}

الحاق بند (4) به تصويب نامه شماره 3622 /ت57579 هـ‌ مورخ 1399/01/20

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12