}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/04/21 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1398/12/26