}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 1398/07/21