}

آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ