}

تصويب نامه درخصوص منتزع شده روستاها، مزرعه ها و مكان هاي لاورده، لاورگل، هفت چاه و سه چاه از دهستان جم

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15