}

تصويب نامه در مورد پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 87953/ت55798ه تاريخ 5 مهر

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12