}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال قسمت اخير جزء 3 بند (ب) بخشنامه سازمان مورخ 7 اسفند 1396

مصوب 1399/11/19 سازمان امور مالياتي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ