}

تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي بهرام سرمست به عنوان استاندار قم

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12