}

تصويب نامه در خصوص شناخته شدن روستاي فيل آباد مركز دهستان سراب پايين بخش بابا حيدر شهرستان فارس

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15