}

تصويب نامه درخصوص انتزاع بخش زهان از شهرستان زيركوه و الحاق به شهرستان قائنات

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15