}

شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي از اطلاعات عمومي

مصوب 1397/07/29 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 1387/11/06