}

بخشنامه قوه قضاييه درخصوص دستورالعمل رييس قوه قضاييه مبني برنحوه به كارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ