مشترك المنافع به واردكنندگان مجاز ديگر 1377/12/08
آيين نامه اجرايي تبصره53 قانون بودجه سال1378كل كشور 1378/02/05
اجازه واردات اقلام مجاز ( 29 قلم ) به ازاي صادرات كالا و اقدام به تسويه پيمان برابر اعلام گمرك از نظر ارزش 1377/12/08
تصميم ستاد اقتصادي دولت راجع به واردات 29 قلم كالا 1377/12/08
تنفيذجداول محاسبه مبالغ مصالحه ريالي با متعهدان ارزي موضوع تصويبنامه نحوه تسويه حساب تعهدارزي صادركنندگان و واردكنندگان كالا از طريق تبديل تعهد و مصالحه توسط بانك مركزي براي اجرا درسال1378 1378/02/19
اجازه ترخيص انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي و قطعات آنها كه قبل از قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو به كشور وارد شده اند 1372/04/16
ترخيص 830 دستگاه كاميون وارداتي موضوع نامه وزارت تعاون بر اساس تعرفه ها و ضوابط حاكم در زمان ورود به كشور 1372/04/16
ترخيص 830 دستگاه كاميون وارداتي موضوع نامه وزارت تعاون بر اساس تعرفه ها و ضوابط حاكم در زمان ورود به كشور 1372/04/16
تصويبنامه راجع به تسهيلات و تخفيف مقرر در بهاي بليت مسافرتهاي هوائي داخلي و خارجي به خانواده درجه اول جانبازان قطع نخاع 1372/04/13
اجازه تسويه بدهي معوق دستگاههاي اجرائي به يكديگراز طريق كسر مبلغ بدهي از سرجمع اعتبارات دستگاه بدهكار و افزودن آن به اعتبارات دستگاه طلبكار به سازمان برنامه و بودجه 1372/04/20
لغو تصويبنامه راجع به خريد تجهيزات و ماشين آلات و خدمات از شركتهاي خارجي و اصلاحيه آن 1372/01/11
لغو تصويبنامه راجع به خريد تجهيزات و ماشين آلات و خدمات از شركتهاي خارجي و اصلاحيه آن 1372/01/11
نامگذاري ايام سال ازطريق شوراي فرهنگ عمومي 1372/02/08
معافيت كليه خريدهاي انجام شده به وسيله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و شركتهاي طرف قرارداد با آن از پرداخت مابه التفاوتهاي ابلاغيه مورخ 1371/5/14 شوراي اقتصاد 1372/02/19
تصويبنامه در خصوص تشكيل بازارچه هاي مرزي 1372/04/28
اصلاح بند 2 تصويبنامه پيمانهاي ارزي صادر كنندگان كالاهاي صادراتي 1372/04/13
تصويبنامه راجع به تمديدمهلت مقرر در ماده 2 مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم 1372/03/16
الحاق عبارتي به مصوبه راجع به تعيين توليدات صنعتي منظور در ماده 4 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 2 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي 1372/03/16
اصلاح تصويبنامه راجع به مستثني بودن شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران از شمول قسمت الف بند 5 ضوابط اجرايي بودجه 1372/04/13
وصول معادل ريالي از خريدار ايراني هواپيماهاي موضوع تصويبنامه خريداري 4 فروند هواپيما از شركت كاتوآرياتيك مصر از محل مطالبات جمهوري اسلامي ايران 1372/04/02
وصول معادل ريالي از خريدار ايراني هواپيماهاي موضوع تصويبنامه خريداري 4 فروند هواپيما از شركت كاتوآرياتيك مصر از محل مطالبات جمهوري اسلامي ايران 1372/04/02
اصلاح تصويبنامه دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي 1372/03/09
اصلاح تصويبنامه دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي 1372/03/09
تصويب مواردي در خصوص فروش نفت خام و نفت كوره و سايرفرآورده هاي نفتي 1372/01/22
لغو تصويبنامه واگذاري توزيع خودرو از طريق وزارت صنايع سنگين 1371/05/25
آئين نامه تبادل هدايا با مقامات خارجي 1370/07/21
شمول مفاد آئين نامه اختصاص %20 از تلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت به كاركنان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1370/09/17
اصلاح آئين نامه ايجاد ،اصلاح ،تكميل ،درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها 1370/07/14
آئين نامه راجع به نحوه برگزاري اجلاسهاي مشترك با كشورهاي خارجي 1370/04/12
آئين نامه راجع به نحوه تشكيل كميسيون هاي مشترك با كشورهاي خارجي 1370/03/08
الحاق عبارتي به بند 23الحاقي به قسمت الف ماده 43 آئين نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات 1370/08/19
الحاق تبصره 5 به ماده 4 آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع (تصويبنامه شماره 4940 مورخ 22 /2 /1356) 1370/08/05
اصلاح آئين نامه فوق العاده شغل قضات 1370/10/01
افزودن چند نفر به تركيب ستاد موضوع تصويبنامه تفويض اختيارات رئيس جمهور و هيات وزيران در رسيدگي و اتخاذتصميمات فوري در عرصه مسايل اقتصادي كشور 1378/02/15
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص انجام جابجايي اعتبارات سال 1378طرحهاي عمراني 1378/03/12
اصلاح بند ( 1 ) اصلاحيه آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران 1378/02/08
اصلاح قسمت اخير بند الف تصويبنامه اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت اخذ شده از موسسات خارجي و بين المللي به وزارت اموراقتصادي و دارايي 1378/03/12
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي در مورد پرداخت به موقع كسور بازنشستگي كاركنان 1378/01/22
انتقال سهام به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درشركت آلومينيوم اراك به دولت(وزارت معادن و فلزات) 1378/03/09
تصويبنامه شماره 4053ـ79/م /ت 23239هـ مورخ 10 /5 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/05/05
سياستهاي حمايتي دولت در زمينه كالا و خدمات ضروري (سبد حمايتي) 1378/01/25
تكليف به كليه دستگاهها در خصوص هدايت امكانات كشور در جهت غني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان 1378/04/06
آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 11 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/03/16
آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/03/16
اضافه شدن جداولي به ضمائم تصويبنامه هاي شماره 3663ـ/77م /ت 19292ه مورخ 1377/4/7و1435ـ/78م /ت 21209ه مورخ 1378/2/25موضوع نحوه محاسبه مبالغ مصالحه ريالي با متعهدان ارزي 1378/03/16
اصلاح بند 2 تصويبنامه راجع به محسوب نمودن آستان قدس رضوي در زمره موسسات عام المنفعه موضوع ماده 3 آيين نامه ماموريت 1369/04/24
تصويبنامه درباره حسابهائي كه توسط سازمانهاي خيريه و يا استانداريها بمنظور جذب كمكهاي نقدي و بلاعوض مفتوح گرديده است 1369/04/06
تصويبنامه در مورد نحوه پرداخت « سكه بهار آزادي » عيدي يا پاداش سالهاي 1362 و 1363 و 1364 كاركنان دولت كه معوق مانده است 1369/05/03
تعطيل روز پنج شنبه 1369/4/21 و احتساب آن بعنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت 1369/04/17
مرتفع گرديدن اختلافات مربوط به اموال عمومي و دولتي در شركت چاپ و نشر ايران از طريق مصالحه نامه مورد تائيد وزير آموزش و پرورش 1369/04/27
بلامانع بودن ارجاع اختلافات شركت بيمه البرز با شركت ايران خاك به داوري 1369/04/25
اجراي طرح ساخت شناورهاي دريايي توسط شركت تعاوني گروه 89 مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان بوشهر 1369/04/27
تصويبنامه راجع به شمول مفاد تبصره الحاقي به ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي در مورد صدور دفترچه مالكيت خودروها در شهرستانها و انجام آن توسط شهرباني جمهوي اسلامي ايران 1369/04/31
اضافه شدن جداولي به ضمائم تصويبنامه هاي شماره 3663ـ/77م /ت 19292ه مورخ 1377/4/7و1435ـ/78م /ت 21209ه مورخ 1378/2/25موضوع محاسبه مبالغ مصالحه ريالي با متعهدان ارزي 1378/03/19
اتخاذ تصميماتي به منظور حل مشكلات برخي از رايانه ها و سيستم هاي صنعتي در آغاز سال 2000ميلادي 1378/03/26
تعيين آقاي محمدعلي نجفي معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور 1378/03/19
جاري و قابل عمل بودن بند 45 مصوبه اتخاذ تصميماتي در خصوص سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در سال ( 1378 ) 0 1378/02/22
تصويبنامه شماره 2500ـ78/م /ت 21410ه مورخ 29 /3 /1378 راجع به اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادركنندگان كالا 1378/03/19
اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي به شرح فهرست پيوست 1378/03/19
اصلاح آئين نامه داخلي هيات دولت 1370/02/11
اصلاح آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران 1370/07/17
تغيير سود مصوبه راجع به اتخاذ تصميمات در مورد نحوه اختصاص ارز جهت تامين داروهاي مورد نياز و مواد كمكي و بسته بندي 1372/11/24
تغيير سود مصوبه راجع به اتخاذ تصميمات در مورد نحوه اختصاص ارز جهت تامين داروهاي مورد نياز و مواد كمكي و بسته بندي 1372/11/24
چگونگي انتقال يا ماموريت كارمندان مهاجر جنگ تحميلي به مناطق جنگزده 1372/12/04
چگونگي انتقال يا ماموريت كارمندان مهاجر جنگ تحميلي به مناطق جنگزده 1372/12/04
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 1378/04/06
تعيين بهاي فروش پودرهاي شوينده دستي و ماشيني براي مصرف كننده 1378/04/08
اصلاح ماده 15 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/04/30
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بحرين به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1373/02/04
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه علمي، فرهنگي و بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران با كشور بوسني به معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور 1373/02/11
تفويض اجازه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري به كميسيون امور زيربنايي و صنعت و لغو تصويبنامه راجع به الحاق عبارتي به تصويبنامه تفويض دو مورد به كميسيون اقتصاد هيات وزيران 1373/02/18
اجازه حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركت هتل هاي ايراني وابسته به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با غرفه داران و مستاجران واقع در هتل هاي تحت نظر از طريق ارجاع به داوري 1373/09/13
اصلاح بند 2 تصويبنامه اقداماتي به منظور جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرمجاز 1373/01/31
لغو تصويبنامه احداث واحد توليدي ماده قالبگيري آلژينات در داخل محدوده 120 كيلومتري 1373/04/01
به هزينه قطعي منظور نمودن پرداختهاي با روش اجاره به شرط تمليك از طريق انعقاد قرارداد با سازمان تامين اجتماعي به وزارت كار و امور اجتماعي 1373/04/26
به هزينه قطعي منظور شدن اسناد مربوط به پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان بهيار و بهورز شاغل به تحصيل 1373/06/23
منوط بودن برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاههاي بين المللي در داخل كشور به كسب مجوز از مركز توسعه صادرات ايران و برگزاري نمايشگاههاي نظامي به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1373/07/27
تنفيذ تصويبنامه استفاده از باقيمانده وام 250 ميليون دلاري بانك جهاني براي ترميم بخشي از خسارات زلزله گيلان و زنجان براي اجرا در سال 1373 1373/04/15
مجاز بودن واردات پنبه از كليه كشورهاي توليدكننده به استثناء آذربايجان ، افغانستان و پاكستان 1373/01/21
تصويبنامه شماره 3915ـ78/م /ت 21472هـ مورخ 6 /5 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي فهرست پيوست 1378/04/30
ناظر بودن عبارت شركتهاي وابسته مندرج در بند ح تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به دستگاههاي دولتي مي باشد 1378/04/27
تامين اعتبار واختصاص مبلغ 3370000هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي مربوطه به دستگاههاي مجري پروژه اي بازسازي استان كردستان 1369/08/02
اجازه اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت %10 موضوع بند 4 قسمت (ب) تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/08/09
اضافه گرديدن مبلغ 249120 هزار ريال به سرجمع اعتبارات بازسازي استان باختران جهت هزينه انجام پروژه‌هاي بازسازي مربوطه 1369/08/19
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 800/000هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي در اختيار نيروهاي زميني و دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي 1369/08/23
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تعيين طرحهاي موضوع تبصره 22 قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/07/25
بلامانع بودن ترخيص قطعي ماشين آلات وارده توسط شركتهاي فرانسوي كامپنون برناردوساسر كه به وزارت نيرو اهداء گرديده اند 1369/08/07
مسافرت وزير امور خارجه يوگسلاوي به جمهوري اسلامي ايران 1369/08/16
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي مالزي ، اندونزي و عمان 1369/08/23
تصويب مواردي در مورد بدهيهاي اهالي مناطق جنگزده 1369/08/09
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور زيمبابوه 1369/08/09
حل و فصل اختلاف مربوط به بدهي هاي معوق سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به شركت مخابرات ايران تا پايان سال 1376 از طريق داوري 1369/09/06
اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت فرآورده هاي ساختماني و شركت هاي كفش وين 0 1378/04/09
اصلاح بندهاي 1و6 جدول پيوست تصويبنامه تعيين جدول فهرست نهايي دستگاههاي مسئول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي 1378/04/27
تصويبنامه راجع به ورود موقت يا ترخيص قطعي خودروهاي اتباع كشوركويت و ديگر كشورها كه به ايران وارد شده يا ميشوند 1369/08/06
مسافرت وزير امور خارجه كشور ماداگاسكار به جمهوري اسلامي ايران 1369/07/29
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته از تاريخ 1369/7/1 تا پايان سال 1370 به دستگاههاي اجرايي ذيربط 1369/08/02
مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشور سودان ضمن سفر به كشورهاي آفريقايي 1369/08/16
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 300/000هزارريال جهت انتقال مهاجرين جنگ تحميلي به شهرهاي محل سكونت قبلي خود به بنياد مهاجرين جنگ تحميلي 1370/02/02
اضافه شدن سازمان بهزيستي كشور به دستگاههاي استثناء شده از مفاد بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور 1373/05/05
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال جهت هزينه هاي جاري و هزينه هاي ضروري به نهاد رياست جمهوري 1369/01/20
مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در اجلاس فائو به كشور چين 1369/01/29
مسافرت وزراء خارجه كشورهاي تركيه ،اروگوئه و الجزاير طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران 1369/01/26
مسافرت وزير امور خارجه به كشور فنلاند جهت شركت در اجلاس فوق العاده مجمع عمومي سازمان ملل متحد 1369/01/26
مسافرت وزيركشور پاكستان و وزير بهداشت چين به جمهوري اسلامي ايران 1369/01/15
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت شركت در چهل و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني به ژنو 1369/01/15
تصويبنامه راجع به تعطيلي روز شنبه 11/1/1369 1369/01/08
اصلاح آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1370/11/27
ترخيص كالاهاي مشمول قسمت ج تعرفه 92/11 موضوع فصل 92 جداول ضميمه آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 1370/04/05
پيش بيني اعتبار مورد نياز آئين نامه تقويت بنيه علمي داوطلبان مناطق محروم كشور براي ورود به دانشگاهها و...در لايحه بودجه سال 1371 كل كشور 1370/06/03
تفويض اختيار هر گونه تغيير يا اصلاح آئين نامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران به شورايعالي فولاد 1370/08/08
تغيير عبارتي در تبصره ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 1370/12/04
نحوه تامين سهميه طرح هاي ملي كليه دستگاههاي اجرايي از محل توليدات داخلي كشور و تقسيم بندي سيمان بين طرحها 1370/06/03
الحاق بند 7 به تصويبنامه راجع تفويض تصويب سه مورد به كميسيون خدمات هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن 1370/04/12
الزام كليه دستگاهها به تكميل فرم اطلاعات وزارت بازرگاني همراه با درخواست گشايش اعتبار براي واردات كالا 1370/05/23
حذف عبارتي از متن ماده 8 آئين نامه اجرايي تبصره 16قانون بودجه سال 1370 كل كشور 1370/07/24
تصويب مواردي در خصوص تامين مسكن اهالي مناطق جنگزده كه مشمول دريافت جبران خسارت نمي باشد 1370/08/19
آئين نامه نحوه تامين اعضاي هيات علمي خارجي مورد نياز موسسات آموزشي و پژوهشي 1370/01/25
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي،سازمانها،موسسات و شركتهاي دولتي به انعكاس اقدامات و برنامه هاي دستگاه متبوع خود براي پيشگيري ازمشكلات رايانه ها در سال2000به سازمان برنامه و بودجه 1378/05/20
تشكيل ستادي به منظور بررسي مسايل و مشكلات سيستم هاي رايانه اي در سال2000 1378/05/20
الحاق متني به عنوان تبصره 4 به ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي 1378/05/13
تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد13و15اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1378/05/03
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت افزايش نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنهاي باري و مسافري 1378/04/27
شمول يك درصد ( %1 ) سود بازرگاني به توربينهاي بخار و تجهيزات وقطعات واردشده توسط وزارت نيرو 1378/04/27
توزيع تعداد نود و يك دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378/06/02
اصلاح بند 1ـ3 تصويبنامه اتخاذ تصميماتي در خصوص سياست هاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/05
استثنا شدن اورژانس استان تهران از شمول بندهاي 4 و 6 و 8 ضوابط اجرايي بودجه سال 1379 كل كشور 1379/05/09
تكليف كليه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريها به استفاده از عنوان امير بجاي تيمسار در مكاتبات و اقدامات اداري و اجرايي 1378/06/01
اصلاح تصويبنامه حذف مراحل زائد در گردش كار خريد كالا از خارج و تسريع در گردش امور واحدهاي توليدي 1370/03/12
اصلاح ماده 15 الحاقي به آئين نامه اجراي قانون استخدام جانبازان اسراء و خانواده هاي شهداء و جانبازان ازكار افتاده ،اسراء مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 1370/07/14
اجازه مشاركت شركت سيستاش مقيم تركيه با سرمايه گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد شير لاستيك(والف تيوپ) 1378/06/10
اجازه استخدام افرادي در مشاغل فني و تخصصي در وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1378/05/10
تكليف كليه وزارتخانه ها،موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به اعطاي مرخصي استحقاقي به كاركنان اقليتهاي ديني در ايام اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه 1378/05/19
اصلاح تصويبنامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور 1378/06/14
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده5آيين نامه اجرايي جزء(1)بند(ب)تبصره (13)قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/06/21
تاييد اجراي طرح ميل لنگ و ميل بادامك توسط شركت توسعه و عمران شهرستان نائين با استفاده از تسهيلات فاينانس 1378/06/20
تحويل اموال و اجناس ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگزده كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي ( موضوع فهرست پيوست ) 1378/06/07
اجازه صدور اوراق ثبت سفارش در وزارت بازرگاني با مهلت زمان دو ماهه در خصوص عدم دريافت وجه از مشتريان براي مسدود كردن، قبل از زمان گشايش اعتبار اسنادي 1378/05/16
تعيين قيمت داروهاي دامي توليدي كارخانه‌هاي داخلي 1378/06/08
اتخاذ تصميماتي به منظور حمايت از توليد كاغذ چاپ داخلي 1378/06/08
انتخاب نائب رييس اول شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1378/06/09
تعيين آقاي محسن نوربخش به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1378/06/28
اصلاحيه تصويبنامه شماره 80604/ت19438ه مورخ 1376/12/27 1378/06/10
تصويبنامه درخصوص لغو ماده ( 7 ) آيين نامه اجرايي ماده ( 7 ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني 1378/06/10
اصلاح مواد 6و7 الحاقي آيين نامه اجرايي تبصره 53 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1378/07/04
اصلاح تصويبنامه تنظيم اعتبار عمراني طرح توسعه معدن گل گهر به عنوان سهم دولت براي سرمايه گذاري در طرح يادشده 1378/06/10
الحاق تبصره اي به ماده27 آيين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور 1378/01/25
تعيين مبالغ قابل دريافت از شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت جمعا در سقف 2038 ميليارد ريال 1378/05/20
اصلاح ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 1378/04/05
تصويبنامه راجع به توزيع مرحله يازدهم كالابرگ روستايي 1378/06/10
تصويبنامه شماره 6418ـ78/م /ت 21917هـ مورخ 17 /7 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/07/11
تخصيص اعتبار از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي امور موضوع ياد شده در بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در اختيار استانداري گيلان 1392/02/11
آيين نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1376/12/27
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صادرات كود شيميايي اوره 1376/09/30
آيين نامه اصلاحي، اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6 تيرماه 1355 1376/05/25
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت لهستان 1378/07/11
اجازه احداث يك واحد توليد دندان مصنوعي اكريليك درداخل محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران 1378/07/07
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به مشاركت فعال در تدوين طرح جامع تقسيمات كشوري موضوع بند الف تبصره 69 قانون برنامه دوم توسعه 1378/07/18
ممنوعيت توليد و ورود ميني بوسها و اتوبوسهاي ديزلي كه فاقد استاندارد مصوب يورو ـ يك باشند و اتخاذ تصميماتي جهت گازسوز كردن ميني بوسها 1378/06/28
تعيين وزارت بازرگاني به عنوان رياست كميسيون مشترك اقتصادي كشورهاي ايران و بحرين 1378/07/21
تصويبنامه شماره 6673ـ78/م /ت 21493هـ مورخ 24 /7 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/07/21
تصويبنامه شماره 6419ـ78/م /ت 21916هـ مورخ 17 /7 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/07/11
مستثني شدن هيات عالي گزينش كشوراز شمول بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال1378 كل كشور 1378/07/18
موقوف الاجراشدن مواد 3،4،5،6و8 آيين نامه نحوه پرداخت كمكهاي مندرج در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و همچنين تبصره هاي موادياد شده 1378/07/25
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به همكاري در برگزاري اجلاس وزراي اطلاع رساني كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي ( كومياك 5 ) در هفته اول آذرماه سال جاري 1378/07/28
الحاق تبصره اي به ماده 23 آيين نامه داخلي هيات دولت 1379/04/15
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1378 كل كشور 1378/07/21
موظف بودن مركز آمار ايران به تمهيدات لازم براي استقرار نظام آمارهاي ثبتي در دستگاههاي دولتي 1378/02/12
اضافه شدن عبارتي به تصويبنامه اجازه برگزاري هفتمين كنفرانس بين المللي سالانه مهندسي برق ايران به وزارت پست وتلگراف وتلفن 1378/07/25
اصلاح اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري 1378/07/25
اصلاحيه اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1378/07/25
اصلاحيه آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1378/07/25
الحاق عبارتي به بندهاي(5،7،9و10) ماده 8 اساسنامه كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي(فناوري) 1378/07/25
بخشنامه به كليه وزراء جهت رعايت مصوبه هيات رئيسه مجلس راجع به نحوه انجام سفرهاي خارجي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي 1371/08/03
الزام كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي جهت همكاري در برگزاري هر چه با شكوهتر مراسم يوم الله سوم خرداد روز آزادي خرمشهر 1371/02/20
دستورالعمل مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران 1371/12/06
استفاده دستگاههاي اجرايي از پرسنل شاغل يا رها شده ارتش بر اساس موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا 1371/02/19
الزام به كسب مجوزهاي لازم و تامين اعتبار ريالي و ارزي مورد نياز و ترخيص به موقع كالاهاي وارده از گمرك توسط وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت 1371/03/05
الزام به همكاري كليه دستگاههاي اجرايي براي تشكيل و تقويت واحدهاي مقاومت بسيج ادارات جهت مبارزه با توطئه هاي دشمنان خارجي و داخلي 1371/03/26
تشكيل جلسه واتخاذ تصميماتي در محل استانداري هرمزگان در مورد تردد و پذيرش كالا از بنادر اصلي و از طريق بندر شهيد رجايي جهت انتقال به مناطق آزاد 1371/11/26
خروج كليه پرسنل سپاه از كشور به اخذ مجوزهاي امنيتي و عقيدتي از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1371/03/09
آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت كارمزد تسهيلات بانكي موضوع تبصره(1)قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 1378/04/29
اجازه خريدچندقطعه زمين واقع دربخش يازده تهران به نشاني خيابان آفريقاخيابان گل آذين پلاك 2جهت الحاق به ملك سفارت قطر 1378/07/25
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (34) قانون بودجه سال 1378كل كشور 1378/07/25
اصلاح تصويبنامه شماره 27644/ت19564ه مورخ 1377/10/02 در خصوص تشكيل كميسيوني به منظور تعيين ارقام اقساط وامهاي سررسيد شده شركتهاي توليد كننده دستگاههاي آبياري تحت فشار 1378/07/25
تصويبنامه راجع به مستثني شدن سازمان بهزيستي كشور از شمول بند(9) ضوابط اجرايي بودجه سال 1378كل كشور 1378/07/21
تصويبنامه شماره 7241ـ78/م/ت22062هـ مورخ 10 /8 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/08/05
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال وام به شركت ريسندگي و بافندگي كاشان از محل اعتبارات تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/06/10
اجازه پرداخت اضافه كار ساعتي به كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 1378/08/02
تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي، باغي و گندم 1378/07/03
تصويب نامه درخصوص ساماندهي و برنامه ريزي حمل و نقل اتوبوسراني درون شهري و برون شهري 1378/08/05
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره ماده (3)قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 1378/07/25
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 1378/08/02
افزايش مقدار پانصد هزار تن به سقف جو وارداتي موضوع جدول ارزي وزارت جهاد سازندگي 1378/07/13
تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و كشور كوبا به مسئوليت وزارت كشاورزي 1369/03/23
مسافرت وزير امور خارجه به كشور پاكستان و مسافرت وزير امور خارجه تركيه به جمهوري اسلامي ايران 1369/03/20
بلامانع بودن ورود و ترخيص لوازم و وسايل منزل ،لوازم و وسايل كار و يكدستگاه خودرو توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1369/03/21
اجازه تامين اعتبارات مورد نياز وزارت راه وترابري جهت تعريض جاده شيراز ـ مرودشت تا سقف يك ميليارد ريال به شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران و شركت ملي نفت ايران 1369/03/16
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان 1369/04/03
فراهم نمودن مقدمات امضاء موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اتيوپي و تانزانيا و ساير كشورهاي آفريقايي 1369/03/16
بلامانع بودن احداث دو واحد توليد رگلاتور گاز مايع و رگلاتور گاز شهري و قيچي خياطي و باغباني در داخل محدوده 120كيلومتري تهران 1369/03/28
عرضه امكانات كليه دستگاههاي اجرائي بمنظور رفع سريع نيازمنديهاي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان 1369/05/03
بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1369/03/30
‌تصويبنامه در خصوص لغو عضويت وزير نفت در كميسيون اقتصاد هيأت دولت 1379/04/29
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت آبرساني روستاهاي دهستان گليجان تنكابن به شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران 1378/08/19
تصويب نامه درخصوص الحاق تبصره 2 به ماده 3 آيين نامه اجرايي چگونگي يك مرحله اي نمودن آزمون سراسري و نحوه ورود به دوره پيش دانشگاهي 1378/08/02
ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي 1378/07/28
اجازه به شركت نفت ملي ايران در مورد حذف مطالبات معوق مربوط به فروش نفت خام به كشورهاي سودان و كره شمالي ازحسابهاي اصلي شركت مذكور 1378/07/25
تصويبنامه شماره 7602ـ78/م /ت 22109هـ مورخ 22 /8 /1378 اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادركنندگان كالا 1378/08/16
تصويبنامه شماره 7603ـ78/م /ت 22108هـ مورخ 22 /8 /1378 راجع به اجازه مصالحه تعهدات ارزي صادركنندگان كالا 1378/08/16
تصويب نامه راجع به تعيين مسئول كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و قزقيزستان 1378/08/16
تاييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمان 1378/08/04
اصلاح بند6 ماده 27 آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/08/23
تصويب نامه راجع به اصلاح ماده 4 آئين نامه اجرايي تبصره 12 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/08/16
اصلاح ماده (8) آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه 1378/08/16
اصلاحيه فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1378 1378/08/19
اصلاح بند 1 اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1378/08/16
تصويبنامه راجع به اصلاح تصويبنامه بيمه حادثه و فوت كاركنان دولت و سازمان هاي وابسته 1378/07/04
تصويب نامه راجع به اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره( 3 )قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1378/08/16
تصويب نامه راجع به اصلاح تصويبنامه اجازه فروش ساختمان شماره 2 مركز آمار ايران و واريز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومي كشور 1378/08/16
اجازه ارسال انواع بذر،سموم،كودهاي شيميايي و ساير نهاده هاي كشاورزي مورد نياز و نيروي انساني لازم به جمهوري آذربايجان توسط شركت سبلان سبز 1378/08/23
اصلاح تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرايي تشكيل واحد حراست صنعت نفت 1378/08/16
اصلاح ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/08/16
اصلاح عبارت (باستثناي مفاد ماده 2 و 3 جداول 2 و 3 آن) مندرج در ماده 8 تصويبنامه شماره 9172 مورخ 12 / 5/ 1347 1347/06/23
اصلاح تصويبنامه تعيين آقاي مهندس ميرزاده معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور 1378/08/16
تفويض اختيارات دولت ناشي از قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي به اكثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد 1379/05/09
مستثني شدن كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ازشمول بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال1378كل كشور 1378/09/07
تكليف به كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به كسب نظرازمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوردر مورد مصوبات وبخشنامه هايي كه نيازمند تاييد يا امضاي رييس جمهوراست 1378/09/13
تصويبنامه شماره 8546ـ78/م /ت 22181هـ مورخ 20 /9 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/09/17
تصويبنامه شماره 8545ـ78/م /ت 22159هـ مورخ 20 /9 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/09/17
تاييد ارجاع باقيمانده كار احداث تاسيسات زيربنايي دانشگاه صنعتي شريف از طريق ترك تشريفات مناقصه به شركت اكباتان نيرو 1378/08/29
تصويبنامه شماره 8544ـ78/م /ت 22094هـ مورخ 20 /9 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/09/17
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي پاكستان و جمهوري دمكراتيك كره شمالي 1369/12/01
مسافرت وزير صنايع سنگين به كشور آلمان 1369/11/07
مسافرت وزير صنايع طبق برنامه زمانبندي شده به تركيه 1369/12/01
مسافرت وزير آموزش فني و حرفه اي ليبي و وزير خارجه سنگال به جمهوري اسلامي ايران 1369/12/01
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور ليبي 1369/12/01
مسافرت رئيس سازمان برنامه و بودجه به روماني 1369/11/21
مسافرت وزير امورخارجه به كشورهاي آلمان و فرانسه 1369/11/28
مسافرت وزير نيرو به برزيل و ايتاليا 1369/12/26
مسافرت وزيردفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به جمهوري دموكراتيك كره (كره شمالي) 1369/11/28
تصويب طرح تحويل سال 2000 1378/09/21
اجازه احداث يك واحد توليد مواد اوليه انواع آنتي بيوتيكها در داخل محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران و خارج از محدوده شهري شهر تهران 1378/09/17
تعيين آقايان حسين نمازي، محمد علي نجفي، محمد باقريان و طهماسب مظاهري به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ج) و (ي) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/09/21
آيين نامه اجرايي توسعه وتقويت دوره هاي تحصيلات تكميلي( مقاطع Ph0D و فوق تخصصي)از محل اعتبارات ريالي ـ ارزي رديفهاي 113501و 129024قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/09/21
اصلاح تصويبنامه اتخاذ تدابيري در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي و شركتهاي تابعه 1379/05/05
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي برزيل – آرژانتين،مكزيك و اروگوئه 1369/11/07
مسافرت وزير معادن وفلزات به كشور برزيل 1369/11/07
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور سوئيس 1369/11/07
مسافرت وزيرنفت به پاكستان 1369/11/21
پرداخت پاداش ( عيدي ) آخر سال 1369 به مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي و قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان 1369/12/08
تصويبنامه راجع به الحاق يك بند به ذيل تصويبنامه پرداخت پاداش (عيدي) سال 1369 1369/12/22
محسوب گرديدن مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال كمك شركت سهامي شيلات ايران و شركت ملي نفت ايران و وزارت بازرگاني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جزء هزينه هاي قابل قبول آنها 1369/11/14
تصويبنامه راجع به تعرفه چاپ آگهي هاي دولتي در سال 1370 1369/12/26
اتخاذ تدابيري در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي و شركتهاي تابعه 1378/08/24
اجازه تابعيت دولت شاهنشاهي ايران به سلمان منشي تبعه دولت عراق 1310/01/21
اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي پانصد نفر به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1369/10/15
جابجايي و اصلاح طرحها و پروژه هاي مصوب بازسازي استان باختران 1369/12/05
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1378/10/05
تصويبنامه شماره 9047ـ78/م /ت 22259هـ مورخ 6 /10 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/10/05
تصويبنامه شماره 8918ـ78/م /ت 22240هـ مورخ 1 /10 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/09/28
اصلاح اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1378/08/23
اصلاح ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه تاديه مطالبات صندوق تامين معذوريت از كار و ازكار افتادگي جهاد سازندگي از دولت مصوب 1376/9/9 1378/09/28
اجازه ورود 1500 دستگاه شوفاژ گازسوز براي آپارتمانهاي احداث شده در معالي آباد شيراز به سازمان مسكن 1369/12/27
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1369/09/26
تصويبنامه راجع به تمديد مهلت اجراي تبصره 2 ماده 7 اصلاحي آئين نامه استخدامي شهرداريها 1369/04/24
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و سي وچهار ميليون و چهل و چهارهزار ريال جهت اجراي پروژه هاي طرح بازسازي و نوسازي شركت ايران كنف به شركت مزبور 1369/11/14
مستثني بودن نهاد رياست جمهوري از شمول بند6 ضوابط اجرايي بودجه 1369/05/17
افزايش سقف اضافه كار ساعتي كاركنان خدماتي سلف سرويس دانشجويان و واگذاري امور خدماتي سلف سرويس ها به پيمانكار بعد از گذشتن شش ماه 1369/12/05
نحوه انجام وظيفه مديران و ماموران دستگاههاي اجرايي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1369/11/07
تصويب نامه راجع به اصلاح تبصره 3 اصلاحي ماده 62 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1369/05/22
اتخاذ تصميماتي در خصوص همكاري بانكها با واحدهاي صنعتي ، سازمان خصوصي سازي با شركت جامكو ، سازمان تامين اجتماعي با واحدهاي نساجي ، وزارت مسكن و شهرسازي با شركت نساجي مازندران و رسيدگي به مشكلات گروه قطعات فولادي ايران 1381/04/19
تصويبنامه راجع به بند «ز» تصويبنامه شماره 48782/ت 523- 68/5/14 (در مورد استرداد وجوه پرداختي بابت عوارض فرودگاهي) 1369/09/28
آيين نامه اجرايي نحوه تامين مسكن آزادگان 1369/10/05
لغو تصويبنامه اجازه مشاركت به شركت اكلات مقيم لوكزامبورگ در طرح توليد فيلم پلي پروپيلن( BOPP )باشركت پارس مينو(سهامي عام) 1378/10/19
تصويبنامه شماره 8919ـ78/م /ت 22233هـ مورخ 5 /10 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/10/05
تعيين آقايان حسين نمازي،محمدفرهادي،محمدعلي نجفي،طهماسب مظاهري ومحمدباقريان به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور 1378/10/05
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/10/05
مستثناشدن اعتباررديف 110023قانون بودجه سال 1378ازشمول بند9ضوابط اجرايي بودجه سال 1378كل كشور 1378/10/22
ضوابط چگونگي پرداخت حقوق و فوق العاده هاي روزانه و اضافه كاري مستخدمان همكاري كننده دولت با هياتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1378/10/19
اجازه اشتغال به كار چند نفر در وزارتخانه هاي كارواموراجتماعي ، مسكن وشهرسازي ،صنايع ،معادن و فلزات و سازمانهاي تربيت بدني وامور اداري واستخدامي كشور 1378/09/14
تصويبنامه شماره 5321ـ78/م /ت 21816هـ مورخ 27 /10 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/10/22
آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور 1378/10/12
موظف نمودن وزارت كشور به انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري و تمركز اطلاعات و شناسايي اتباع بيگانه اي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران به سر مي برند 1378/06/31
اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 942/ت119 ه مورخ 69/4/9 1369/07/25
الحاق عبارتي به عنوان بند 7 به تصويبنامه راجع به تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصاد هيات وزيران 1369/03/16
پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير 1369/09/11
مسافرت وزير امور خارجه كشور مالزي به جمهوري اسلامي ايران 1369/02/30
الحاق عبارتي به عنوان بند 8 به تصويبنامه راجع به تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصاد هيات وزيران 1369/06/04
اضافه نمودن يك بند به مصوبه تفويض سه مورد به كميسيون خدمات هيات وزيران 1369/09/21
اجازه ايجاد پست هاي سازماني در آموزشگاه بهياري تبريز ودانشگاه علوم پزشكي زنجان 1369/09/21
تصويبنامه راجع به تعيين عضو شوراي امور اداري و استخدامي كشور 1369/09/25
آئيننامه اجرائي مواد (20) و(22) قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور، در ارتباط با وظائف وزارت آموزش و پرورش 1369/08/02
آئيننامه اجرائي مواد (20) و(22) قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور، در ارتباط با وظائف وزارت آموزش و پرورش 1369/08/02
آئيننامه اجرائي آموزش عالي آزادگان 1369/07/29
آئيننامه اجرائي يادداشت تفاهم مورخ 1368/11/26 در مورد تسهيل عبور و مرور ساكنان مناطق مرزي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 1369/06/21
آئيننامه اجرائي يادداشت تفاهم مورخ 1368/11/26 در مورد تسهيل عبور و مرور ساكنان مناطق مرزي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 1369/06/21
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتادميليون ريال جهت تكميل زيرسازي و آسفالت راه روستايي وشنوه قم به اداره كل راه و ترابري استان تهران 1369/05/21
تصويب نامه راجع به واگذاري معادل هشتاد و نه ميليارد ريال بابت %65 از بهاي نقدي سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درشركت شهاب خودرو به آستان قدس رضوي 1378/08/05
حذف رديفهاي ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) فهرست پيوست تصويبنامه اجازه مصالحه متعهدان ارزي بخش خصوصي 1378/10/22
تمديد مهلت مذكور در بند 3 تصويبنامه تصويب مواردي راجع به انتقال اسناد مربوط به وامهاي اعطايي ايران به كشورهاي خارجي به بانك مركزي ايران 1378/10/22
لازم الاجرا بودن آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله در محدوده محلهايي كه ساخت و ساز در آنها مستلزم اخذ پروانه ساختماني از مراجع قانوني است 1378/09/17
آئيننامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع جزء ( 6 ) بند ( الف ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/01/19
تصويبنامه در خصوص تنفيذ آئيننامه هاي اجرائي چند تبصره قانون بودجه سال 1368 براي اجرا در قالب قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/01/15
آئين نامه اجرائي تبصره (37) قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/02/05
شمول تمام مزاياي مربوط به بخشهاي محروم در مورد بخشهاي جغرافيايي شهرستانهاي مناطق جنگزده 1369/12/12
اصلاح تبصره بند (3) تصويبنامه راجع به واردات كالا از جزيره كيش 1369/12/12
اصلاح تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش (عيدي) سال 1369 به كاركنان دستگاههاي اجرائي 1369/12/15
مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي طبق برنامه زمانبندي شده به كشور ونزوئلا و برزيل 1369/07/04
مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور چين و كره شمالي 1369/07/04
مسافرت وزير معادن و فلزات به كشورهاي گينه بيسائو و گينه كوناكري و زامبيا 1369/07/04
تصويبنامه راجع به ورود و صدور كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران 1369/07/08
افزايش اعتباري رديف هزينه هاي بازسازي مناطق جنگزده ،موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 1369 كل كشور به مبلغ 81000ميليون ريال 1369/07/08
تامين اعتبار مبلغ 3309610هزار ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي مربوط به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي استان ايلام 1369/07/25
ادامه دادن كليه قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف 1369/07/15
اجازه ورود و ترخيص سيصد تن خميرمايه نانوايي به شوراي آرد و نان 1369/07/23
آيين نامه اجرايي تبصره (3 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/03/12
آئيننامه اجرائي بند (9) ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 1369/03/16
اصلاح تصويبنامه شماره 53409/ت22288ه مورخ 1378/10/07 1378/10/26
افزايش سقف تسهيلات بانكي موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال جاري شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1378/10/22
تكليف كليه وزارتخانه ها و موسسات به تهيه برنامه زمانبندي عرضه و واگذاري يا انحلال شركتهاي تعيين تكليف شده وابسته و ارسال آن به دبيرخانه تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 كل كشور مستقر در سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 1378/11/02
تعيين قيمت فروش داروهاي دامي توليدي كارخانه هاي داخلي از جمله "مگنو فوسكال" 1378/10/07
تصويبنامه راجع به اصلاح جدول شماره(1)موضوع بند(الف)ماده(1)آيين نامه اجرايي قانون جبران وپيشگيري عوارض ناشي ازخشكسالي 1378/10/26
انتصاب برادر محمود اسلاميان به عنوان استاندار استان چهارمحال و بختياري 1369/02/19
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي يحيي محمد زاده بعنوان استاندار استان ايلام 1369/08/27
بلامانع بودن ترخيص قطعي انواع خودروهائي كه در اجراي قراردادهاي احداث پالايشگاههاي اراك وبندرعباس به صورت موقت وارد گرديده اند 1369/09/14
تصويبنامه راجع به واگذاري مسئوليت ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت به كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت 1369/03/09
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال جهت هزينه هاي متفرقه عمراني پيش بيني نشده و ضروري استانها و طرحهاي مناطق روستائي و عشايري 1369/03/13
بلامانع بودن ترخيص كالاهاي موضوع نامه وزارت بازرگاني كه تاتاريخ 1369/2/17 به گمرك ايران وارد شده اند 1369/02/17
بلامانع بودن ورود موقت دويست و ده دستگاه خودرو جهت استفاده در طرح مجتمع فولاد مباركه و پنج دستگاه در طرح مجتمع سنگ آهن چادرملو توسط وزارت معادن و فلزات 1369/03/13
تصويبنامه راجع به لغو دو تصويبنامه و اصلاح بند 2 مندرجات ذيل يادداشت فصل (58) جداول ضميمه آئيننامه اجرائي مقررات صادرات و واردات 1369/03/02
اجازه ورودوترخيص كالاي موضوع نامه مورخ 1368/11/1وزارت بازرگاني 1369/02/17
اصلاح ماده 1 آيين نامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بخشي ازاوراق مشاركت بند د تبصره 48 قانون بودجه 1378 كل كشور 1378/10/22
مستثني شدن سازمان ثبت اسناد و املاك كشورـتدارك و تجهيزواحدهاي ثبتي كشور از شمول بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1378 كل كشور 1378/11/03
اجازه جابجايي ميزان سهميه ارزي ماموريت خارج از كشور كاركنان دستگاههاي اجرايي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1378/10/19
اجازه ايجاد وابسته كار در كشور عمان به وزارت كار و اموراجتماعي 1369/09/05
طرح توزيع احداث يك هزار واحد مسكوني ارزان قيمت 1369/09/17
مطرح شدن مسائل مربوط به مبارزه با آلودگي هواي تهران در شورايعالي حفاظت محيط زيست 1369/09/21
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي اتحاد جماهير شوروي و تركيه 1369/09/11
مسافرت وزراي خارجه كشورهاي اردن و يمن به جمهوري اسلامي ايران 1369/08/27
مسافرت وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به كشور كوبا 1369/08/28
مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به كشور يونان 1369/09/11
مسافرت وزير نفت به كشور اتريش جهت شركت در كنفرانس سالانه اوپك 1369/09/18
مسافرت وزير صنايع سنگين به كشور ليبي 1369/09/21
اجازه احداث كارخانه شركت ماشين سازي پارس در محدوده 120كيلومتري تهران 1369/09/07
بلامانع بودن احداث واحد توليد شيشه ميان تهي توسط سازمان اتكا در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1369/08/29
بلامانع بودن احداث واحد توليد جوراب درداخل محدوده 120كيلومتري تهران 1369/08/29
تامين اعتبار واختصاص مبلغ 3698680 هزار ريال جهت پروژه هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي استان باختران 1369/08/02
بلامانع بودن ورود و ترخيص ده دستگاه كاميون كمپرسي توسط شركت ملي فولاد ايران 1369/03/09
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك ايران و پاكستان 1369/02/12
مسافرت وزير نفت جهت شركت در اجلاس اوپك به ژنو 1369/02/09
مسافرت وزير بازرگاني جهت برگزاري چهارمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و لهستان به كشور مزبور 1369/02/12
تصويبنامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران (تهران بزرگ ) و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ ) به خارج از محدوده شهر 1369/03/13
تصويب مواردي در خصوص سهام دولت در شركت نورد سنگين كاو يان 1369/03/02
اصلاح تصويبنامه شماره /1/10054ت 1123 مورخ 1369/3/7در خصوص نظارت گمرك بر مديريت فعاليتهاي ارگانهاي مختلف حاضر در گمرك بازرگان و سرو 1369/03/13
اختصاص معادل ريالي بيست ميليون دلار از محل صرفه جويي ارز واردات گوشت جهت خريد دام داخلي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1369/03/13
تقسيط بدهي هاي معوقه شركتهاي شفارود و چوكا بابت ماليات ،بيمه اجتماعي ،برق و بهره عوارض مالكانه حقوق دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان تامين اجتماعي وزارت نيرو و كشاورزي 1369/03/02
تصويبنامه راجع به تغيير نام فرودگاه بين المللي هفت تير به فرودگاه بين المللي امام خميني (قدس سره) 1369/03/09
الحاق عبارتي بعنوان بند 6 به تصويبنامه راجع به تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصادي هيات وزيران 1369/02/19
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور جمهوري كره 1369/02/19
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان اصفهان به مركزيت شهر اصفهان 1369/06/21
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان سيستان و بلوچستان به مركزيت شهر زاهدان 1369/06/21
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در دستگاههاي مذكور در تصويبنامه 1369/02/19
بلامانع بودن ايجاد دويست و هشتاد و سه پست سازماني در دانشگاه صنعتي سهند آذربايجان و هشتاد و هشت پست سازماني در بيمارستان پنجاه تختخوابي شهيد مبيني شهرستان سبزوار 1369/02/19
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه و شش ميليون ريال جهت اجراي قانون اصلاح قانون استخدام كشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي امام رضا ( ع ) مصوب 1360/11/13 به دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1369/02/19
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت انجام هزينه هاي ضروري شش ماهه اول سالجاري استانها به وزارت كشور 1369/03/13
تصويبنامه راجع به تعيين نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه در هيأت حمايت از صنايع 1369/10/02
مسافرت وزير صنايع زامبيا به جمهوري اسلامي ايران 1369/10/05
سفر وزير كشاورزي سوئد به ايران 1369/10/02
سفر وزير راديو و تلويزيون چين به ايران 1369/10/02
احتساب مبالغي كه توسط شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانه ها جهت پذيرايي از هيأتهاي خارجي پرداخت مي شود ،بعنوان هزينه هاي قابل قبول آنها 1369/09/28
سفر وزير صنايع به چك و اسلواكي 1369/09/25
تصويبنامه راجع به مابه التفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق جنگزده 1369/09/25
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت توزيع اعتبارات قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/10/02
تصويبنامه راجع به حق تعيين ميزان شهريه و كمك موضوع تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام كشوري 1369/09/28
تصويبنامه راجع به واگذاري اختيارات اجرائي به استانها 1369/09/21
بلامانع بودن ورود موقت شش دستگاه خودرو توسط پيمانكار طرح تجهيز معادن ذغالسنگ طبس 1369/04/13
بلامانع بودن اعاده به خدمت افراد بازنشسته موضوع نامه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،آموزش و پرورش ،صنايع و بازرگاني 1369/05/03
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال جهت ساخت حمامهاي بهداشتي در روستاهاي كشور به وزارت جهاد سازندگي 1369/04/06
مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشورهاي تانزانيا ،غنا،سيرالئون و سنگال 1369/04/17
مسافرت وزير امور خارجه به كشور كويت و مسافرت وزراي نفت كشورهاي الجزاير،نيجريه ،اندونزي و ونزوئلا به جمهوري اسلامي ايران 1369/04/17
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليارد و يكصد و پنج ميليون ريال جهت بازسازي مناطق آسيب ديده ناشي از حوادث غير مترقبه طبيعي به معاونت اجرائي رئيس جمهور 1369/11/03
تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش (عيدي) سال 1369 1369/10/23
اصلاحيه پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان دولت 1378/11/03
اصلاح بند(8) آيين نامه اجرايي بندج تبصره28 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/10/22
بلامانع بودن اجراي طرح توليد دي كلسيم فسفات توسط شركت ايران فسفات با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369/11/03
معافيت كليه مصالح ساختماني و ماشين آلات كه جهت استفاده در باز سازي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان وارد مي گردند از پرداخت 30% سود بازرگاني متعلقه 1369/10/16
اجازه به وزارت راه و ترابري جهت واگذاري اجرائي عمليات زير سازي باقي مانده قطعه 4(4-الف)راه آهن بافق بندر عباس به شركت ديور كره جنوبي 1369/11/03
بلامانع بودن ورود و ترخيص هشتصد دستگاه خودرو وانت دو ديفرانسيل توسط شركت خدمات و تجهيز تعاونيهاي معدني 1369/11/03
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال توسط معاونت اجرائي (اراده كل حوادث غير مترقبه )به استانهاي ذيربط 1369/10/16
بلامانع بودن ورود و ترخيص خودروهاي امدادرساني به زلزله زدگان استانهاي گيلان و زنجان اهدائي به هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1369/10/10
تصويبنامه راجع به پرداخت مابه التفاوت كارمزد دريافتي بانكها از اهالي مناطق زلزله زده و سيل زده 1369/10/16
تصويبنامه راجع به واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري در آنها 1369/11/03
اجازه ورود وسايل و لوازم مورد نياز ورزش بكس 1369/10/24
تعطيل روزهاي يازدهم، بيست و سوم و بيست و پنجم بهمن ماه و كسر معادل آن روزها از مرخصي استحقاقي كاركنان دستگاههاي دولتي 1369/10/23
واگذاري زمين به مالكين كه املاك آنها اعم از زمين و خانه واقع در شهرهاي خرمشهر و آبادان تخريب شده يا در طرح اجرائي شهرداري دولت واقع گرديده است 1369/10/25
مسافرت نخست وزير كشور پاكستان و وزراي خارجه كشورهاي موريتاني و قطر به جمهوري اسلامي ايران 1369/10/23
مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در دومين اجلاس كميسيون مشترك با كشور باكو به كشور مزبور 1369/10/19
مسافرت وزير نفت به كشور تركيه 1369/10/16
مسافرت وزير امور اقتصاد ودارايي جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك به كشور يوگسلاوي 1369/10/16
تصويب مواردي در خصوص بازديدي مقام معظم رهبري از استانهاي باختران و ايلام 1369/10/16
اجازه ورود خودرو مورد نياز به دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در تهران 1369/10/10
تصويبنامه راجع به حذف عباراتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 1369/07/15
تنفيذ آيين نامه هاي اجرايي تبصره هاي قانون بودجه سال 1369كل كشور براي اجراء در سال 1370 1369/11/21
لغو تصويبنامه راجع به تشكيل كميسيون ويژه پشتيباني و مهندسي صنعتي امور دفاعي هيات دولت 1369/06/18
تعيين نماينده ويژه رييس جمهور و لازم الاتباع بودن تصميمات نماينده مذكور 1369/11/28
اصلاح بند 1 تصويبنامه اجازه مشاركت قرارگاه بازسازي خاتم الانبياء ( ص ) دراجراي پروژه هاي مربوط بازسازي مناطق جنگزده 1369/09/25
تصويب مواردي پيرامون مسائل مالي و روابط اختصاصي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران 1369/07/25
اجازه فعاليت به مركز فرهنگي آلمان در تهران 1369/09/28
تغيير مهلت مذكور در تصويبنامه راجع به تعيين نحوه صدور مجوز ورود به كشور و اقامت اتباع بيگانه ايكه بنا به تقاضاي دستگاههاي دولتي به كشور مسافرت مي نمايند 1369/06/21
همكاري كليه وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و موسسات دولتي و وابسته به دولت نسبت به اعزام كاركنان خود به هياتهاي نظارت بر انتخابات 1378/11/14
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1369/12/26
تصويبنامه شماره 10392ـ78/م /ت 22364هـ مورخ 18 /11 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/11/13
تصويبنامه شماره 10393ـ78/م /ت 22413هـ مورخ 18 /11 /1378 راجع به مصالحه متعهدان ارزي 1378/11/13
تعيين آقاي محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهور ورييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوردرمورد افزايش اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي ملي و استاني 1378/11/13
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به انجام فعاليتهاي مربوط به برگزاري هر چه با شكوهتر مراسم 22 بهمن وگزارش فرهنگ وارزشهاي اصيل انقلاب اسلامي در سطح ملي و جهان 1378/11/04
اصلاحيه بند(2) اصلاحي ماده (6) اصلاحي اساسنامه صندوق تعاون 1378/11/03
به اجرا گذاردن مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع بين المللي به شرح فهرست پيوست توسط دستگاههاي ذي ربط 1378/10/22
تصويبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به سازمانهاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 1378/11/10
اجازه اقدام وزارت راه و ترابري نسبت به خروج از كنوانسيون بين المللي حفظ جان اشخاص در دريا و كنوانسيون راجع به يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دريا 1378/11/10
اصلاح تصويبنامه تامين اعتبارواختصاص مبلغ پانصدميليون ريال براي تكميل مجتمع فرهنگي،مذهبي وليعصر(عج)شهرستان فسا به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس 1378/11/24
موقوف الاجرا گرديدن آيين نامه اجرايي بند( و )تبصره 34 قانون بودجه سال1378 كل كشور 1378/11/13
مستثناشدن اعتباررديف 127000( موسسه كاروتامين اجتماعي)قانون بودجه سال1378كل كشورازشمول بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال1378كل كشور 1378/11/24
مستثني شدن انستيتو پاستور ازشمول بند 11ضوابط اجرايي بودجه سال1378كل كشور 1378/11/24
تعيين مجازات كافي براي متهمين به تخريب و سرقت سيم‌هاي تلفن 1353/09/26
انتخاب جايگزين عضو هيات مركزي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1369/12/14
تامين اعتبار واختصاص مبلغ هفت ميليارد وسيصدميليون ريال به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت هزينه هاي معاونت وظيفه عمومي 1378/12/08
مستثنا شدن اعتبار هزينه مكانيزه نمودن طرح جامع اطلاعات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1378كل كشور 1378/12/04
اجازه پرداخت مابه التفاوت حق بيمه كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي از محل اعتبارات مصوب به كليه دستگاههاي دولتي 1378/12/01
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان 1378/12/01
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري و هماهنگي لازم براي اجراي هر گونه طرح آماري با مركز آمار ايران 1378/11/30
تصويبنامه شماره 11336ـ78/م /ت 22398هـ مورخ 1378/12/14 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/12/11
تصويبنامه شماره 11337ـ78/م /ت 22399هـ مورخ 14 /12 /1378 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1378/12/11
تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال براي عمليات ضروري و هزينه هاي سرمايه اي مركز ملي جوانان 1378/12/08
تامين اعتبارو اختصاص مبلغ سيصد ميليارد ريال وام از محل تسهيلات تبصره 3 قانون بودجه سال 1379كل كشور به كارخانجات چاي 1378/11/24
اصلاح ماده 6 اساسنامه سازمان خدمات هليكوپتري 1378/12/01
اصلاح عبارتي ماده 25اصلاحي آيين نامه استخدامي شهرداري تهران 1378/11/27
اجازه امضا و اجراي ضمانتنامه مربوط به قرارداد منعقد شده بين شركت توانير و شركت اينتمكو به وزيراموراقتصادي و دارايي و تفويض اختيارات ناشي از اين تصويبنامه به غير 1374/06/29
اصلاح مصوبه اجازه فروش ساختمان متعلق به شركت ساخت ايران واقع در فاز چهارشهرك قدس به قيمت روز 1378/12/18
موقوف الاجرا گرديدن مصوبه معافيت كامل از پرداخت كليه سودبازرگاني بر مبناي ارزش سيف جهت كالاهاي اعتبارات اسنادي براي طرح احداث سالن بزرگ همايشهاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1378/12/18
اصلاح مصوبه واگذاري وظايف و اختياراتي به كميسيون سياسي ـدفاعي هيات دولت با رياست وزير كشور به منظور ساماندهي امور مربوط به اتباع بيگانه و جلوگيري از ورود اتباع غير مجاز 1378/12/18
اصلاح مصوبه چگونگي صلح اراضي و املاك طرح بازسازي ناصرخسرو به شهرداري تهران 1378/12/18
اصلاح آيين نامه سرمايه گذاري هاي ايران درخارج ازكشور 1378/12/18
اصلاح ضوابط اجرايي بودجه جاري سال 1378 كل كشور 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي بند و تبصره 33 قانون بودجه سال1378كل كشور 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي بند و تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/12/18
اصلاح مصوبه اصلاح آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران 1378/12/18
تصويبنامه شماره 68268/ت 21767هـ مورخ 17 /12 /1378 راجع به اصلاح آيين نامه اجرايي قانون معادن 1378/11/15
اصلاح مصوبه اجازه فروش يك باب انبار قديمي به پلاك ثبتي 40 واقع در حومه بخش يك كرمانشاه به استانداري كرمانشاه و واريز درآمد حاصل به حساب درآمد عمومي كشور 1378/12/18
اصلاح مصوبه اجازه ترخيص خودروهاي اهدايي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد 1378/12/18
لغو تصويبنامه هاي موضوع مواد 7 و 4 اصلاحي اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي اجزاء 3 ، 4 و 5 بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آندسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته اند 1378/12/18
حذف ماده 9 آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/12/18
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/12/18
اصلاح بند 3 آيين نامه اجرايي بند ج تبصره 28 قانون بودجه سال 1378 كل كشور و موقوف الاجرا شدن بند 6 آن 1378/12/18
اصلاح مصوبه اجازه فروش يك باب ساختمان قديمي واقع در تهران به وزارت فرهنگ و آموزش عالي(صندوق رفاه دانشجويان) 1378/12/18
موقوف الاجرا گرديدن تصويب نامه اجازه فروش تعداد هفتاد و نه دستگاه تريلر و پنجاه و هشت دستگاه خودرو سنگين كمپرسي مربوط به طرح مجتمع فولاد مباركه به رانندگان 1378/12/18
اصلاح ماده 3 آيين نامه اجرايي بند ج تبصره52 قانون بودجه سال 1378 كل كشور و تبصره آن 1378/12/18
الحاق يك تبصره به مصوبه واگذاري زمين مناسب جهت احداث سه هزار واحد مسكوني در شهرجديد پرند با تخفيف سي درصد به فرهنگيان توسط وزارت مسكن و شهرسازي 1378/12/18
تصويب مواردي در خصوص استفاده از تسهيلات فاينانس براي اجراي طرح سيمان فارس نو 1378/12/10
اصلاح مصوبه اصلاحي اجازه استخدام45 نفردر فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1378/12/18
اصلاح تصويبنامه اجازه فروش زمين و ساختمان مربوط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور واقع درخيابان استاد نجات الهي ـخيابان ورشو 1378/12/18
اجازه خريد اتوبوس،ميني بوس،آمبولانس و پول رسان ساخت داخل به دستگاههاي اجرايي 1378/12/22
اجازه اشتغال به كارافرادي در وزارت كشاورزي، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي 1378/12/22
اصلاح ماده1 آيين نامه اجرايي تبصره49 قانون بودجه سال1377كل كشور 1378/12/18
اصلاح آيين نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم،چابهاروكيش 1378/12/18
تصويب مواردي به منظور بهينه سازي امر ساخت ،تجهيز و نگهداري اماكن ورزشي 1374/04/27
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني 1378/12/18
حذف بندپ اصلاح آيين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب1365 1378/12/18
اصلاح ماده20 تصويبنامه ضوابط ثبت شركتهاومالكيتهاي صنعتي ومعنوي درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان كرمان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم يزد 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان هرمزگان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان زنجان 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون تامين اعتبار احداث،تكميل،توسعه و تجهيز اماكن ورزشي 1378/12/18
موقوف الاجرا شدن تصويبنامه تعيين و اختصاص مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال به عنوان تسهيلات بانكي جهت تعميرات وبازسازي و خريد مواد اوليه به كارخانجات چيت سازي بهشهر 1378/12/18
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي مبني بر ارسال آگهي هاي مورد نظر حداقل سه روز قبل از موعد چاپ به اداره كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1378/12/17
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان سمنان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان مازندران 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان لرستان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان كردستان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان غربي 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 53 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/12/18
موقوف الاجرا گرديدن تصويبنامه معافيت اعتبارات اسنادي گشايش شده توسط بانك ملي ايران شعبه حسابهاي دولتي براي طرح ساختمان كنفرانس سران كشورهاي اسلامي از پرداخت سود بازرگاني 0 1378/12/18
ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1378/12/11
اصلاح تصويبنامه كميسيوني مركب از وزراي كارواموراجتماعي،كشور بهداشت،درمان وآموزش پزشكي وغيره بامسئوليت وزير صنايع به منظور بررسي اثرات ركودجهاني بر منابع توليدي 1378/12/18
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 16قانون بودجه سال1377كل كشور 1378/12/18
تصويبنامه در خصوص احداث شهرك صنعتي در ايوانكي 1379/01/17
الحاق متني به تصويبنامه چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريدخدمت به پيماني 1378/12/11
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان قزوين 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان خوزستان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان همدان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان خراسان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان سيستان و بلوچستان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان ايلام 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان اصفهان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان مركزي 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان چهارمحال و بختياري 1378/12/18
تصويبنامه شماره 103ـ79/م /ت 22717هـ مورخ 20 /1 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/01/17
معافيت شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيد رود از پرداخت وجوه مربوط به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378/12/25
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي به بكاربردن واژه هاي مشترك گروههاي حمل و نقل كه به تصويب فرهنگستان زبان و ادب فارسي رسيده است 1379/01/22
درخواست از كليه وزراء ، روساي سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به ارسال ايميل آدرس وزارتخانه يا دستگاه و يا وب مستر 1379/01/07
اصلاح آيين نامه اجرايي بند الف تبصره48 قانون بودجه سال 1378كل كشور 1378/12/25
تاييد خريد 4 فروند كشتي تانكر 5000 تني از محل منابع داخلي 1378/12/28
تاييد خريد 9 فروند كشتي صيادي براي اجراي طرح توسعه ناوگان صيادي در درياي عمان و اقيانوس هند با استفاده از تسهيلات فاينانس 1378/12/21
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي – مصوب 1367 1379/01/28
‌آيين‌نامه نحوه همكاري واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با مركز آمار ايران 1379/01/28
تصويبنامه شماره 469ـ79/م /ت 22751هـ مورخ 4 /2 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/01/31
تصويبنامه شماره 858ـ79/م /ت 22781هـ مورخ 13 /2 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/02/07
ضوابط اجرايي بودجه جاري سال 1379 كل كشور 1379/01/21
تصويبنامه شماره 468ـ79/م /ت 22753هـ مورخ 4 /2 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/01/31
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان فارس 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان گيلان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان كرمانشاه 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان گلستان 1378/12/18
تعيين فهرست روستاهاي محروم استان اردبيل 1378/12/18
تصويبنامه راجع به تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهوردر مورد نحوه اجراي بندهاي (ج) و(ي) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 كل كشور 1379/01/24
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه احداث خط لوله سوم آبرساني بوشهر 1369/06/05
تصويب تركيب اعضاء و وظايف كميته تخصصي اصلاح سيستمها و روشهاي دستگاههاي اجرايي 1378/12/18
تصويب نامه راجع به خريد دام در مناطق آسيب ديده از خشكسالي 1379/02/07
لغو تصويبنامه اضافه شدن وزير مسكن و شهرسازي به تركيب اعضاي كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات دولت 1379/01/31
‌اصلاح آيين نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي 1379/01/17
اصلاح بند (5) ماده (1) آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي 1379/02/07
جانشين نمودن گازطبيعي بجاي فرآورده هاي نفتي در واحدهاي توليدي و نيروگاهها 1369/09/26
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه انجام عمليات ساختماني قطعه 2 راه آهن باد ـ ميبد 1369/08/07
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه احداث خوابگاههاي دانشجوئي 1369/05/15
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه عمليات راهسازي قطعات 1و2 راه اصلي شهرضا ـ بهبهان و كمربندي سميرم 1369/03/01
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه عمليات تكميلي روكش آسفالت گرم راه اصفهان ـ شهرضا 1369/03/21
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه عمليات راهسازي قطعه اول راه لارـ كهورستان 1369/03/01
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه عمليات راهسازي كمربندي شهر خرم آباد 1369/03/01
تاييد خريد 4 فروند هواپيماي از محل منابع داخلي بصورت ترك تشريفات مناقصه توسط شركت آسمان 1369/03/28
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه عمليات راهسازي واريانت سياه پيشه واقع در راه اصلي كرج ـ چالوس 1369/06/19
اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه طراحي و تامين تجهيزات سيستم HVAC ( سرمايش و هواساز ) نيروگاه شهيد رجائي 1369/02/24
افزايش ظرفيت راه آهن بندرامام ـ تهران از 3/6 ميليون تن حمل بار سالانه به 16/5 ميليون تن 1369/12/27
سرمايه گذاري شركت سهامي مزرعه نمونه ارتش از محل منابع داخلي در سالهاي 1369 و 1370 1369/12/27
سرمايه گذاري شركت سهامي سهامي نكاچوب از محل منابع داخلي 1369/12/27
اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال سوبسيد به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1369/12/06
تامين اعتبار براي امور جاري صندوق پرداخت خسارت به توليدكنندگان محصولات كشاورزي و دامي و شركت سهامي توليد و تهيه بذر نهال 1369/11/15
هزينه انجام توزيع كوپن روستائي با كنترلهاي ويژه و تكميل فرمهاي كنترلي كامپيوتري توسط جهاد سازندگي 1369/10/24
تصويب مواردي در خصوص مسائل و مشكلات شركتهاي چيت سازي بهشهر، ريسندگي و بافندگي ري، توليد درب و تخته سه لايي شهيد رجايي و آريا ديزل پارت 1378/10/26
اجازه ورود خودروهاي توليدي شركتهاي خودروسازي داخلي 1379/01/31
استمهال بدهيهاي شركت نخكار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانكها بمدت يكسال ديگر 1378/11/24
تصويبنامه شماره 848ـ79/م /ت 22780هـ مورخ 13 /2 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/02/07
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون الزام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور 1379/01/17
موقوف الاجرا گرديدن جزء ب بند 2 تصويبنامه اجازه استخدام در وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي وابسته و تابعه آن در قالب طرح جامع نيروي انساني و انجام مطالعات لازم به منظور بررسي مسايل و تهيه برنامه جامع ده ساله 1379/02/04
اصلاح تصويبنامه تفويض اختيار تصميم گيري در مورد تبديل روستا به شهر 1379/01/28
مقررات مربوط به تغيير كاربري هاي آموزشي (مصوب 31 /1 /1371) 1371/01/31
تعرفه آگهي‌هاي دولتي براي سال 1379 1379/01/28
استمهال بدهيهاي شركت صنايع فلزي ايران و شركت كفش شادانپور به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي 0 1378/12/18
تصويبنامه در خصوص چرخه مديريت بهره وري در كليه دستگاههاي اجرايي 1379/02/25
رسيدگي و اقدام نسبت به شكايت ،درخواست وياسوال نمايندگان دفتر ارتباطات مردمي رسيدگي به شكايات نهاد رياست جمهوري توسط دستگاههاي اجرايي 1369/11/18
بخشنامه راجع به اعلام نظر جناب آقاي حبيبي مبني بر رعايت مفاد بخشنامه شماره /170د مورخ 1367/1/20 سازمان امور اداري 1369/03/21
همكاري كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسركشور با دبيركل مجمع جهاني اهلبيت ( ع ) 1369/12/08
همكاري كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با دانشكده هاي پزشكي رفسنجان ـ بابل ـ كاشان و قزوين 1369/11/07
محول گرديدن مسئوليت برگزاري كليه مراسم و راهپيمائيهاي عمومي و مناسبتهاي رسمي در داخل كشور به شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي 1369/11/04
بخشنامه در خصوص طرح فوب 1369/06/20
اضافه گرديدن نماينده تام الاختيار وزارت راه وترابري به اعضاء كميسيون موضوع بخشنامه تشكيل كميسيون در شهرستانهايي كه باجمعيت بيش از بيست وپنج هزار نفر درجوار آنها شركتهاي صنعتي وجود ندارد 1369/06/01
تشكيل كميسيوني در شهرستانهايي كه جمهيت آنها بيش از بيست وپنج هزار نفر در جوار آنها شهركهاي صنعتي وجود ندارد جهت تعيين مناطق مناسب براي استقرار صنايع 1369/05/14
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به نصب پلاك روي كليه خودروهاي خود و عدم پارك خودروهاي بدون راننده و سرنشين و معابر عمومي 1369/05/08
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مبني بر قراردادن يك نفر در ساعات اداري و ايام تعطيل به عنوان كشكيك به گونه اي كه اختيار تصميم گيري در مسائل اداري جاري و نسبتا مهم و0000راداشته باشد0 1369/04/10
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به ياري موثر و مفيد دست اندركاران برنامه هاي تابستاني وزارت آموزش و پرورش براي دانش آموزان 1369/03/30
مكلف نمودن كليه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و واحدهاي تابعه به همكاري وزارت آموزش و پرورش در هفته بزرگداشت مقام معلم 1369/01/15
اتخاذ تصميم وزراء رياست مجامع عمومي نسبت به مواردي از جمله اعلام نرخ محصولات قابل فروش ،اخذوام ،فروش و واگذاري اموال سرمايه گذاري 1369/02/08
تكليف كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به همكاري با وزارت آموزش و پرورش در اجراي برنامه هاي تربيتي و فرهنگي تابستان 1369/03/30
تكليف كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسركشور به مبذول داشتن نهايت همكاري و هماهنگي جهت بزرگداشت و تجليل از مقام حكيم ابوالقاسم فردوسي 1369/02/24
مكلف نمودن دستگاههاي اجرايي به خودداري از پذيرش شرط بيمه كالاهاي وارداتي نزد موسسات بيمه غيرايراني در قرارداد اجراي پروژه هاي صنعتي 1369/02/11
تكليف كليه وزارتخانه ها به نيمه افراشته درآوردن پرچم كشور در هفته عزاي عمومي از تاريخ 1369/3/11 بمناسبت اولين سالگرد رحلت حضرت امام خميني 1369/03/12
تكليف كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ، موسسات شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ،بانكها و موسسات وابسته به آنها به مراقبت كامل لزوم پوشش كاركنان و ارباب رجوع مطابق ضوابط اسلامي در محيط كليه دستگاهها 1369/02/09
تكليف آقايان وزراء،مسئولان محترم نهادهاي انقلاب اسلامي ،سازمانهاو موسسات و شركتهاي دولتي به صدور دستورات لازم در زمينه تامين آمار و اطلاعات مورد درخواست مركز آمار ايران و خودداري از هر گونه تاخير در اينمورد 1369/02/07
تكليف وزارت كشاورزي به كارگيري نهايت هم خود جهت اجرا و بهره برداري به موقع طرحهاي محوري توليد شكر و كاغذ و خوراك دام 1369/01/22
تكليف كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و شركتهاي دولتي به اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني در دستگاههاي دولتي مصوب 1366/10/27حداكثر تا پايان سالجاري 1369/04/16
تكليف كليه وزارتخانه ها ،نهادهاي انقلاب اسلامي ،سازمانها و موسسات دولتي و استانداريها به ياري نمودن سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور از حيث اجراي قسمتي از پروژه هاي عمراني بر اساس موازين مورد توافق طرفين 1369/04/16
تكليف كليه دستگاههاي اداري و نهادها به همكاري و هماهنگ نمودن فعاليتهاي خود با ستاد رسيدگي به امور آزادگان و تعيين جناب مهندس ميرزاده معاونت اجرايي به عنوان نماينده تام الاختيار رياست جمهوري و دولت در ستاد 1369/05/25
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به همكاري همه جانبه با ستاد رسيدگي به امور آزادگان 1369/05/25
تكليف كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ، موسسات دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريها به همكاري جدي با شوراي نگهبان نسبت به اعزام كاركنان خود به هياتهاي نظارت بر انتخابات ،عرضه امكانات ،دادن وسائط نقليه وامثال آن درصورت درخواست شوراي نگهبان 1369/06/04
تكليف كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به در اختيار قراردادن اطلاعات مورد درخواست آمارگيران بانك مركزي در اسرع وقت بدون دريافت هزينه 1369/06/07
ملزم نمودن كليه مسئولان دولتي به شناسايي و انتقال كليه اسناد و مدارك و اوراق دولتي مضبوط در بايگانيهاي راكد دستگاهها به سازمان اسناد ملي ايران 1369/06/26
تكليف كليه وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي معمول داشتن نهايت همكاري در خصوص صدور حكم ماموريت كاركنان در مورد درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با وزارت مذكور 1369/07/03
بخشنامه راجع به استخدام آزادگاني كه از سوي ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا نمايندگيهاي آن در استانها براي اشتغال معرفي مي شوند 0 1369/08/23
تكليف كليه وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي و000به خودداري اكيد از اتخاذ هر گونه تصميم كه به طور مستقيم منجر به افزايش محصولات و خدمات مي گردد 1369/08/26
نظارت آقايان وزراء و روساي سازمانهاي مستقل بر تامين نيازهاي استخدامي 1369/11/18
ارسال اطلاعات راجع به اماكن استيجاري كه در مالكيت خصوصي مي باشند به دفتر معاون اول رئيس جمهور 1369/10/04
اتخاذ تصميماتي در خصوص ايجاد تعادل در فعاليتهاي اقتصادي كشور 1369/11/01
عدم تسري افزايش قيمت در مورد قراردادهاي ارزي 1369/09/12
كاهش قيمت گندم در بازارهاي بين المللي و اجازه خريد وفروش گندم 1369/07/09
تامين ارز موردنياز جهت بن كارگري 1369/04/25
تغيير در تعرفه حمل و نقل جاده اي و برقراري استراتژي و مباني جديد 1369/04/18
سرمايه گذاري شركت سهامي خدمات ماشينهاي كشاورزي قزوين از محل منابع داخلي 1369/04/18
سياستهاي صادراتي 1369/03/28
تامين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت خريد كاغذ واترمارك براي چاپ و توزيع كوپنهاي مرحله دهم امحاء كوپنهاي مرحله نهم 1369/01/27
تعيين ماليات خودروسواري و توليدي با ارز رقابتي 1369/02/03
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج در بند (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 كل كشور 1379/02/28
اجازه اقدام نسبت به خريد اتوبوس، ميني ‌بوس، آمبولانس و پول‌ رسان ساخت داخل به دستگاههاي اجرايي 1379/02/25
تصويب نامه راجع به قيمت گذاري كالاهاي قاچاق مكشوفه 1379/02/18
‌اصلاح تصويبنامه اجازه برگزاري همايش قارچ ‌شناسي سال 2000 1379/02/25
اصلاح تصويبنامه اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركتهاي جواهرنشان و فراگير بافت بلوچ 1379/02/28
تصويبنامه شماره 2014ـ79/م /ت 22947هـ مورخ 16 /3 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/03/11
اصلاح عبارتي در تصويبنامه تفويض اختيارات دولت به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات دولت مربوط به آيين نامه هاي اتباع خارجه 1379/02/28
تامين بخشي از بودجه سازمان تعزيرات حكومتي در سال 1379 از حسابهاي شماره 150 و 182 متمركز خزانه به مبلغ نه ميليارد و نهصد و هشتاد و دو ميليون و هشتاد و هشت هزار ريال توسط خزانه داري كل 1378/12/17
تصويبنامه در خصوص تعيين ميزان پيش ‌پرداخت براي گشايش اعتبار اسنادي (L.C) در سال 1379 1379/02/28
اصلاح عبارتي در كليه تصويبنامه هاي موضوع بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1379/03/08
تاييد تسويه حساب و اجراي محكوم به در مورد سه نفر از كارمندان بانك سپه شعبه نيويورك 1379/02/18
‌اصلاح تصويب نامه تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از قراردادهاي مربوط به‌ طرحهاي عمراني 1379/02/25
سفر وزير كار و امور اجتماعي جهت شركت در اجلاس سازمان جهاني كار به ژنو 1369/02/30
سفر وزير اقتصادي و دارايي بر طبق برنامه زمانبندي شده براي شركت در اجلاس صندوق اوپك به وين 1369/03/16
سفر وزير نفت به كشور سنگاپور جهت شركت در سمينار نفت و پول 1369/03/02
تصويب مواردي جهت سرعت بخشيدن به بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ تامين خدمات مورد نياز استانهاي جنگزده 1369/02/05
تخصيص %30 از بودجه مصوب طرحها در سال 1369 بطور علي الحساب براي سه ماهه سال جاري 1369/02/05
آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1370 كل كشور 1369/12/08
اصلاح تصويبنامه اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذشده از موسسات خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1379/03/22
تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص جابجايي اعتبارات سال 1379 طرحهاي عمراني 1379/03/22
اصلاح تصويبنامه اتخاذ تصميماتي درخصوص مسايل و مشكلات و بدهيهاي شركتهاي نازنخ ،خزرخز و نخكار 1379/03/18
تصويبنامه شماره 2176ـ79/م /ت 22965هـ مورخ 21 /3 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/03/18
اصلاح تصويبنامه اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت فرآورده هاي ساختماني و شركتهاي كفش وين 1379/03/18
مستثني بودن وزارت امور خارجه در مورد خريد وسائل صوتي و تصويري مورد نياز نمايندگيهاي ايران درخارج از كشور از بند 12 ضوابط اجرايي بودجه 1369/09/28
آئيننامه تقويت بنيه علمي داوطلبان مناطق محروم كشور براي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي 1369/12/19
تصويبنامه راجع به فهرست آفات عمومي و قرنطينه اي داخلي 1369/02/19
تصويبنامه راجع به اجراي آئيننامه اجرائي تبصره 38 قانون بودجه سال 1369 در سال 1370 1369/12/15
مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت شركت در سومين اجلاس وزراي اطلاعات كشورهاي غيرمتعهد به كوبا 1369/06/25
مسافرت وزير اقتصادي و دارايي جهت شركت در اجلاس سالانه بانك جهاني به واشنگتن 1369/06/25
مسافرت وزير بازرگاني جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك كشور سوريه 1369/06/11
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي آرژانتين و اروگوئه 1369/06/11
مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك كشور بلغارستان 1369/06/11
مسافرت وزير امور خارجه جهت شركت در اجلاس سازمان ملل متحد به نيويورك 1369/06/25
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور شوروي جهت شركت دراجلاس كميته مشترك حمل و نقل 1369/06/21
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي زيمباوه ،نيجريه ،كنيا و اوگاندا 1369/06/21
مسافرت وزير نفت به كشورهاي چكسلواكي و روماني 1369/06/21
تصويبنامه راجع به تعيين آقاي مهندس ميرزاده معاون اجرائي رئيس جمهور بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده 1369/06/14
آيين نامه اجرايي بند و تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 كل كشور 1379/01/14
آيين نامه اجرايي بند د تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 كل كشور 1379/01/14
تصويبنامه شماره 1404ـ79/م /ت 22583هـ مورخ 11 /3 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/03/08
تصويبنامه شماره 1359ـ79/م /ت 22860هـ مورخ 27 /2 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/02/25
تصويبنامه شماره 1358ـ79/م /ت 22832هـ مورخ 27 /2 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/02/25
محسوب گرديدن مبلغ 650/000/000 ريال كمك تعدادي از دستگاههاي دولتي به امر بهزيستي جزء هزينه هاي قابل قبول دستگاههاي مزبور 1369/06/14
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت با شركت سهامي آزادراه قم ـ كاشان به وزارت راه وترابري 1369/06/11
تعرفه هاي مربوط به انجام خدمات توسط وزارت راه و ترابري 1369/06/19
تصويبنامه شماره 2570ـ79/م /ت 23069هـ مورخ 1 /4 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/03/29
تصويبنامه شماره 2571ـ79/م /ت 23070هـ مورخ 1 /4 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/03/29
اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت لوله سازي خوزستان 1378/10/26
اجازه خريداري و وارد نمودن جو مورد نياز كشور به مقدار سيصد هزار تن علاوه بر مقدار قبلي به وزارت جهاد سازندگي 1379/03/10
اجازه خريد ششدانگ يك باب خانه احداثي واقع در بخش چهار شيراز جهت استفاده ييلاقي توسط آقاي ابراهيم عباس البلوشي 1379/03/25
آئيننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري و تعرفه هاي مربوط 1369/10/30
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده يك آئيننامه استقلال اداري و مالي انستيتو پاستور ايران 1369/10/30
تكميل مطالعات فازهاي صفر، يك و دو خطوط 3 و 4 و 6 و 7 و 8 متروي تهران و اتصال قطار شهري تهران به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و اتصال به شهرهاي واوان، پرند و اتصال مهرشهر، هشتگرد و اتصال تهران به ورامين و پرديس 1381/03/22
تصويبنامه راجع به الحاق موادي به آئيننامه اجرائي قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده هاي شهدا 1369/10/30
تصويبنامه راجع به اجراء ضوابط اجرائي بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدي آن در سال 1369 1369/03/13
آئيننامه اجرائي بند ‹‹ك›› تبصره (13) قانون بودجه سال 1368 كل كشور 1369/10/30
تصويبنامه هيئت وزيران در مورد اصلاح تشكيلات ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده 1369/02/05
بلامانع بودن ترخيص قطعي 37 دستگاه خودرو وارده توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارتي طوس 1369/02/01
اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت بروناي دارلسلام از طريق نمايندگي اكروديته 1369/02/02
بلامانع بودن ايجاد دوهزاروسيصدوبيست وسه پست سازماني در وزارت امور اقتصادي و دارايي 1369/07/22
تصويبنامه شماره 3176ـ79/م /ت 23118هـ مورخ 18 /4 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/04/15
تصويبنامه شماره 3177ـ79/م /ت 23117هـ مورخ 18 /4 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/04/15
اصلاح بند 6 مصوبه اصلاح جدول يارانه هاي سال 1378 1378/12/21
تصويب نامه در خصوص تمديد مهلت مندرج در بند 6 تصويب نامه موضوع بند «الف» ماده «1» قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران 1379/04/12
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان به وزارت بازرگاني 1379/03/25
اجازه امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به وزارت راه و ترابري 1379/03/25
تصويب‌نامه راجع به ساعات شروع كار بانكها 1379/03/22
اصلاح تصويبنامه اصلاحي اجازه دريافت مبالغي بابت ارائه خدمات صدور پروانه اقامت، تمديد رواديد، تحصيل تابعيت، بقاء بر تابعيت پدر، رجوع به تابعيت اوليه توسط وزارت كشور 1379/04/05
‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب‌اسلامي محكوميت داشته‌اند 1379/04/12
الحاق بندهايي به تصويبنامه در اختيار قراردادن كليه وجوه پرداختي شركتهاي خارجي به افراد ايراني حاضر در هياتهاي مديره موسسات ايراني سهامدار در شركتهاي خارجي 1379/04/05
اتخاذ تصميماتي درخصوص مسايل و مشكلات خاص شركتهاي بهمن پلاستيك، نقش ايران، ميخ سازي يزد و نوظهور 1379/02/28
اصلاح تصويبنامه بلامانع بودن ورود و ترخيص اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي تابع، خارج از سيستم بانكي بدون انتقال ارز در سال 1379 1379/04/08
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي گهواره به شهر 1379/03/11
ايجاد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان 1379/03/11
رد پيشنهاد احداث مجتمع مسكوني شركت نفت (مصوب 3 /12 /1371) 1371/12/03
اصلاحيه تصويب نامه راجع به حق بيمه كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي 1379/04/08
اصلاح تصويبنامه تصويب مواردي درخصوص مسايل و مشكلات خاص شركتهاي نساجي مازندران ، وين و آرامش يزد 1379/04/08
اتخاذ تصميماتي درخصوص مسائل و مشكلات خاص شركت چوب وصنعت ايران 1378/12/01
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1379 طرحهاي عمراني 1379/04/08
تصويبنامه شماره 3779ـ79/م /ت 23174هـ مورخ 3 /5 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/05/02
تصويبنامه شماره 3780ـ79/م /ت 23204هـ مورخ 3 /5 /1379 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزي 1379/05/02