}

تصويب نامه درخصوص تعيين مبلغ دو هزار و دويست و سيزده ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون ريال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ