}

رأي وحدت رويه شماره 793 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام خواهي بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسي دعوي اثبات وقفيت

مصوب 1399/05/14


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ