}

لغو تصويب نامه شماره 4688 /ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [اصلاح ماده (15) اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز]

مصوب 1399/04/18 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12