}

تصويب نامه در خصوص واريز كمك جبراني به كاركنان با مجموع پرداختي ماهيانه كمتر از سي ميليون ريال

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12