}

مكاتبه سازمان برنامه و بودجه درخصوص ارسال اصلاحيه مصوبه شوراي اقتصاد درمورد طرح هاي هفت گانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس

مصوب 1398/12/13 شوراي اقتصاد


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ