}

مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص مصوبه شماره 2 جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات

مصوب 1399/10/21 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ