}

تصويب نامه در خصوص مجوز كمك جبراني حقوق براي كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري و مستمري بگيران فولاد

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12