}

لايحه و آيين نامه اجرايي طرح ترويج حمايت و توسعه فرهنگ داوطلبانه شهر اصفهان

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان