}

تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شرها و محدوده روستاها

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ