}

تصويب نامه درخصوص شناخت روستاي اربطان از توابع دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15