}

تصويب نامه در خصوص تعيين حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12