}

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره ‌وري كاركنان باليني نظام سلامت، موضوع تصويب ‌نامه شماره 222168‏ /ت43616هـ مورخ 11‏ /11‏ /1388

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12