}

تصويب نامه در خصوص ايجاد شهرستان جالق و بخش كله گان در استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15