}

تصويب نامه در خصوص مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12