}

ابخشنامه در خصوص عدم برگزاري مراسم راهپيمايي اربعين سيدالشهدا (ع) در داخل كشور و يا كشور عراق شرايط شيوع ويروس كرونا

مصوب 1399/07/12 معاون اول رئيس جمهور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ