}

ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي درخصوص آراي عدم مغاير تطبيق مصوبات هيات وزيران با قوانين احراز شده

مصوب 1399/11/15


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ