}

آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/03/21 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1398/12/26