}

تصويب نامه در خصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت در سال 1397

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ