}

بخشنامه در خصوص دفاع از لايحه بودجه سال 98 توسط كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي

مصوب 1397/10/06 معاون اول رئيس جمهور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ