}

اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 104460/ت43081ك مورخ 1388/05/24

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12