}

تصويب نامه در خصوص مسافرت هاي مورد نظر با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27