}

بخشنامه در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201/29 درمورد خدمات حمل و نقل بين المللي كشتيراني كالاي وارداتي

مصوب 1397/11/27 سازمان امور مالياتي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ