}

تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي واقع در ناحيه صنعتي دهك شهرستان ملارد به شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون محاسبات عمومي كشور 1366/06/01