}

تصويب نامه در خصوص مجوز انجام مذاكره وزارت دادگستري با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ