}

اصلاح جدول بند (4) تصويب‌نامه شماره 120386/ت55964هـ مورخ 1397/09/13 (با موضوع تصويب نامه در خصوص تعيين حق الامتياز صدور پروانه فعاليت كارور (اپراتور) ماهواره اي مخابراتي تا پايان سال 1398)

مصوب 1397/12/01 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12