}

تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار مورد نياز به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي پروژه هاي پيشگيرانه جهت ساماندهي رودخانه كرج در محدوده شهر قدس استان تهران

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12