}

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 36570/ت55939هـ مورخ 1400/04/05 هيأت وزيران (تعيين حدود انتشار امواج و پرتوهاي موضوع ماده (30) قانون هواي پاك)

مصوب 1400/06/07


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ