}

چكيده نامه بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ