}

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور 1343/03/19