}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1399/03/03

مصوب 1399/05/06 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ