}

تصويب نامه در خصوص تدوين برنامه عملياتي از طريق انعقاد تفاهم نامه با سازمان اداري و استخدامي كشور

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12