}

اصلاح بند (پ) تصميم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 /11 /1392

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12