}

آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌ اي و مهارتي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني،حرفه اي و مهارتي 1396/08/24